Bazar rəqabəti

I. MOTİVASİYA

 

Ədalətli bazar rəqabətinin sənayeni və firma innovasiyalarını və məhsuldarlığı artırmaqla iqtisadi artımı təşviq etdiyinə, daha yaxşı məhsullara, daha çox və daha yaxşı iş yerlərinə və daha yüksək gəlirlərə səbəb olduğuna dair əsaslı iqtisadi sübutlar var.  Rəqabət bazara giriş və çıxışa təsir edir, məhsul innovasiyasını, xidmət keyfiyyətini təşviq edir, istehlakçıları qoruyur və bazar operatorlarını öz məhsul və xidmətlərini baha qiymətə təklif etməyə məcbur edir. Ancaq rəqabət nadir hallarda mükəmməl olur. Bazarlar firmaların davranışı və ya hökumətin müdaxiləsi səbəbindən uğursuz olur.  Bazar gücü – firmanın qiymətləri maya dəyərindən xeyli yuxarı qaldırmaq, aşağı keyfiyyətli mal və ya xidmət təqdim etmək və rəqabəti aradan qaldırmaq qabiliyyəti – nəzarətdə saxlanılmalıdır.

 

  Hökumətlər rəqabətə zidd davranışların qarşısını almaq, bazara girişi təşviq etmək, ədalətli rəqabəti təmin etmək və bazar uğursuzluqlarından yaranan təhrifləri azaltmaq üçün çoxlu alətlərə malikdirlər. Rəqabət siyasəti bazarda rəqabətin iqtisadi rifahı aşağı salan şəkildə məhdudlaşdırılmamasını təmin edən siyasət və qanunlar məcmusudur. Biznes mühiti və iqtisadiyyat üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən rəqabət siyasəti yoxsulluğun azaldılmasına və ümumi rifahın təşviqinə kömək edə bilər. Hökumətlərin yeganə və ya əsas alıcı olduğu bəzi böyük bazarlarda (məsələn, təhsil, səhiyyə və infrastruktur) hökumət qaydalarının dizaynı və icrası birbaşa bazara giriş və firma davranışına təsir göstərir.

 

  Dinamik və rəqabətli bazara malik olmaq daha sürətli böyümənin və aşağı qiymətlərin açarıdır ki, bu da yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün digər siyasətlərlə birlikdə çox vacibdir. Yaxşı tətbiq edilmiş rəqabət qanununun olması kartellərin parçalanmasını tələb etməklə, rəqabətə zidd davranışda olan dominant firmaları daha böyük rəqabətə məruz qoymaqla və giriş maneələrini azaltmaqla, kiçik firmaların bazara daxil olmasına və sağ qalmasına kömək etməklə yoxsul istehsalçılara, eləcə də yoxsul istehlakçılara kömək edir. Bazara giriş yoxsullara təkcə istehlakçılar kimi qiymətlərə aşağı təzyiq göstərməklə deyil, həm də onların məşğulluq və kiçik biznes imkanlarını genişləndirməklə ikili fayda təmin edir.

 

  Bu mövzu tək bir firmaya təsirini nəzərə almaqdansa, bütün özəl sektor üçün rəqabət davranışını və yeniliyi təşviq edən əsas qaydaları müqayisə edir. O, rəqabətə zidd firma davranışının qarşısını alan qaydaları, dövlət bazarlarında rəqabət davranışını təşviq edən qaydaları, innovasiyaları təşviq edən qaydaları, bu cür qaydaların tətbiqi üçün göstərilən əsas dövlət xidmətlərini və onların effektiv həyata keçirilməsini qiymətləndirir.

II. GÖSTƏRİCİLƏR

 

Bazar Rəqabəti mövzusu rəqabət siyasətinin, əqli mülkiyyət hüquqlarının və innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsində yaxşı təcrübələri və hökumətin xidmətlərin və ya malların alıcısı olduğu bazarlarda rəqabəti və innovasiyanı təşviq etməyə yönəlmiş qaydaları ölçür və bunlar sütunlar adlanır. Birinci sütunda bazar rəqabətini dəstəkləyən qaydaların keyfiyyəti, o cümlədən firmalara ədalətli bazar şəraitində iştirak etmək və innovasiyalar etmək imkanı verən tənzimləyici çərçivənin hüquqi aspektləri və firmaların açıq və rəqabətli dövlət bazarlarında iştirak edə biləcəyi qiymətləndirilir.  İkinci sütun bazar rəqabətini təşviq edən dövlət xidmətlərinin adekvatlığını ölçür və bununla da bazarlarda bərabər rəqabət şəraiti yaradan və innovasiyaları təşviq edən və stimullaşdıran xidmətlərin faktiki təqdimatını qiymətləndirir.  Üçüncü sütun bazar rəqabətini təşviq edən əsas xidmətlərin həyata keçirilməsində effektivliyi ölçür (qaydaların keyfiyyətinə və dövlət xidmətlərinin adekvatlığına dair iki sütunun praktikada bazar rəqabətinin təşviqinə necə töhfə verdiyini əks etdirir).Hər bir sütun qrupu məlumatlandıran ümumi xüsusiyyətlərlə müəyyən edilən üç kateqoriyaya bölünür: (1) rəqabət qaydaları və institutları ilə bağlı yaxşı təcrübə;  (2) əqli mülkiyyət hüquqları və innovasiyalarda yaxşı təcrübələr;(3) dövlət satınalmalarında rəqabətədavamlı yaxşı təcrübələr.  Hər bir kateqoriya daha sonra alt kateqoriyalara bölünür.  Hər bir alt kateqoriya bir neçə göstəricidən ibarətdir və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.Hər bir göstəriciyə müvafiq ballar təyin edilir və sonra hər bir altkateqoriya, kateqoriya və sütun üzrə balların sayını əldə etmək üçün cəmlənir. Cədvəl 1 hər üç sütunun müvafiq kateqoriyaları ilə xülasəsini ehtiva edir.

 

Cədvəl 1. Bazar Rəqabəti mövzusu üçün hər üç sütunun xülasə cədvəli

Sütun I – Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti (85 göstərici)

1.1

Rəqabət Qaydalarının Keyfiyyəti (25 göstərici)

1.1.1

Dövlət Müəssisələri Çərçivəsi (4 göstərici)

1.1.2

Antiinhisar (kartellər, üfüqi müqavilələr, şaquli razılaşmalar və dominant vəziyyətdən sui-istifadə daxildir) (göstəricilər) (8 göstərici)

1.1.3

Birləşməyə Nəzarət (8 göstərici)

1.1.4

İcra (5 göstərici)

1.2

İnnovasiya və Texnologiya Transferini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti (33 göstərici)

1.2.1

Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Müdafiəsinin Gücü (15 göstərici)

1.2.2

Lisenziyalaşdırma və Texnologiya Transferi (6 göstərici)

1.2.3

Açıq Giriş və İnnovasiyadan Ədalətli İstifadə (6 göstərici)

1.2.4

Universitet-Sənaye Əməkdaşlığı (6 göstərici)

1.3

Dövlət satınalmaları üzrə Tender Əsasnaməsinin keyfiyyəti (25 göstərici)

1.3.1

Giriş və Müsabiqə (7 göstərici)

1.3.2

Pul üçün ən yaxşı dəyər (8 göstərici)

1.3.3

Satınalma prosesinin ədalətliliyi (5 göstərici)

1.3.4

Şəffaflıq (5 göstərici)

Pillar II–Adequacy of Public Services that Promote Market Competition (55 indicators)

2.1

Rəqabət Qaydalarının İcrasının TənximləməlÇərçivəsi və Keyfiyyəti (18 göstərici)

2.1.1

Rəqabət Orqanlarının Tənzimləmə Çərçivəsi (9 göstərici)

2.1.2

Vəkillik və Şəffaflıq (9 göstərici)

2.2

Firmalarda innovasiyaya imkan verən dövlət xidmətləri (19 göstərici)

2.2.1

Əqli Mülkiyyət Xidmətlərinin Rəqəmsallaşdırılması (6 göstərici)

2.2.2

İnnovasiya Sistemləri (9 göstərici)

2.2.3

İnnovasiyaları dəstəkləmək üçün tənzimləyici çərçivə (4 göstərici)

2.3

Elektron Tender xidmətlərinin keyfiyyəti (18 göstərici)

2.3.1

Elektron Tender Portalına Açıq Giriş və Qarşılıqlı Əlaqə (4 göstərici)

2.3.2

Şəffaflıq (5 göstərici)

2.3.3

Satınalma Prosedurlarının Rəqəmsallaşdırılması (9 göstərici)

Sütun III – Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Əsas Xidmətlərin Tətbiqində Səmərəlilik (9 göstərici)

3. 1

Rəqabət Qaydalarının Səmərəliliyi (2 göstərici)

3.1.1

Sadələşdirilmiş Birləşmə İcmalının Səmərəli Tətbiqi (1 göstərici)

3.1.2

Bazar Dinamizmi və Rəqabət Davranışı Qavramaları (1 göstərici)

3.2

İnnovasiya və Əqli Mülkiyyət Hüquqları Qaydalarının Səmərəliliyi (2 göstərici)

3.2.1

Firmalarda məhsul və proses innovasiyası (1 göstərici)

3.2.2

Firmalarda R&D Fəaliyyətləri və Xarici Lisenziyalı Texnologiyalardan İstifadə (1 göstərici)

3.3

Dövlət Satınalmaları Qaydalarının Səmərəliliyi (5 göstərici)

3.3.1

İctimai Müqavilənin Təltif Edilmə vaxtı (1 göstərici)

3.3.2

Ödənişin alınma vaxtı və gecikmə cəzası (1 göstərici)

3.3.3

Hökumət bazarlarına giriş (1 göstərici)

3.3.4

Hökumət Təchizatçılarında Gender Boşluğu (1 göstərici)

3.3.5

Tenderdə iştirak üçün inzibati tələblərdə gender fərqi (1 göstərici)

 

 1. SÜTUN I. TƏNZİMLƏMƏ ÇƏRÇİVƏSİ: BAZAR RƏQABƏTİNİ TƏŞVİQ EDƏN QAYDALARIN KEYFİYYƏTİ
 2. Cədvəl 2-də birinci sütunun strukturu, bazar rəqabəti tənzimləmələri üçün normativ baza göstərilir. Bu sütunun kateqoriyalarının və alt kateqoriyalarının hər biri cədvəldə göstərilən ardıcıllıqla daha ətraflı müzakirə olunacaq.

