Dinamika

Qlobal İnnovasiyalar İndeksi - Azərbaycan

Komponent

İndikator

Alt indikator

2023

2022

2021

İştirakçı ölkələrin sayı

132

132

132

Qlobal İnnovasiyalar İndeksi üzrə ümumi reytinq

89

93

80

İnstitutlar

Siyasi mühit

Biznes üçün əməliyyat sabitliyi

56

53

60

Hökumətin effektivliyi

58

81

83

Tənzimləyici mühit

Tənzimləmə keyfiyyəti

74

92

89

Qanunun aliliyi

98

105

100

İşdən çıxarılma xərcləri

51

51

51

Biznes mühiti

Biznesə başlamanın asanlığı

22

21

9

Sahibkarlıq siyasəti və mədəniyyəti

-

-

43

İnsan kapitalı və tədqiqatlar

Təhsil

Təhsilə xərclər, ÜDM-də %-lə

89

114

106

Orta təhsildə sagird başına görə dövlət xərcləri

28

84

-

Təhsilin davametmə müddəti, illər

77

78

78

Oxu, riyaziyyat və elm üzrə qiymətləndirmə (PISA şkalası)

65

65

65

Şagird-müəllim nisbəti, orta təhsil

17

9

8

Ali təhsil

Ali məktəblərdə təhsil alanlar

79

80

83

Təbiət və texniki elmlər (mühəndislik) məzunları, %-lə

47

42

35

Xaricdən gələn tələbə sayı, ölkədəki universitet tələbələrinin ümumi sayına nisbətdə, %-lə

75

74

74

Tədqiqat və işləmələr

Tədqiqatçılar

44

43

-

Tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər, ÜDM-də %-lə

87

86

93

Tədqiqat və işləmələrlə investisiya yatıran top 3-də olan qlobal şirkətlər, mn. ABŞ dolları

40

38

41

Universitetlərin reytinqi, ilk 3-də olan universitetlərin orta göstəricisi

71

72

74

İnfrastruktur

İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyaları (İKT)

İKT-nin əlçatarlığı

71

67

64

İKT-dən istifadə

81

72

65

Onlayn dövlət xidmətləri

81

65

65

Elektron iştirak (onlayn məlumat mübadiləsi)

91

73

73

Ümumi infrastruktur

Elektrik enerjisinə çıxış, Gigavatt-saat/min əhali

67

71

73

Logistikanın effektivliyi

-

-

-

Ümumi kapital formalaşması (investisiyaların ÜDM-ə nisbəti)

122

112

118

Ekoloji davamlılıq

Enerji istehlakı vahidinə düşən ÜDM

81

79

51

Ətraf mühitin mühafizəsi

77

75

66

ISO 14001 ekoloji sertifikatları, milyard PPP$ ÜDM ilə

83

83

90

Bazar inkişafı

Kreditlər

Srartaplar və genişləndirmələr üçün maliyyə

-

-

1

Özəl sektora daxili kreditlər, ÜDM-də %-lə

106

104

110

Mikromaliyyə kreditləri, ÜDM-də %-lə

-

-

13

İnvestisiyalar

 

 

 

92

Bazarın kapitallaşması, ÜDM-də %-lə

-

-

-

Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – investorlar, milyard PPP$ ÜDM ilə

-

-

-

Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – alıcılar, milyard PPP$ ÜDM ilə

