İndikatorların və subindikatorların siyahısı

Qlobal Rəqabətlilik indeksi indikatorların siyahısı

 

I.Dəstəkləyici mühit

Pillə 1

Müəssisələr

A

Təhlükəsizlik

1.1.

Mütəşəkkil cinayətkarlığın müəssisələr üçün yaratdığı xərc 1-7 (ən yaxşı)

1.2.

Qətl hadisələrinin səviyyəsi
 /100 000 nəfərə

1.3.

Terror aktı halları
0 (çox yüksək) -100 (heç bir hadisə)

1.4.

Polis orqanlarına  etimad 1-7 (ən yaxşı)

B

Sosial Kapital

1.5.

Sosial kapital 0-100 (yüksək)

C

Yoxlama və tarazlıq (“checks and balances”)

1.6.

Büdcə şəffaflığı 0-100 (ən yaxşı)

1.7.

Məhkəmələrin müstəqilliyi 1-7 (ən yaxşı)

1.8.

Çətin tənzimləmələrdə qanunvericiliyin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı)

1.9.

Mətbuat azadlığı  0-100 (ən pis)

D

Dövlət sektorunun fəaliyyəti

1.10.

Dövlət tənzimlənməsinin yükü 1-7 (ən yaxşı)

1.11.

Mübahisələrin həllində qanunvericiliyin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı)

1.12.

Elektron iştirak  0-1 (ən yaxşı)

1.13.

Hökumətin gələcək oriyentasiyası   1-7 (ən yaxşı)

E

Şəffaflıq

1.14.

Korrupsiya halları 0-100 (ən yaxşı)

F

Əmlak hüquqları

1.15.

Mülkiyyət hüquqları 1-7 (ən yaxşı)

1.16.

Əqli mülkiyyətin qorunması 1-7 (ən yaxşı)

1.17.

Torpaq administrasiyasının keyfiyyəti  0-30 (ən yaxşı)

G

Korporativ idarəetmə

1.18.

 Audit və hesabatlılıq standartların gücü  1-7 (ən yaxşı)

1.19.

Maraqlar münaqişəsinin tənzimlənməsi 0-10 (ən yaxşı)

1.20.

Səhmdar idarəetməsi 0-10 (ən yaxşı)

Pillə 2

İnfrastruktur

A

Nəqliyyat infrastrukturu

I

Avtomobil Yolu

2.1.

Yol şəbəkəsinin keyfiyyəti 0-100 (ən yaxşı)

2.2.

Yol infrastrukturunun keyfiyyəti 1-7 (ən yaxşı)

II

Dəmiryolu

2.3.

Dəmiryollarının sıxlığı km/kv km

2.4.

Dəmiryolu xidmətlərinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı)

III

Hava

2.5.

Hava limanlarının əlaqəliliyi indeksi

2.6.

Hava nəqliyyatı xidmətinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı)

IV

Dəniz

2.7.

Dəniz limanlarının əlaqəliliyi indeksi 0–157.1 (ən yaxşı)

2.8.

Dəniz limanları xidmətlərinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı)

B

Kommunal infrastrukturu

I

Elektrik

2.9.

Əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi

2.10.

Elektrik enerjisinin keyfiyyəti

II

Su

2.11.

Əhalinin təhlükəli içməli suya məruz qalan hissəsi

2.12.

Su təchizatının etibarlılığı 1-7 (ən yaxşı)

Pillə 3

İKT-dən istifadə

3.1.

Mobil telefon istifadəçiləri /100 nəfər

3.2.

Mobil internet istifadəçiləri/100 nəfər

3.3.

Sabit sürətli internet xətti istifadəçiləri /100 nəfər

3.4.

Fiber internet istifadəçiləri sayı /100  nəfər

3.5.

İnternet istifadəçiləri, əhalidə payı %-lə

Pillə 4

Makro-iqtisadi sabitlik

4.1.

İllik inflyasiya səviyyəsinin dəyişməsi, %-lə

4.2.

Borc dinamikası  0-100 (ən yaxşı)

 

                                                  II.İnsan Kapitalı

Pillə 5

Səhiyyə

5.1.

Sağlam ömür müddəti, illər

Pillə 6

Bacarıqlar

A

Cari işçi qüvvəsi

I

Cari işçi qüvvəsinin təhsil səviyyəsi

6.1.

Məktəb təhsilinin orta müddəti

II

Cari işçi qüvvəsinin bacarıqları

6.2.

İşçi təlimlərinin həcmi 1-7 (ən yaxşı)

6.3.

Peşə təlimlərin keyfiyyəti 1-7 (ən yaxşı)

6.4.

Məzunların bilik və bacarıqları 1-7 (ən yaxşı)

6.5.

Əhali arasında rəqəmsal biliklər 1-7 (ən yaxşı)

6.6.

İxtisaslı işçi tapmağın asanlığı  1-7 (ən yaxşı)

B

Gələcək işçi qüvvəsi

I

Gələcək işçi qüvvəsinin təhsili

6.7.

Məktəb dövrünün uzunluğu

II

Gələcək əmək bazarı iştirakçılarının bacarıqları

6.8.

Tədrisdə kritik düşünmə 1-7 (ən yaxşı)

6.9.