 

Cədvəl 2. Sütun I – Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti

1.1

Rəqabət Qaydalarının Keyfiyyəti

1.1.1

Dövlət Müəssisəsinin Çərçivəsi

1.1.2

Antiinhisar (kartellər, üfüqi müqavilələr, şaquli razılaşmalar və dominant mövqedən sui-istifadə daxildir)

1.1.3

Birləşməyə Nəzarət

1.1.4

İcra

1.2

İnnovasiya və Texnologiya Transferini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti

1.2.1

Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Müdafiəsinin Gücü

1.2.2

Lisenziyalaşdırma və Texnologiya Transferi

1.2.3

Açıq Giriş və İnnovasiyadan Ədalətli İstifadə

1.2.4

Universitet-sənaye əməkdaşlığı

1.3

Dövlət Müqavilələri üzrə Tender Qaydalarının Keyfiyyəti

1.3.1

Giriş və Müsabiqə

1.3.2

Pul üçün ən yaxşı dəyər

1.3.3

Satınalma Prosesinin Ədalətliliyi

1.3.4

Şəffaflıq

 

  1. Rəqabət Qaydalarının Keyfiyyəti

 

Kateqoriya 1.1 bir neçə göstəricidən ibarət dörd alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

 

1.1.1 Dövlət Müəssisələri Çərçivəsi

Dövlət müəssisələri (DİM) dünyanın əksər bazarlarında ayrılmaz hissələridir və çox vaxt iqtisadiyyatın əsas sektorlarında özəl qurumlarla rəqabət aparırlar.  Buna görə də, dövlət müəssisələrinin müəyyən bazarda rəqabət qanunvericiliyinin adekvat tətbiqinə xələl gətirəcək və dövlət müəssisələrinə rəqabət əleyhinə davranışlarına haqq qazandırmağa imkan verəcək güzəştlər şəklində üstünlük və ya çatışmazlıqlardan istifadə etməməsi həyati əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadiyyatda rəqabət neytrallığını təmin etmək üçün tənzimləyici baza dövlət müəssisələrinin digər bazar iştirakçıları ilə eyni şəkildə rəqabət qanunlarının tətbiqinə tabe olmasını təmin etməlidir. Buna görə də, 1.1.1-ci alt-kateqoriya dörd göstəriciyə malikdir (cədvəl 3).

 

Cədvəl 3. Alt kateqoriya 1.1.1 – Dövlət Müəssisələri Çərçivəsi

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

 

 

1

İqtisadi, sosial və/yaxud davamlılıq meyarlarına əsaslanan dövlət müəssisələrinin yaradılmasını əsaslandırmaq tələbi və DİM-in yaradılmasının Rəqabət Qurumunun nəzərdən keçirməsinə tabe olmaq tələbi.

 

 

 1. İqtisadi, sosial və davamlılıq meyarlarına əsaslanan dövlət müəssisələrinin yaradılmasını əsaslandırmaq lazımdır.
 2. Rəqabət Qurumunun DİM-in yaradılmasını nəzərdən keçirməsi tələbi.

 

2

Rəqabət qanunu iqtisadiyyatın bütün dövlət müəssisələrinə və sektorlarına şamil edilir.

 1. İqtisadiyyatın müəyyən sahələrinin tənzimləmələrdən kənarlaşdırılması.
 2. Müəyyən dövlət müəssisələrinin və ya qanuni inhisarların tənzimləmələrdən xaric edilməsi.
 3. Müəyyən firmaların və ya sektorların qaydalardan xaric edilməsi.

 

 

3

Dövlət müəssisələri tərəfindən yeni kommersiya fəaliyyətlərini əsaslandırmaq və kommersiya fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün təsirin qiymətləndirilməsinin aparılması tələbi.

 

 1. Fəaliyyətlərin rəqabət baxımından neytral olmasını təmin etmək üçün təsirin qiymətləndirilməsinin aparılması tələbi.
 2. Fəaliyyətlərin rəqabət baxımından neytral olmasını təmin etmək üçün təsirin qiymətləndirilməsinin DİM-in həyat dövrü ərzində aparılması tələbi.

4

Müəyyən firmaların xaric edilməsi, azad edilməsi proseduru və ya

 1. İstisna rejimi qərarın iqtisadi, sosial və ya davamlılıq əsaslarına əsaslanmasını tələb edir.

 

sektorlarda rəqabət qanununun tətbiqindən və birləşmə nəzarəti iqtisadi, sosial və ya davamlılıq meyarlarına söykənirsə, müəyyən bir müddət üçün istisnanın verilməsini tələb edir və yenilənməsi onun qəbulunu əsaslandıran səbəblərin nəzərdən keçirilməsini tələb edir.

 1. İstisnalar müəyyən müddətlər üçün verilir
 2. İstisnaların uzadılması azadlığın verildiyi səbəblərin nəzərdən keçirilməsindən asılıdır

Qeyd: DİM = dövlət müəssisələri.

 

1.1.2 Antiinhisar (kartellər, üfüqi razılaşmalar, şaquli razılaşmalar və dominant mövqedən sui-istifadə daxildir)

Rəqabətə zidd davranışların tənzimlənməsi, əsas etibarilə, müəyyən iqtisadiyyat daxilində müxtəlif aktorlar arasında sağlam rəqabəti poza bilən və bazarlara mənfi təsir göstərə bilən hər hansı təcrübələrə müraciət edir.  Göstərici rəqabət əleyhinə razılaşmalar (həm üfüqi, həm də şaquli) və dominantlıq təcrübələrindən sui-istifadə də daxil olmaqla, xüsusi olaraq antiinhisar məsələlərinə aid olan rəqabət qaydalarının ümumi keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi daşıyır.  Bu məqsədlə qanunvericilik bazası həm də yalnız konkret şəraitdə rəqabətədavamlı sazişlərdən seçmə azadlığı təmin etməlidir.  Buna görə də, 1.1.2 alt kateqoriyasının səkkiz göstəricisi var (cədvəl 4).

 

Cədvəl 4. Alt kateqoriya 1.1.2 – Antiinhisar (kartellər, üfüqi müqavilələr, şaquli razılaşmalar və dominant mövqedən sui-istifadə daxildir)

 

Göstəricilər

Komponentler

 

 

1

Hüquqi baza rəqabətə zidd olan razılaşmaları, o cümlədən gizli razılaşmaları qadağan edir və hansı müqavilələrin obyektinə görə rəqabəti məhdudlaşdırdığını müəyyən edir.

 

 1. Çərçivə rəqabət əleyhinə sazişləri qadağan edir
 2. Çərçivə hansı müqavilələrin özlüyündə qadağan olunduğunu müəyyən edir
 3. Çərçivə xüsusi olaraq kartelləri qadağan edir
 4. Çərçivə gizli sövdələşməni müəyyən edir

 

 

2

Müəyyən qeyri-rəqabətli sazişləri azad edən qaydalar müəyyən ictimai maraqları, səmərəliliyi və ya texniki və iqtisadi tərəqqini təmin edərsə əsaslandırılmalıdır.

 

 1. Çərçivə ictimai maraqları müdafiə edən rəqabət əleyhinə sazişlər üçün istisnalar təmin edir
 2. Çərçivə səmərəliliyi və ya texniki və iqtisadi tərəqqiyə kömək edən rəqabət əleyhinə sazişlər üçün istisnalar təmin edir
 3. Kartellər rəqabət qanunvericiliyinin müddəalarının tətbiqindən azad edilə bilməz

 

 

3

İstifadə qaydaları azad edilmiş müqavilənin səmərəliliyini, zərərini və istehlakçıya təsirini müəyyən etməyi tələb edir.

 

İstisnalar səmərəliliyi artıran, rəqabəti aradan qaldırmayan və istehlakçılar üçün ədalətli paya imkan verən şərtlərdən asılı olaraq verilir.