-

-

-

Vençur kapitalı alanlar, dəyər, ÜDM-də %-lə

-

-

-

Bazarın miqyası
və diversifikasiya

Orta çəkili tarif dərəcəsi, %-lə

96

96

125

Yerli sənayenin diversifikasiyası

68

68

71

Daxili bazarın həcmi, milyard PPP$

74

75

73

Biznesin inkişaf səviyyəsi

Bisnes sektorunda əqli
əmək işçiləri

Elmtutumlu müəssisələrdə məşğulluq, %-lə

62

65

67

İşçilərinə treninqlər təklif edən şirkətlər, %-lə

48

47

43

Biznes tərəfindən həyata keçirilən tədqiqatlar, ÜDM-də %-lə

89

88

85

Biznes tərəfindən elmi-tədqiqata çəkilən xərclər, %-lə

57

59

58

Elmi dərəcəsi olan işləyən qadınlar, %-lə

55

57

56

İnnovasiya əlaqələri

Universitet-sənaye-elmi tədqiqat əməkdaşlığı

25

23

23

Klasterin inkişafı vəziyyəti və dərinliyi

28

25

27

Xaricdən maliyyələşdirilən elmi tədqiqatlar, ÜDM-də %-lə

96

97

100

Birgə müəssisələrin strateji əməkdaşlıq müqavilələri, milyard PPP$ ÜDM ilə

115

115

87

Patentlər, milyard PPP$ ÜDM ilə

95

66

81

Biliklərin mənimsəməsi

Əqli mülkiyyət ödənişləri, ümumi ticarətdə %-lə

-

122

124

Yüksək texnologiyalı məhsul idxalı, ümumi ticarətdə %-lə

117

104

118

İKT xidmətləri idxalı, ümumi ticarətdə %-lə

114

108

109

Birbaşa xarici investisiyaların xalis daxilolmaları, ÜDM-də %-lə

118

61

25

Biznesdə (müəssisələrdə) çalışanların tədqiqatçılıq bacarıqları, %-lə

-

-

-

Bilik və texnologiya sahəsində nəticələr

Biliyin yaradılması

Mənşəyinə görə patentlər, milyard PPP$ ÜDM ilə

63

71

56

Patent Əməkdaşlığı Müqaviləsi mənşəyə görə patentlər, milyard PPP$ ÜDM ilə

87

91

76

Mənşəyinə görə / Rezidentlər tərəfindən hazırlanmış faydalı modellər, milyard PPP$ ÜDM ilə

49

49

39

Elmi və texniki məqalələr, milyard PPP$ ÜDM ilə

112

113

106

İstinad edilən sənədlər (H-indeksi)

95

93

97

Biliyin təsiri

Əmək məhsuldarlığının artması, %-lə

62

82

47

Unicorn qiymətləndirməsi, ÜDM-də %-lə/Yeni bizneslər, 15-64 yaş əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən yeni qeydiyyatdan keçmiş müəssisələr

48

75

62

Proqram təminatı xərcləri, ÜDM-də %-lə

102

96

96

Yüksək texnologiyalı istehsal, %-lə

85

84

74

Biliklərin yayılması

Əqli mülkiyyətdən daxilolmalar, ümumi ticarətdə %-lə

-

113

113

İstehsal və ixracın mürəkkəbliyi

114

114

117

Yüksək texnologiyaların ixracı, ümumi ticarətdə %-lə

118

106

114

İKT xidmətlərinin ixracı, ümumi ticarətdə %-lə

104

106

112

 

 

ISO 9001 keyfiyyət sertifikatları, milyard PPP$ ÜDM ilə

91

86

94

Kreativ nəticələr

Qeyri-maddi aktivlər

Qeyri-maddi aktivlərin intensivliyi, ilk 15-lik, %-lə

-

-

-

Mənşəyinə görə ticarət nişanları

66

80

0

Qlobal brend dəyəri, ilk 5,000, ÜDM-də %-lə

-

-

-

Mənşəyinə görə sənaye nümunələri, ÜDM, milyardlarla

88

103

 

Kreativ məhsul və xidmətlər

Mədəniyyət və yaradıcılıq xidmətlərinin ixracı, ümumi ticarətdə %-lə

83

86

86

Milli bədii filmlər, 15-69 yaş qrupunda əhalinin hər milyon nəfəri üzrə

60

67

27

Əyləncə və media bazarı, 15-69 yaş qrupnda əhalinin hər min nəfəri üzrə

-

-

-

Kreativ məhsulların ixracı, ümumi ticarətdə %-lə

121

95

122

Online yaradıcılıq

Üst səviyyəli ümumi domenlər, 15-69 yaş qrupunda əhalinin hər min nəfəri üzrə

98

96

96

Ölkə kodlu üst səviyyəli domenlər, 15-69 yaş qrupunda əhalinin hər min nəfəri üzrə

76

76

77

Vikipediyada düzəlişlər, 15-69 yaş qrupunda əhalinin hər milyon nəfəri üzrə

76

87

53

Mobil proqram əlavələrinin yaradılması

97

94

96