İbtidai təhsildə şagird-müəllim nisbəti

III.Bazarlar

Pillə 7

Əmtəə bazarı

A

Daxili rəqabət

7.1.

Vergi və subsidiyaların rəqabətə zərərləri 1-7 (ən yaxşı)

7.2.

Bazar dominantlığının səviyyəsi 1-7 (ən yaxşı)

7.3.

Xidmət sahələri üzrə rəqabət 1-7 (ən yaxşı)

B

Açıq ticarət

7.4.

Qeyri-tarif baryerlərinin mövcudluğu 1-7 (ən yaxşı)

7.5.

Ticarət tarifləri, %-lə

7.6.

Tariflərin mürəkkəbliyi 1-7 (ən yaxşı)

7.7.

Klirinq prosesinin səmərəliliyi 1–5 (ən yaxşı)

7.8.

Xidmət ticarətinin açıqlığı 0-100 (worst)

Pillə 8

Əmək bazarı

A

Elastiklik

8.1.

İşdən azad edilmə üzrə təzminat xərcləri, həftəlik masala

8.2.

İşə götürmə və işdən çıxarma praktikası 1-7 (ən yaxşı)

8.3.

İşçi-işə götürən münasibətlərində əməkdaşlıq 1-7 (ən yaxşı)

8.4.

Əmək haqqı müəyyənləşməsinin çevikliyi 1-7 (ən yaxşı)

8.5.

Aktiv əmək bazarı siyasəti1-7 (ən yaxşı)

8.6.

İşçilərin hüquqları 0-100 (ən yaxşı)

8.7.

Əcnəbi işçilərin işə qəbulunun asanlığı 1-7 (ən yaxşı)

8.8.

Daxili əmək bazarının çevikliyi 1-7 (ən yaxşı)

B

Meritokratiya və Həvəsləndirmə

8.9.

Peşəkar idarəetməyə əsaslanma 1-7 (ən yaxşı)

8.10.

Əmək haqqı və məhsuldarlıq 1-7 (ən yaxşı)

8.11.

İşçi qüvvəsində qadınların iştirak səviyyəsi

8.12.

Əmək haqqı vergi dərəcəsi %

Pillə 9

Maliyyə sitemi

A

Dərinlik

9.1.

Özəl sektora kredit qoyuluşlarının ÜDM-də payı, %-lə

9.2.

KOS-lərin maliyyələşdirilməsi 1-7 (ən yaxşı)

9.3.

Vençur kapitalın əlçatanlılığı  1-7 (ən yaxşı)

9.4.

Bazar kapitallaşmasının ÜDM-də payı, %-lə

9.5.

Sığorta haqlarının ÜDM-də payı, %-lə

B

Stabillik

9.6.

Bankların sağlamlığı 1-7 (ən yaxşı)

9.7.

Kredit portfelində qeyri-işlək kreditlərin çəkisi

9.8.

Kredit fərqi, % bəndi

9.9.

Bank kapitalının adekatlığı əmsalı

Pillə 10

Bazarın ölçüsü

10.1.

ÜDM, Alıcılıq Qabiliyyəti Pariteti, mlrd dollar

10.2.

İdxalın ÜDM-də payı, %-lə

IV. İnnovasiya Ekosistemi

Pillə 11

Bazarın dinamikliyi

A

Administrativ tələblər

11.1.

Biznesə başlama xərclərinin adambaşına ÜMM-də payı, %-lə

11.2.

Biznesə başlama üçün tələb olunan günlərin sayı

11.3.

Müflisləşmənin bərpa olunma səviyyəsi, bir dollara düşən sent

11.4.

Müflisləşmə üzrə normativ hüquqi baza 0-16 (ən yaxşı)

B

Sahibkarlıq mühiti

11.5.

Sahibkarlıq riskləri 1-7 (ən yaxşı)

11.6.

İdarəetmənin ötürülməsi istəyi 1-7 (ən yaxşı)

11.7.

İnnovativ şirkətlərin inkişafı 1-7 (ən yaxşı)

11.8.

Şirkətlərin riskli ideyalara meylliliyi 1-7 (ən yaxşı)

Pillə 12

İnnovasiya bacarıqları

A

Qarşılıqlı əlaqə və müxtəliflik

12.1.

İşçi heyətin müxtəlifliyi 1-7 (ən yaxşı)

12.2.

Klaster inkişafının vəziyyəti (“State of cluster development”) 1-7 (ən yaxşı)

12.3.

Beynəlxalq səviyyəli birgə ixtiralar üzrə müraciətlər/milion nəfər

12.4.

Səhmdarların əməkdaşlığı  Multi-stakeholder collaboration 1-7 (ən yaxşı)

B

Tədqiqat və inkişaf

12.5.

Elmi nəşrlər üzrə H indeksi

12.6.

Patent müraciətləri/milion nəfər

12.7.

Tədqiqat və inkişaf xərclərinin ÜDM-də payı, %-lə

12.8.

Tədqiqat institutlarının keyfiyyəti indeksi 

C

Kommersiallaşma

12.9.

Alıcıların qərar vermə qabiliyyəti 1-7 (ən yaxşı)

12.10.

Ticarət nişanları  üzrə müraciət ərizələri/ milion nəfər