4

Hüquqi baza hökmranlıqdan sui-istifadəni qadağan edir

Çərçivə hakim mövqedən sui-istifadəni qadağan edir

 

5

Bazarda hökmranlığın tərifi və dominant mövqedən sui-istifadə və sui-istifadə halları

 

 1. Çərçivə bazarda hökmranlığı müəyyən edir
 2. Çərçivə firmaların bazar hökmranlığından sui-istifadə etdikdə müəyyən edir

 

 

6

Sərfəlilik proqramlarında firma üçün zəmanətlərin olması

 1. Çərçivə davamlı proqramı təqdim edir
 2. Çərçivə araşdırma zamanı Rəqabət Hakimiyyətləri ilə əməkdaşlıq edən təşkilatlara prosedur təminatları verir
 3. Çərçivə araşdırma zamanı Rəqabət Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edən firmalara məxfilik, anonimlik və məlumat verənlərin qorunmasını təmin edir

 

7

Dözümlülük proqramları aydın toxunulmazlıq rejimləri yaradır

 1. Çərçivə özünə hesabat verən ilk firmaya tam toxunulmazlıq təmin edir
 2. Çərçivə öz-özünə hesabat verən sonrakı firmalara tam və ya qismən toxunulmazlıq təmin edir

8

Könüllü uyğunluq üçün stimullar

Çərçivə könüllü uyğunluq hallarında firmalar üçün stimullar təklif edir

 

   1. Birləşməyə Nəzarət

Rəqabət qanunvericiliyinə təsir edən keyfiyyətli tənzimləmələr, eyni zamanda, bu iqtisadiyyat daxilində birləşməyə nəzarətin nə dərəcədə effektiv olduğunu göstərir. Bunun səbəbi, birləşmələrin konkret bazarın şərtlərindən və kontekstindən asılı olaraq rəqabətə müsbət və ya mənfi təsiri hesab edilir.Buna görə də rəqabət qanunvericiliyi çərçivələri birləşməyə nəzarət qaydalarının aydın olmasını təmin etməklə, nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac olmayan əməliyyat növlərini göstərməklə, yoxlamanın aparılacağı prosesləri təfərrüatlandırmaqla və bütün proses boyunca prosessual ədalətliliyi təmin etməklə bu nüansa cavab verə bilməlidir.Buna görə də, 1.1.3 altkateqoriyasının səkkiz göstəricisi var (cədvəl 5).

 

Cədvəl 5. Alt kateqoriya 1.1.3 – Birləşməyə Nəzarət

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Birləşməyə nəzarət qaydalarının əhatə dairəsi

Çərçivə, hansı sektorların, firmaların və ya əməliyyatların birləşməyə nəzarət qaydalarından xaric edildiyini müəyyən edir

 

 

2

Hüquqi baza, hansı əməliyyatlar barədə məlumat verilməli olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə edilən iqtisadi meyarları müəyyən edir.

 1. Çərçivə hansı əməliyyatların birləşməyə nəzarət qaydalarına aid olduğunu müəyyən etmək üçün iqtisadi kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarını təmin edir
 2. Çərçivə, birləşməyə nəzarət qaydalarına daxil olan əməliyyatları müəyyən edir: səhm alışları, aktivlərin alınması, nəzarətin əldə edilməsi, nəzarətdə dəyişiklik, rəqabət baxımından əhəmiyyətli təsir
 3. Çərçivə əməliyyatın nə vaxt bildirilməli olduğunu, bu bildirişin əvvəl və ya post olduğunu müəyyən edir

 

 

3

Hüquqi baza fərdi və ümumi həddlər daxil olmaqla birləşmə bildirişləri üçün aydın təlimatlar və hədlər müəyyən edir.

 

 

 1. Çərçivə birləşmə bildirişləri üçün hədləri müəyyən edir
 2. Çərçivə hədlərin fərdi, ümumi və ya hər ikisi olduğunu müəyyən edir

 

 

4

Xüsusi qanunla müəyyən edilmiş vaxt məhdudiyyətləri ilə sadələşdirilmiş prosedur daxil olmaqla, çoxmərhələli birləşmənin nəzərdən keçirilməsi prosedurunun mövcudluğu.

 

 1. İqtisadiyyatda mövcud olan sadələşdirilmiş və çoxmərhələli birləşmənin nəzərdən keçirilməsi prosedurları
 2. Çərçivə mandatları, proseduru müəyyən edilmiş qanunla müəyyən edilmiş müddətlər çərçivəsində tamamlanmalıdır

 

 

 

 

5

Birləşməyə nəzarətin nəzərdən keçirilməsi üçün təqdim edilən əməliyyatın rəqabətli təsirləri ilə bağlı əsaslı iqtisadi qiymətləndirmənin aparılması tələbi və birləşmə və ya satınalma nəticəsində bazar gücünün artması üçün qanuni əsasların mövcudluğu.

 

 

 1. Çərçivə Rəqabət Qurumundan birləşmə əməliyyatının rəqabət effektləri ilə bağlı əsaslı iqtisadi qiymətləndirmə aparmasını tələb edir
 2. Çərçivə firmalara əməliyyat səmərəliliyi artırdıqda, firma başqa şəkildə bazardan çıxdıqda, əsas ictimai maraq olduqda və ya digər hallarda bazar gücünün artmasına haqq qazandırmağa imkan verir.

 

6

Birləşmə barədə məlumat verilməməsinə görə sanksiyalar

 

 1. Çərçivə Rəqabət Qurumuna firmalar birləşməyə nəzarət rejiminə əməl etmədikdə sanksiyalar tətbiq etmək səlahiyyəti verir
 2. Sanksiya firmanın dövriyyəsi əsasında hesablanmalıdır

 

 

 

 

7

Birləşmə vasitələri məqsədə uyğundur, firmalara alternativlər təklif etməyə imkan verir və Rəqabət Qurumunun onları tətbiq etmək səlahiyyəti var.

 1. Çərçivə Rəqabət Qurumuna birləşmənin rəqabəti qoruyub saxlamasına, bərpa etməsinə və təhrif etməməsinə zəmanət vermək üçün bir sıra hüquqi müdafiə vasitələri tətbiq etmək səlahiyyəti verir.
 2. Rəqabət Qurumunun tətbiq etdiyi hüquqi müdafiə vasitələri müəyyən edilmiş rəqabətə görə zərəri həll etməli, ən az müdaxiləedici olmalı və effektiv şəkildə həyata keçirilə bilməlidir.
 3. Çərçivə birləşən tərəflərə hüquqi müdafiə vasitələrinin qəbulu zamanı alternativlər təklif etməyə imkan verir
 4. Rəqabət Qurumunun birbaşa və ya dolayısı ilə hüquqi müdafiə qərarını icra etmək səlahiyyəti var.

 

 

8

Rəqabətə mənfi təsir göstərə biləcək birləşmələri bloklamaq səlahiyyəti və xəbərdar edilməməsinə görə sanksiyalar

Çərçivə Rəqabət Qurumuna birləşmələrə mane olmaq səlahiyyəti verir

 

   1. İcra

Rəqabətə dair qanunvericilik bazasının effektiv olmasını təmin etmək üçün iqtisadiyyat daxilində də adekvat icra təmin edilməlidir, çünki özəl icraat rəqabət rejiminin fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirməyə qadir kimi tanınır.  Bu məqsədlə tənzimləmələr lazımi balans yaratmalı və beləliklə, nəinki rəqabət əleyhinə sazişləri qadağan etməlidir, həm də rəqabətədavamlı təcrübələri araşdırmaq və bir sıra sanksiyalar tətbiq etmək üçün ən yaxşı məqsədə uyğun alətləri təmin etməlidir.Eyni zamanda, tərəflərin müdafiə hüquqlarını həyata keçirməsinə imkan vermək üçün istintaqda prosessual təminatlar mövcud olmalıdır.Buna görə də, 1.1.3 alt kateqoriyasında beş göstərici var (cədvəl 5).

 

Cədvəl 5. Alt kateqoriya 1.1.4 – İcra

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

İstintaq zamanı prosessual və ədalətlilik təminatları

Çərçivə aşağıdakı prosessual ədalətlilik təminatlarını təmin edir

 

2

Hüquqi çərçivə məxfi məlumatı nəyin təşkil etdiyini müəyyən edir

Çərçivə antiinhisar və birləşməyə nəzarət prosedurlarında məxfi məlumatların nədən ibarət olduğuna dair aydın müddəaları müəyyən edir.

 

 

 

 

3

 

 

Araşdırma aparmaq, tətbiq etmək və sanksiyalar tətbiq etmək üçün adekvat səlahiyyətlər və resurslar Rəqabət Qurumuna verilir.

 1. Çərçivə Rəqabət Qurumuna qanunsuz rəqabət əleyhinə təcrübələri araşdırmaq üçün lazımi səlahiyyət verir
 2. Çərçivə qeyri-qanuni rəqabət əleyhinə təcrübələri araşdırmaq üçün Rəqabət Qurumunu zəruri resurslarla təmin edir
 3. Çərçivə Rəqabət Qurumuna pul sanksiyaları toplamaq səlahiyyəti verir
 4. Çərçivə Rəqabət Qurumuna qeyri-monetar sanksiyaları tətbiq etmək səlahiyyəti verir
 5. Çərçivə Rəqabət Qurumuna firmaların rəqabət narahatlığına səbəb ola biləcək bir əməliyyat bağlayıb-bağlamadığını araşdırmaq səlahiyyəti verir.

 

 

 

4

Rəqabət Qurumunun qərarları məcburidir və yaxud öz-özünə icra olunur və Rəqabət Qurumunun qərarlarına baxan müstəqil orqan təyin edilir.  Zərərin ödənilməsi üçün hərəkətə icazə verilir.

 

 

Çərçivə Rəqabət Qurumunun qərarlarını məcburi  hesab edir

 1. Çərçivə Rəqabət Qurumunun qərarlarını məcburi və icra edilə bilən hesab edir

 

5

Cərimələrin ümumi həddi normativ bazada nəzərdə tutulub

 1. Çərçivə firmalara rəqabət qanununun pozulması nəticəsində dəyən ziyana görə iddia qaldırmağa imkan verir

Çərçivə maksimum həddi müəyyən etmək üçün istifadə olunacaq aşağıdakı meyarları müəyyən edir

 cərimələr üzrə: firmanın qlobal və ya müvafiq dövriyyəsinin faizi, firmanın rəqabətədavamlı təcrübənin gətirdiyi qazanc və ya zərər və ya sabit məbləği

  1. İnnovasiya və Texnologiya Transferini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti

 

Kateqoriya 1.2 bir neçə göstəricidən ibarət dörd alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malikdir.

 

1.2.1 Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Müdafiəsinin Gücü

Güclü əqli mülkiyyət hüquqlarının (ƏMH) müdafiəsi tədqiqat və inkişafı təşviq edir və innovasiyaları asanlaşdırır.Müəllif hüquqları, patentlər və ticarət nişanları da daxil olmaqla əqli mülkiyyət (IP) növü üzrə geniş əhatə dairəsi, həmçinin ƏM sistemlərinə etimadı müəyyən edən yüksək səviyyəli icradır. Buna görə də, 1.2.1 alt kateqoriyasının 15 göstəricisi var (cədvəl 6).

 

Cədvəl 6. Alt kateqoriya 1.2.1 – Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Müdafiəsinin Gücü

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Əsərlərin təkrar istehsalına nəzarət etmək üçün müəllif hüquqları sahiblərinin qorunması

Əsərlərin təkrar istehsalına nəzarət etmək üçün müəllif hüquqları sahiblərinin qorunması

 

2

Kollektiv İdarəetmə Təşkilatlarının yaradılması müddəaları

Kollektiv İdarəetmə Təşkilatlarının yaradılması müddəaları

 

3

İxtiralar üçün patent tələbləri (yenilik, ixtira mərhələsi, sənaye tətbiqi).

İxtiralar üçün patent tələbləri (yenilik, ixtira mərhələsi, sənaye tətbiqi).

4

Patent və əmtəə nişanının mühafizəsinin müddəti

Patent və əmtəə nişanının mühafizəsinin müddəti

5

Patent mühafizəsinə çatır

 müraciət tarixinə qayıt

Patent mühafizəsi ərizə vermə tarixinin bitməsi

 

6

Patentlər üçün eksperimental istifadə istisnası və ya tədqiqat istisnası

Patentlər üçün eksperimental istifadə istisnası və ya tədqiqat istisnası

7

Patentlərə qarşı müqavimət mexanizmləri

Patentlərə qarşı müqavimət mexanizmləri

 

8

Patentlər üçün Məlumat Təqdimat Sistemi üçün müddəalar

Patentlər üçün Məlumat Təqdimat Sistemi üçün müddəalar

9

Patentin ictimaiyyətə açıqlanması

Patentin ictimaiyyətə açıqlanması

10

Əmtəə nişanından istifadə öhdəliyi

Əmtəə nişanından istifadə öhdəliyi

 

11

Əmtəə nişanının qeydiyyatından sonra istifadə öhdəliyinin qüvvəyə minməsinə qədər güzəşt müddəti

Əmtəə nişanının qeydiyyatından sonra istifadə öhdəliyinin qüvvəyə minməsinə qədər güzəşt müddəti

12

Tanınmış işarələrin qorunması

Tanınmış işarələrin qorunması

13

Əmtəə nişanları üçün müxalifət mexanizmləri

Əmtəə nişanları üçün müxalifət mexanizmləri

 

14

Müəlliflik hüququ, patent və ticarət nişanı mühafizəsini həyata keçirmək üçün tədbirlər və ya müdafiə vasitələri

Müəlliflik hüququ, patent və ticarət nişanı mühafizəsini həyata keçirmək üçün tədbirlər və ya müdafiə vasitələri

 

15

Müəllif hüququ, patent və ticarət nişanı mübahisələrinin arbitrajı

Müəllif hüququ, patent və ticarət nişanı mübahisələrinin arbitrajı

 

1.2.2 Lisenziyalaşdırma və Texnologiya Transferi

Lisenziyalaşdırma texnologiyanın ötürülməsində həlledici rol oynayır.  Beləliklə, adekvat lisenziyalaşdırma prosedurlarının və qonorarların təyin edilməsi üçün təlimatların təmin edilməsi həm ƏM sahiblərinin, həm də lisenziya sahiblərinin inamını artıra bilər. Buna görə də, 1.2.2-ci alt kateqoriya altı göstəricidən ibarətdir (cədvəl 7).

 

 

 

 

 

Cədvəl 7. Alt kateqoriya 1.2.2 – Lisenziyalaşdırma və Texnologiya Transferi

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Müəlliflik hüququ, patent, əmtəə nişanının lisenziyalaşdırılması prosedurları haqqında müddəalar

Müəlliflik hüququ, patent, əmtəə nişanının lisenziyalaşdırılması prosedurları haqqında müddəalar

 

2

Ədalətli və ayrı-seçkiliyə yol verməyən qonorarların təyin edilməsi üçün təlimatlar

Ədalətli və ayrı-seçkiliyə yol verməyən qonorarların təyin edilməsi üçün təlimatlar

3

Patent sahibinin dəyişdirilməsi haqqında protokol

Patent sahibinin dəyişdirilməsi haqqında protokol

4

Patent sahibinin dəyişdirilməsinin qeydə alınması müddəti

Patent sahibinin dəyişdirilməsinin qeydə alınması müddəti

5

Müvəqqəti lisenziyalar/patentlər üçün imtinalar

Müvəqqəti lisenziyalar/patentlər üçün imtinalar

 

6

Patent və əmtəə nişanı lisenziya müqavilələrinin ƏMO-ya açıqlanması

Patent və əmtəə nişanı lisenziya müqavilələrinin IPO-ya açıqlanması

Qeyd: ƏMO = əqli mülkiyyət ofisi.

 

1.2.3 Açıq giriş və innovasiyalardan ədalətli istifadə

Açıq giriş şəffaflığı və məlumat əldə etməyi təşviq edir. İctimai maraqlara və ya ekoloji davamlılıq mülahizələrinə uyğun təminatlar innovasiyadan ədalətli istifadəni təmin etməyə kömək edir. Buna görə də, 1.2.3 Alt kateqoriyasının altı göstəricisi var (cədvəl 8).

 

Cədvəl 8. Alt kateqoriya 1.2.3 – Açıq Giriş və İnnovasiyadan Ədalətli İstifadə

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Açıq giriş tərifi

Açıq giriş tərifi

2

Açıq mənbə tərifi

Açıq mənbə tərifi

3

İcazə verilən açıq giriş tədqiqat fəaliyyətlərinin əhatə dairəsi

İcazə verilən açıq giriş tədqiqat fəaliyyətlərinin əhatə dairəsi

4

İctimai maraqları qoruyan müddəalar

İctimai maraqları qoruyan müddəalar

5

ƏM-ə əsaslanan maliyyələşdirmə üçün təlimatlar

ƏM-ə əsaslanan maliyyələşdirmə üçün təlimatlar

 

6

Ətraf mühitin davamlılığı üçün müvafiq ƏM haqqında müddəalar

Ətraf mühitin davamlılığı üçün müvafiq ƏM haqqında müddəalar

Qeyd: ƏM = əqli mülkiyyət.

   1. Universitet-Sənaye Əməkdaşlığı

Universitet-sənaye əməkdaşlığı fundamental tədqiqatların kommersiyalaşdırılması üçün vacibdir. Qurum ƏM siyasətlərini əks etdirən güclü çərçivələr kommersiyalaşdırma modellərinə inamı artırır. Buna görə də, 1.2.4-cü alt kateqoriya altı göstəricidən ibarətdir (cədvəl 9).

 

Cədvəl 9. Alt kateqoriya 1.2.4 – Universitet-Sənaye Əməkdaşlığı

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Standart model tədqiqat əməkdaşlıq müqavilələri

Standart model tədqiqat əməkdaşlıq müqavilələri

 

2

Patent qabiliyyətini itirmədən tədqiqat nəticələrini dərc etmək üçün əlavə vaxt

Patent qabiliyyətini itirmədən tədqiqat nəticələrini dərc etmək üçün əlavə vaxt

 

3

Patent mülkiyyəti ictimai tədqiqat təşkilatlarında inkişaf etmişdir

Patent mülkiyyəti ictimai tədqiqat təşkilatlarında inkişaf etmişdir

 

4

İctimai tədqiqat təşkilatlarının qurumsal əqli mülkiyyət siyasətləri

İctimai tədqiqat təşkilatlarının qurumsal əqli mülkiyyət siyasətləri

5

Universitet bölmələri

Universitet bölmələri

6

Tədqiqatın kommersiyalaşdırılması üçün maliyyə stimulları

Tədqiqatın kommersiyalaşdırılması üçün maliyyə stimulları

Qeyd:ƏM  = əqli mülkiyyət.

1.3 İctimai Müqavilələr üzrə Tender Qaydalarının Keyfiyyəti

Kateqoriya 1.3 bir neçə göstəricidən ibarət dörd alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

1.3.1 Giriş və Müsabiqə

           Hökumətin alıcı olduğu bazarlarda firmaların iştirak etməsi üçün möhkəm tənzimləyici baza çox vacibdir. Bu cür firmalar üçün bazara çıxışı (girişi) və rəqabəti təşviq edən qaydaların keyfiyyəti dövlət müqavilələrinə standart yanaşma kimi açıq və rəqabətli satınalmalar vasitəsilə bütün özəl sektora fayda verə biləcək əsas çərçivəni təmin edir.  Bu, çərçivə sazişləri üçün prosedurlara dair aydın şəkildə müəyyən edilmiş təlimatlar və məzmun və iştirakla bağlı aydın qaydalar vasitəsilə açıq tenderlərdə iştirak şərtlərini müəyyən etməklə müəyyən edilir. Buna görə də, 1.3.1 altkateqoriyasının yeddi göstəricisi var (cədvəl 10).

Cədvəl 10. Alt kateqoriya 1.3.1 – Giriş və Müsabiqə

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Standart olaraq açıq və rəqabətli satınalma

Open procurement as a default method for tendering a contract

 

 

2

Xarici firmalar üçün tenderdə iştirak məhdudiyyətləri: xarici firmaların törəmə şirkətlər yaratmaq və ya yerli firma ilə iştirak etmək öhdəliyi.

 

 1. Çərçivə, xarici şirkətlərin iştirakına və ya mükafatlandırılmasına məhdudiyyətlər qoymur
 2. Çərçivə, tenderdə iştirak etmək üçün xarici firmaların yerli firmalarla tərəfdaşlıq qurmasını tələb etmir.
 3. Çərçivə, iştirak etmək hüququ əldə etmək üçün xarici şirkətlərin yerli iqtisadiyyatda törəmə şirkətlərinin olmasını tələb etmir.

3

Müqavilələri hissələrə bölmə imkanı

Çərçivə, tərəflərə müqavilələr üçün bölünməyə imkan verir

 

4

Satınalan təşkilatların podratçıya ödənişləri emal etməsi üçün qanuni müddət müəyyən edilir.

 

Satınalan təşkilatlara tətbiq olunan çərçivə faktura qəbul edildikdən sonra təşkilatın ödənişi emal etməli olduğu müddət müəyyən edir.

 

5

Çərçivə müqavilələri üçün satınalma prosedurları müəyyən edilir

Çərçivə, müqavilələrin rəqabətli iki mərhələli prosesdən sonra verildiyi çərçivə sazişi əsasında müqavilələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş proseduru təsvir edir.

 

6

Dövlət satınalmalarında gender bərabərliyinin təşviqi.

Çərçivə, dövlət satınalmalarında gender bərabərliyini təşviq edən gender-spesifik müddəaları əhatə edir;Çərçivənin tələb etdiyi gender-spesifik müddəalara gender təhlili, bərabər əmək haqqı və ayrı-seçkiliyin yol verilməməsi və/və ya gender bərabərliyi öhdəliklərini pozan firmalar üçün istisna əsasları daxildir.

7

KOM-ların iştirakını təşviq etmək üçün yanaşmalar

Çərçivə, Kiçik və Orta Müəssisələrə güzəştli yanaşmalar təqdim edir

Qeyd: KOM = kiçik və orta müəssisələr.

1.3.1 Pulun ən yaxşı dəyəri

Dövlət satınalmalarının tənzimlənməsinin mərkəzində dövlət pullarının ən səmərəli şəkildə xərclənməsinin təmin edilməsi dayanır.Buna görə də, müqavilələrin necə qurulacağına dair aydın meyarlara əlavə olaraq, dövlət müqavilələrinin ümumi və həyat dövrü xərclərinin aydın və hərtərəfli qiymətləndirilməsi ilə hökumətlərin dövlət müqavilələrini seçərkən yaxşı tənzimləyici təcrübələri qəbul edib-etmədiyini, iqtisadi cəhətdən ən sərfəli tender aspektləri müəyyən etmək və onları mükafatlandırmaq çox vacibdir.  Buna görə də, 1.3.2-ci alt-kateqoriyada səkkiz göstərici var (cədvəl 11).

 

Cədvəl 11. Alt kateqoriya 1.3.2 – Pulun ən yaxşı dəyəri

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Anormal aşağı təkliflərin müəyyən edilməsi üçün meyarlar müəyyən edilir.

Çərçivə, qeyri-adi dərəcədə aşağı təklifləri müəyyən etmək üçün meyarlar müəyyən edir

 

 

2

İnnovasiyaların satın alınması üçün spesifik satınalma üsullarının müəyyən edilməsi və onlardan istifadəni təşviq etmək üçün icazənin olması

 1. Çərçivə, yenilikçi və inkişaf etməkdə olan təchizatçıları cəlb etmək üçün xüsusi proqramların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün hüquqi mandatları müəyyən edir.
 2. Çərçivə, innovasiyaların satın alınması üçün xüsusi satınalma prosedurlarını müəyyən edir

 

 

3

Standart tender sənədlərinə davamlılıq bəndlərinin daxil edilməsi və tenderlərdə davamlılığın nəzərə alınması üçün stimullar.

 1. Çərçivə, standart tender sənədlərinin bütün və ya bəzi model sənədlər üçün davamlılıq müddəalarını ehtiva etməsini müəyyən edir.
 2. Çərçivə, ətraf mühitə uyğun inqrediyentlərlə hazırlanacaq təkliflər üçün stimullar təmin edir

 

 

4

Standart tender sənədlərinə gender müddəalarının daxil edilməsi və tenderlərdə genderin nəzərə alınması üçün stimullar.

Çərçivə, standart tender sənədlərinin gender bərabərliyi müddəalarını ehtiva etdiyini müəyyən edir

 

 

5

Satınalma planları üçün minimum məzmun aydın şəkildə müəyyən edilmişdir və yeni tender imkanını reklam etməzdən əvvəl müqavilə dəyərini qiymətləndirərkən istifadə ediləcək alətlər üzrə təlimatlar.

 1. Çərçivə, satınalma planları üçün minimum məzmun tələblərini müəyyən edir
 2. Çərçivə, alıcı təşkilatlar bazar təhlili, texniki-iqtisadi əsaslandırma vəya oxşar layihələr və ya tenderlərdən əldə edilmiş tarixi məlumatlar daxil olmaqla, yeni satınalma imkanlarının müqavilə dəyərini qiymətləndirməyə hazırlaşarkən istifadə edilməli olan alətləri müəyyən edir.

 

6

Satınalma planları üçün minimum məzmuna gender ölçüsü daxildir.

Çərçivə, gender ölçüsünü daxil etmək üçün minimum məzmun tələblərini tələb edir

 

7

Təklifin qiymətləndirilməsində ümumi mülkiyyət dəyəri və həyat dövrü dəyəri mülahizələrindən istifadə edilir.

Çərçivə, layihənin həyat dövrü dəyəri, ümumi mülkiyyət dəyəri daxil olmaqla yüksək dəyərli satınalma üçün təkliflərin qiymətləndirilməsində istifadə edilməli olan tender meyarlarını müəyyən edir.

 

8

Təkliflərin qiymətləndirilməsində iqtisadi cəhətdən ən sərfəli tender mülahizələrindən istifadə edilir.

 

Çərçivə, açıq şəkildə tövsiyə edir ki, daha aşağı qiymət meyarlarına nisbətən İqtisadi cəhətdən ən sərfəli tender meyarlarından istifadəyə üstünlük verilsin.

 

   1. Satınalma Prosesinin Ədalətliliyi

Dövlət bazarlarında səmərəli rəqabət satınalma proseslərinin ədalətliliyini təmin edən dövlət satınalmaları çərçivəsini tələb edir.Tipik olaraq, bu vəziyyətlərdə ədaləti təşviq etmək vasitələri tender iştirakçılarına bərabər imkanlar və rəftar təmin etmək məqsədi daşıyır. Qeyri-bərabər rəftar yalnız müqavilənin verilməsi üçün rəqabət prosesini təhrif etmir, həm də bazara daxil olmağa mənfi təsir göstərə bilər. Satınalma prosesinin ədalətliliyi yalnız dövlət müqavilələrinin bağlanması üçün prosedur təminatları, o cümlədən müqavilənin bağlanması ilə müqavilənin imzalanması arasında aydın gözləmə müddəti və bildirişlə müqavilənin imzalanması arasındakı minimum müddətlə aydın şəkildə müəyyən edilə bilər və qərarlar və adekvat müraciətlər barədə firmaları xəbərdar etmək öhdəliyidir.Buna görə də, 1.3.3-cü alt-kateqoriya beş göstəriciyə malikdir (cədvəl 12).

 

Cədvəl 12. Alt kateqoriya 1.3.3 – Satınalma Prosesinin Ədalətliliyi

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

 

1

Zərər çəkmiş iddiaçılara qərara etiraz etmək imkanı vermək üçün müqavilənin verilməsi barədə bildiriş və müqavilənin imzalanması arasında dayanma müddəti.

Çərçivə, uğursuz iddiaçılara qərara etiraz etmək imkanı vermək üçün bir mükafatın açıqlanması ilə müqavilənin imzalanması arasında məcburi dayanma müddəti müəyyən edir.

 

 

2

Tender bildirişinin dərc edilməsi ilə son təqdimetmə tarixi arasındakı minimum müddət aydın şəkildə müəyyən edilmişdir və açıq tender hədlərini aşmaq üçün müqavilələrin bölünməsi qadağandır.

 

 1. Çərçivə, açıq tender üçün hədləri aşmaq məqsədilə müqavilələrin bölünməsini qadağan edir
 2. Çərçivə, tender bildirişinin elanı ilə bütün satınalma prosedurları üçün son təqdimetmə tarixi arasında minimum vaxt çərçivəsini müəyyən edir.

 

 

3

Satınalma qərarları və qanunvericilik bazası barədə firmaları xəbərdar etmək öhdəliyi potensial iddiaçıların aydınlaşdırma sorğularının necə ünvanlanacağını müəyyən edir.

 

 1. Çərçivə, potensial iddiaçıların aydınlaşdırma sorğularının bütün iddiaçılara çatdırılmasını tələb edir
 2. Çərçivə mükafat qərarının bütün iddiaçılara çatdırılmasını tələb edir

 

 

 

 

4

İxtisaslaşmış satınalma tribunallarının mövcudluğu və mükafatlandırma qərarlarına etiraz etmək hüququ.

 1. Çərçivə, satınalan təşkilatlar tərəfindən verilən qərarlar üzrə firmalar tərəfindən verilən satınalma problemlərini qəbul etmək üçün ixtisaslaşmış və müstəqil qurumu təyin edir.
 2. Çərçivə, zərər çəkmiş iddiaçının satınalma problemlərini qəbul edən qurum tərəfindən verilən etirazlarla bağlı qərarlardan şikayət etmək hüququnu müəyyən edir.

 

5

Müraciətlərin həlli üçün vaxt məhdudiyyətləri və müraciətlərin həllində gecikmələrə görə hüquqi müraciət.

 1. Çərçivə, baxış prosesinə etiraz etmək üçün qanuni olaraq məcburi vaxt məhdudiyyətləri müəyyən edir
 2. Çərçivə, bütün və ya bəzi növ çağırışlar üçün çağırış və ya nəzərdən keçirmə proseslərində gecikmələrlə üzləşən zərər çəkmiş iddiaçı üçün hüquqi müraciət yaradır

 

   1. Şəffaflıq

Şəffaflıq yüksək keyfiyyətli dövlət satınalmalarının əsas prinsipidir. Açıq və şəffaf satınalma prosesi rəqabəti yaxşılaşdırır və səmərəliliyi artırır.  Şəffaflığın artırılması tədbirləri ümumilikdə rəqabətin təşviqinə uyğundur.  Onlar təchizatçıları rəqabət imkanları haqqında məlumatlandırmaqla və onlara təkliflərin mahiyyəti üzrə obyektiv qiymətləndiriləcəyinə inam verməklə rəqabəti təşviq edir və bununla da onların tender təklifinə həvəsini artırır. Şəffaflığa yalnız dövlət satınalmaları prosesi vasitəsilə təminat verilə bilər. Bu, satınalma prosedurunun hər bir mərhələsində davamlı və effektiv nəşri tələb edir.Buna görə də, 1.3.4 altkateqoriyasının beş göstəricisi var (cədvəl 13).

 

 

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Satınalma planlarının dərci

Çərçivə, satınalma planlarının ictimaiyyətə açıqlanmasını müəyyən edir

2

Tender elanlarının dərci

Çərçivə, tender elanlarının ictimaiyyətə açıqlanmasını müəyyən edir

3

Tender sənədlərinin dərci

Çərçivə, tender sənədlərinin ictimaiyyətə açıqlanmasını müəyyən edir

4

Tender qərarlarının dərci

Çərçivə, müəyyən edir ki, mükafatlandırma qərarları ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır

5

Müqavilələrin və müqavilə dəyişikliklərinin dərci

Çərçivə, müqavilələrin və müqavilə dəyişikliklərinin ictimaiyyətə açıqlanmasını müəyyən edir

 

 1. SÜTUN II. DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ: BAZAR RƏQABƏTİNİ TƏQVİM EDƏN DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNİN ADEKVATLIĞI

 

Cədvəl 14-də Sütun II üçün struktur, bazar rəqabətini təşviq edən dövlət xidmətlərinin adekvatlığı göstərilir.Bu sütunun kateqoriyalarının və alt kateqoriyalarının hər biri cədvəldə göstərilən ardıcıllıqla daha ətraflı müzakirə olunacaq.

 

Cədvəl 14. Sütun II – Bazar rəqabətini təşviq edən dövlət xidmətlərinin adekvatlığı

2.1

Rəqabət Qaydalarının İcrasının Qurumsal Çərçivəsi və Keyfiyyəti

2.1.1

Rəqabət Orqanlarının Qurumsal Çərçivəsi

2.1.2

Vəkillik və Şəffaflıq

2.2

Şirkətlərdə İnnovasiyaları Təmin edən Dövlət Xidmətləri

2.2.1

Əqli Mülkiyyət Xidmətlərinin Rəqəmsallaşdırılması

2.2.2

İnnovasiya Sistemləri

2.2.3

İnnovasiyaları dəstəkləmək üçün qurumsal çərçivə

2.3

Elektron Tender xidmətlərinin keyfiyyəti

2.3.1

Elektron Tender Portalına Açıq Giriş və Qarşılıqlı Əlaqə

2.3.2

Şəffaflıq

2.3.3

Satınalma Prosedurlarının Rəqəmsallaşdırılması

  1. Rəqabət Qaydalarının Tətbiqinin Qurumsal Çərçivəsi və Keyfiyyəti

 

Kateqoriya 2.1 bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

 

2.1.1 Rəqabət Orqanlarının İnstitusional Çərçivəsi

Rəqabət orqanına malik olmaq rəqabət qaydalarının effektiv şəkildə tətbiqi və bazarda bərabər şəraitin yaradılmasının açarıdır. Rəqabət orqanları firma davranışlarını araşdırmaq və rəqabət əleyhinə təcrübələrin qarşısını almaq üçün sanksiyalar tətbiq etmək üçün aydın və müstəqil çərçivədə fəaliyyət göstərməlidirlər.İnstitusional çərçivəyə diqqət yetirməklə və  rəqabət qaydalarının həyata keçirilməsinin keyfiyyəti, göstərici rəqabət orqanlarının faktiki fəaliyyət göstərməsi üçün bir göstərici rolunu oynayır.  Buna görə də, 2.1.1 altkateqoriyasının doqquz göstəricisi var (cədvəl 15).

 

Cədvəl 15. Alt kateqoriya 2.1.1 – Rəqabət Orqanlarının İnstitusional Çərçivəsi

 

 Göstəricilər

Komponentlər

1

Rəqabət orqanı əməliyyat baxımından müstəqildir

Rəqabət Təşkilatı əməliyyat baxımından müstəqildir

 

2

Rəqabət Qurumunun aydın və üst-üstə düşməyən mandatı var

 1. Rəqabət Təşkilatının dəqiq müəyyən edilmiş səlahiyyəti var
 2. Rəqabətin saxlanmasına və təşviqinə cavabdeh olan birgə mövcud orqanların üst-üstə düşən səlahiyyətləri yoxdur

 

3

Şura üzvlərinin seçilməsi və vəzifədən azad edilməsi prosedurunun müəyyən edilməsi

 1. Rəqabət Təşkilatının şura üzvlərinin təyin edilməsi prosesi
 2. Rəqabət Təşkilatının Direktorlar Şurasının buraxılması prosesi

 

4

Rəqabət Qurumunun İdarə Heyətinin üzvləri üçün müddət məhdudiyyətləri

Çərçivə, Rəqabət Təşkilatının rəhbəri və idarə heyəti üzvlərinin rəsmi səlahiyyət müddətini müəyyən edir.

 

5

Rəqabət orqanlarının xarici rəqabət orqanları ilə əməkdaşlıq mexanizmləri yaradılmışdır

Yerli və xarici Rəqabət Təşkilatları arasında yaradılmış əməkdaşlıq mexanizmlərinin mövcudluğu

 

 

 

6

Rəqabət Qurumunun Direktorlar Şurasının əvvəllər nəzərdən keçirilmiş şirkətlərində digər ictimai işlər və özəl sektor işləri üçün müddət məhdudiyyətlərindən sonra soyutma müddətləri

 

 

 1. Rəqabət Qurumunun şura üzvlərinin və əməkdaşlarının dövlət orqanlarında işə qəbul oluna bilməyəcəyi gözləmə müddəti
 2. Direktorlar Şurasının üzvlərinin və Rəqabət Təşkilstının əməkdaşlarının əvvəllər imtahandan keçmiş şirkətlərdə işləyə bilməyəcəyi gözləmə müddəti

 

7

Rəqabət Qurumunun əməkdaşlarına maraqların üst-üstə düşmə qaydaları tətbiq edilir.

Maraqların üst-üstə duşmə qaydaları Rəqabət Təşkilatının məhkəmə icraçılarına şamil edilir.

 

8

Rəqabət orqanı siyasət və qaydalara dair öz rəyini verir

Rəqabət təşkilatı hökumətin siyasət və qaydalarına rəqabətə mane olmayan şəkildə öz rəyini bildirmək səlahiyyətinə malikdir.

 

 

9

Rəqabət Qurumunun rəyləri məcburidir və mübahisələr Rəqabət Qurumuna yazılı şəkildə bildirilməlidir.

 

 1. Rəqabət təşkilatının rəyləri məcburidir
 2. Rəqabət təşkilatının fikirləri ilə razılaşmayan dövlət orqanları öz mövqelərini əsaslandırıb Rəqabət təşkilatının təqdim edə bilərlər.

 

   1. Vəkillik və Şəffaflıq

Rəqabətin müdafiəsi vasitəsilə rəqabət agentliyi iqtisadi səmərəliliyə və istehlakçıların rifahına daha az zərər vuracaq alternativlər təklif etməklə hökumət siyasətlərinə təsir göstərə bilər.O, müxtəlif maraq qrupları tərəfindən lobbiçilik və iqtisadi kirayəçilik davranışlarına qarşı dayaq rolunu oynaya bilər.Və o, hökumətin iqtisadi qərarlarının qəbulunda daha çox hesabatlılığı və şəffaflığı gücləndirə və həm dövlət, həm də özəl sektorda sağlam iqtisadi idarəetməni və biznes prinsiplərini təşviq edə bilər. Bu göstərici həmçinin Rəqabət Qurumunun öz qərarlarını dərc edib-etməməsini və onların arxasında duran hüquqi və iqtisadi əsaslandırmanı ölçməklə, əlçatanlığın və şəffaflığın təşviqində rəqabət orqanlarının rolunu qiymətləndirir;  antiinhisar və birləşmələrə nəzarət üzrə təlimat/vəkillik hesabatları verir və sanksiyaları tətbiq edir.Buna görə də, 2.1.2 Altkateqoriyasının doqquz göstəricisi var (cədvəl 16).

 

Cədvəl 16. Alt kateqoriya 2.1.2 – Vəkillik və Şəffaflıq

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Üfüqi və şaquli müqavilələr üzrə rəhbər sənədlərin verilməsi

Rəqabət təşkilatı üfüqi və şaquli müqavilələr üzrə rəhbər sənədlər verir

 

2

Üstünlükdən sui-istifadə və güzəşt proqramlarına dair təlimat sənədlərinin verilməsi

Rəqabət təşkilatı üstünlükdən sui-istifadə və güzəşt proqramlarına dair təlimat sənədləri verir

 

3

Bazarın müəyyənləşdirilməsi və rəqəmsal platformalar üzrə təlimatın verilməsi

Rəqabət Təşkilatı bazarın tərifi və rəqəmsal platformalar üzrə təlimat sənədləri verir

4

Birləşməyə nəzarət üzrə təlimatın verilməsi

Rəqabət təşkilatı birləşməyə nəzarət üzrə təlimat sənədləri verir

5

Rəqabət üzrə analitik hesabatların verilməsi

Rəqabət orqanı rəqabət siyasəti baxımından bazarlar, davranışlar və ya təcrübələr haqqında analitik hesabatlar verə bilər.

 

6

Rəqabət siyasətinin yayılması üçün seminarların təşkili

Rəqabət Təşkilatı firmalara rəqabət siyasətini yaymaq üçün seminarlar və ya vebinarlar təşkil edir

 

7

Bütün antiinhisar və birləşməyə nəzarət qərarlarının onlayn yayımlanması

Rəqabət Təşkilatı bütün antiinhisar və birləşməyə nəzarət qərarlarını onlayn olaraq dərc edir

 

8

Firmalara və ya sektorlara xüsusi rəqabət rejimləri (azadlıqlar) verən qərarların onlayn yayımlanması

Rəqabət təşkilatı dövlət müəssisələrinin antiinhisar və birləşməyə nəzarət qaydalarından azad edilməsi barədə qərarını internetdə dərc etməlidir

 

9

Birləşməyə nəzarət üçün əməliyyatın elektron bildirişi

Firmalar birləşməyə nəzarət qaydalarına tabe olan əməliyyat haqqında bildirişi elektron şəkildə təqdim edə bilərlər

Qeyd: DİM = dövlət müəssisəsi.

 

2.2 Firmalarda İnnovasiyalara İmkan Verən Dövlət Xidmətləri

 

Kateqoriya 2.2 bir neçə göstəricidən ibarət üç alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

 

2.2.1 Əqli Mülkiyyət Xidmətlərinin Rəqəmsallaşdırılması

Əqli mülkiyyət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması ƏM hüquqlarına çıxışı təşviq edir və ƏMH-nin qorunmasını və texnologiyanın ötürülməsini, məsələn, onlayn bazarlar vasitəsilə asanlaşdırır. Buna görə də, 2.2.1-ci alt kateqoriya altı göstəricidən ibarətdir (cədvəl 18).

 

Cədvəl 18. Alt kateqoriya 2.2.1 – Əqli Mülkiyyət Xidmətlərinin Rəqəmsallaşdırılması

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Hüquqlar bazasının lisenziyasının olması

Hüquqlar bazasının lisenziyasının olması

 

2

Yaşıl texnologiyalı onlayn bazarların mövcudluğu

Yaşıl texnologiyalı onlayn bazarların mövcudluğu

 

3

Yerli qeydiyyatdan keçmiş ƏMH üzrə elektron məlumat bazasının mövcudluğu

Yerli qeydiyyatdan keçmiş ƏMH üzrə elektron məlumat bazasının mövcudluğu

 

4

ƏM sahibləri üçün ƏMH-ni elektron şəkildə idarə etmək üçün onlayn platformanın mövcudluğu

ƏM sahibləri üçün ƏMH-ni elektron şəkildə idarə etmək üçün onlayn platformanın mövcudluğu

 

5

Onlayn platforma vasitəsilə mövcud olan elektron idarəetmə xüsusiyyətlərinin əhatə dairəsi

Onlayn platforma vasitəsilə mövcud olan elektron idarəetmə xüsusiyyətlərinin əhatə dairəsi

 

6

ƏMO tərəfindən ixtisaslı ƏM mütəxəssislərinin siyahısının onlayn nəşri

 

ƏMO tərəfindən ixtisaslı ƏM mütəxəssislərinin siyahısının onlayn nəşri

Qeyd: ƏM = əqli mülkiyyət;  ƏMO = əqli mülkiyyət ofisi;  IPR = əqli mülkiyyət hüquqları.

 

2.2.2 İnnovasiya Sistemləri

İnnovasiya sistemləri artan əməkdaşlıq, texniki yardım və ya maliyyə stimulları vasitəsilə innovasiyanın yayılmasına kömək edir. Buna görə də, 2.2.2 Alt kateqoriyasının doqquz göstəricisi var (cədvəl 19).

 

Cədvəl 19. Alt kateqoriya 2.2.2 – İnnovasiya Sistemləri

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Texnologiya transferi ofislərinin mövcudluğu

Texnologiya transferi ofislərinin mövcudluğu

 

2

Texnologiyanın yaradılmasına imkan verən tənzimləyici yanaşmaların növü

Texnologiya istehsalına imkan verən tənzimləyici yanaşmaların növü

3

İnnovasiya inkubatorlarının mövcudluğu

İnnovasiya inkubatorlarının mövcudluğu

4

İnnovasiya sürətləndiricilərinin mövcudluğu

İnnovasiya sürətləndiricilərinin mövcudluğu

 

5

Özəl inkubatorlara/sürətləndiricilərə hökumətin maliyyə yardımı

Özəl inkubatorlara/sürətləndiricilərə hökumətin maliyyə yardımı

 

6

Dövlət tədqiqat təşkilatları özəl inkubatorlara/sürətləndiricilərə texniki yardım

Dövlət tədqiqat təşkilatları özəl inkubatorlara/sürətləndiricilərə texniki yardım

 

7

Qadın sahibkarları hədəf alan inkubatorların/sürətləndiricilərin mövcudluğu

Qadın sahibkarları hədəf alan inkubatorların/sürətləndiricilərin mövcudluğu

 

 

8

Elm və texnologiya parklarının mövcudluğu

Elm və texnologiya parklarının mövcudluğu

9

İnnovasiya klasterlərinin mövcudluğu

İnnovasiya klasterlərinin mövcudluğu

 

2.2.3 İnnovasiyaları dəstəkləmək üçün İnstitusional Çərçivə

İnnovasiyaları dəstəkləmək üçün güclü institusional mexanizmlər vacibdir.  Buna görə də, 2.2.3-cü Altkateqoriya dörd göstəriciyə malikdir (cədvəl 20).

 

Cədvəl 20. Alt kateqoriya 2.2.3 – İnnovasiyaları dəstəkləmək üçün institusional çərçivə

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

ƏMO tərəfindən ƏM lisenziya sahiblərinə təklif olunan pulsuz və ya ucuz hüquqi yardım

ƏMO tərəfindən ƏM lisenziya sahiblərinə təklif olunan pulsuz və ya ucuz hüquqi yardım

 

2

İnformasiyanın mövcudluğu.Təcrübədə təqdimat sistemi

Təcrübədə İnformasiya Təqdimat Sisteminin mövcudluğu

3

Əqli mülkiyyət qanunları və qaydaları üzrə ictimai məsləhətləşmələr

Əqli mülkiyyət qanunları və qaydaları üzrə ictimai məsləhətləşmələr

4

Texniki standartların hazırlanmasında şirkətlərin iştirakına cavabdeh olan dövlət orqanı

Texniki standartların hazırlanmasında şirkətlərin iştirakına cavabdeh olan dövlət orqanı

Qeyd: ƏM = əqli mülkiyyət;  ƏMO = əqli mülkiyyət ofisi.

 

 

 

2.3 Elektron Satınalma Xidmətlərinin Keyfiyyəti

 

Kateqoriya 2.3 bir neçə göstəricidən ibarət üç alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

 

2.3.1 Elektron Satınalma Portalının Açıq Girişi və İnteraktivliyi

Elektron satınalma ona görə vacibdir ki, o, vaxta qənaət etmək, səmərəlilik yaratmaq və yeni firmaların bazara daxil olmasına kömək etmək potensialına malikdir. Elektron satınalma həm də ətraf mühit etiketləri kimi xüsusiyyətlər vasitəsilə dövlət satınalmalarında davamlı təcrübələri asanlaşdırır.  Araşdırmalar göstərir ki, elektron satınalmalar yüksək keyfiyyətli podratçıların daxil olmasını asanlaşdırır. Buna görə də, 2.3.1-ci alt kateqoriya dörd göstəriciyə malikdir (cədvəl 23).

 

Cədvəl 23. Alt kateqoriya 2.3.1 – Elektron Satınalma Portalının Açıq Girişi və İnteraktivliyi

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Mərkəzi elektron alış portalının mövcudluğu

Fəal mərkəzi elektron dövlət satınalmaları (elektron satınalmalar) portalının mövcudluğu

 

2

Müqavilələrdə açıq məlumatların maşın oxuna bilən formatda dərci

Maşınla oxuna bilən formatda müqavilələr üzrə məlumatlara açıq çıxışı təmin edən məlumat portalının mövcudluğu

 

3

Tenderlərdə açıq məlumatların maşın oxuna bilən formatda dərc edilməsi

Maşınla oxuna bilən formatda tenderlər üzrə məlumatlara açıq çıxışı təmin edən məlumat portalının mövcudluğu

 

4

Tender və müqavilələr üzrə açıq məlumatların cinslərə görə bölünməsi

Elektron tender portalı tenderlərdə iştirak edən şirkətlər haqqında gender üzrə ayrı-ayrı məlumatlar toplayır

 

2.3.2 Şəffaflıq

İnformasiyanın mövcudluğu kiçik və orta sahibkarlıq (KOB) daxil olmaqla, bütün biznes növləri üçün bərabər çıxışı təşviq edir və potensial olaraq dövlət müqavilələri üçün rəqabəti artırır, informasiya asimmetriyası səbəbindən böyük və ya yaxşı əlaqəli firmaların üstünlük əldə etməsi ehtimalını azaldır. Buna görə də, 2.3.2-ci alt-kateqoriya beş göstəriciyə malikdir (cədvəl 24).

 

Cədvəl 24. Alt kateqoriya 2.3.2 – Şəffaflıq

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Satınalma imkanlarına dair bildirişlərə elektron şəkildə daxil olmaq

Elektron tender portalına tender elanları daxildir

2

Tender sənədlərinə elektron qaydada daxil olmaq

Elektron tender portalına tender sənədləri daxildir

 

3

Mükafat qərarlarına (onların əsaslandırması daxil olmaqla) elektron şəkildə daxil olmaq

Elektron satınalma portalına mükafatlar və onların əsaslandırılması daxildir

 

4

Müqavilələrə və müqavilə dəyişikliklərinə elektron şəkildə daxil olmaq

Elektron satınalma portalına müqavilələr və onlara edilən düzəlişlər daxildir

 

 

5

Eko-etiketlər və ekoloji cəhətdən üstünlük verilən mal və xidmətlər üçün spesifikasiyalara, standartlara və ya meyarlara elektron şəkildə giriş

Elektron satınalma portalına davamlılıq standartları, eko-etiketlər və ekoloji cəhətdən üstünlük verilən qida və xidmətlər daxildir

   1. Satınalma Prosedurlarının Rəqəmsallaşdırılması

Rəqəmsal texnologiyalar satınalmaların sürətini və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, riskləri azaltmaq və innovasiyaları artırmaqla rəqabət üstünlüyü təmin edir. Onlar həmçinin dövlət xidmətlərinin keyfiyyətini və dövlət bazarlarında rəqabətin keyfiyyətini artırmaq üçün istifadə edilə bilər.  Dövlət satınalma xidmətləri üçün onlayn ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün veb-əsaslı platformalar səmərəliliyi və xərclərin effektivliyini artırır.  Beləliklə, 2.3.3-cü alt kateqoriyada doqquz göstərici var (cədvəl 25).

 

Cədvəl 25. Alt kateqoriya 2.3.3 – Satınalma Prosedurlarının Rəqəmsallaşdırılması

 

Göstəricilər

 Komponentlər

 

1

Satıcı kimi qeydiyyatdan keçin və satıcı eko-sertifikatları və ya eko/etiketlər üçün elektron müraciət edin

Elektron alış portalı satıcı kimi qeydiyyatdan keçməyə və eko-sertifikatlar və ya etiketlər üçün müraciət etməyə imkan verir

 

 

2

Tenderi keçirmiş təşkilatdan izahatların və qərarlar barədə bildirişin (izah, təltif və s.) elektron mühitdə tələb edilməsi

Elektron satınalma portalı qərarların dəqiqləşdirilməsinə və bildirilməsinə imkan verir

3

Elektron tenderlərin təsdiqi

Elektron tender portalı təkliflərin tamamilə onun vasitəsilə yerləşdirilməsinə imkan verir.

 

4

Tender prosedurunu idarə etmək üçün elektron şəkildə açıq təkliflər və virtual iş sahəsi

Elektron satınalma portalı, açıq təkliflərin və virtual iş sahəsinin idarə edilməsini təmin edir

 

5

Tender istiqrazlarının və elektron təsdiq edilmiş icra istiqrazlarının elektron mühitdə verilməsi

Elektron tender portalı, tender təkliflərinin və icra təminatının onlayn, rəqəmsal formatda təqdim edilməsinə imkan verir.

 

6

Elektron müqavilə imzalanması və elektron müqavilənin idarə edilməsi və tətbiqi modulu

Elektron satınalma portalı müqavilələri elektron şəkildə imzalamağa imkan verir və müqavilənin idarə edilməsi və icrası moduluna malikdir.

 

 

7

Təchizatçı təşkilata hesab-fakturaların təqdim edilməsi və tədarükçü təşkilatdan ödənişlərin elektron şəkildə qəbulu

Elektron satınalma portalı hesab-fakturaları təqdim etməyə və ödənişləri qəbul etməyə imkan verir

 

8

Çərçivə sazişi idarəetmə modulu və e-əks hərrac modulu

Elektron satınalma portalı çərçivə müqavilələrini və elektron əks hərracları idarə etməyə imkan verir

 

9

təsdiq edilmiş təchizatçıların elektron kataloqu və yaşıl kataloqlar

Elektron satınalma portalına təsdiq edilmiş təchizatçıların elektron kataloqları və yaşıl kataloqları daxildir

 

 1. SÜTUN III. SƏMƏRƏLİLİK: BAZAR RƏQABƏTİNİ TƏQVİM EDƏN ƏSAS XİDMƏTLƏRİN TƏTBİQ EDİLMƏSİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK

 

Cədvəl 26-da III Sütun strukturu, praktikada bazar rəqabətini təşviq edən əsas xidmətlərin səmərəliliyi göstərilir. Bu sütunun kateqoriyalarının və alt kateqoriyalarının hər biri cədvəldə göstərilən ardıcıllıqla daha ətraflı müzakirə olunacaq (cədvəl 26).

 

Cədvəl 26. Sütun III – Bazar rəqabətini təşviq edən əsas xidmətlərin həyata keçirilməsində səmərəlilik

3. 1

Rəqabət Qaydalarının Səmərəliliyi

3.1.1

Sadələşdirilmiş Birləşmə İcmalının Səmərəli Tətbiqi

3.1.2

Bazar Dinamizmi Qavrayışları və Rəqabət Davranışları

3.2

İnnovasiya və Əqli Mülkiyyət Hüquqları Qaydalarının Səmərəliliyi

3.2.1

Şirkətlərdə Məhsul və Proses İnnovasiyası

3.2.2

R&D Fəaliyyətləri və Xarici Lisenziyalı Texnologiyaların Firmalarda İstifadəsi

3.3

Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin səmərəliliyi

3.3.1

Açıq Tender Yerləşdirmə vaxtı

3.3.2

Ödəniş Müddəti və Gecikmə Cəzaları

3.3.3

Hökumət bazarlarına giriş

3.3.4

İctimai Təchizatçılarda Gender Boşluğu

3.3.5

Tenderdə iştirak üçün inzibati tələblərdə gender bərabərsizliyi

 

  1. Rəqabət Qaydalarının Səmərəliliyi

 

Bu göstərici konkret sadələşdirilmiş birləşmənin nəzərdən keçirilməsi prosedurunun effektiv həyata keçirilməsini müəyyən etmək üçün aşağıdakı amillərin məcmusunu qiymətləndirir:1) birləşmə bildirişinin təqdim edilməsi vaxtı;2) araşdırmaq və qərar qəbul etmək; və 3) rəqabət orqanlarının sadələşdirilmiş prosedurdan lazımi şəkildə istifadə edib-etməməsi. Qeyri-adekvat birləşmələrin nəzərdən keçirilməsi prosesləri və səmərəsiz rəqabət siyasətinin tətbiqi iqtisadiyyata mənfi təsir göstərə bilər (məsələn, narahat olmayan birləşmələri gecikdirməklə), yəni çox yüksək hesab edilirsə və ya birləşmənin nəzərdən keçirilməsinin nəticəsi çox qeyri-müəyyən hesab edilir. Əksər iqtisadiyyatların birləşmə bildirişlərini nəzərdən keçirmək və sadələşdirilmiş prosedurları təmin etmək üçün qaydaları var, lakin onların effektiv tətbiqi biznes mühiti üçün çox vacibdir.  Bu göstərici üçün vacib bir fərziyyə, birləşmənin rəqabət narahatlığını artırmamasıdır.  Buna görə də, 3.1-ci alt kateqoriya iki göstəriciyə malikdir (cədvəl 27).

 

Cədvəl 27. Kateqoriya 3.1 – Rəqabət Qaydalarının Səmərəliliyi

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

 

1

Sadələşdirilmiş birləşmənin nəzərdən keçirilməsinin səmərəli həyata keçirilməsi

 1. Sadələşdirilmiş birləşmənin nəzərdən keçirilməsi proseduru altında nəzərdən keçiriləcək müəyyən parametrlərlə əməliyyat
 2. Sənədli tələblərə riayət etmək və müəyyən edilmiş parametrləri təsvir edilmiş əməliyyatlar üçün Rəqabət Təşkilatına bildiriş göndərmək üçün günlərlə olan vaxt
 3. Rəqabət Təşkilatının təsvir edilmiş parametrlərlə əməliyyatı nəzərdən keçirməsi və təmizləməsi üçün günlərlə olan orta vaxt

 

 

2

Bazar dinamizmi və rəqabət davranışı haqqında təsəvvürlər

 1. Bazarda rəqabət aparan firmaların sayı
 2. Ən böyük rəqibin bazar payı
 3. Bazarın rəqabət səviyyəsindəki dəyişikliklər
 4. Qiymət artımından sonra qiymət davranışı
 5. İnternet provayderini dəyişmək imkanı
 6. DİM-lərin özəl firmalara təsiri

Qeyd: KOM = kiçik və orta müəssisələr.

 

  1. İnnovasiya və Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Tənzimlənməsinin Səmərəliliyi

 

Bu göstərici firmalarda məhsul və proses innovasiyalarını, eləcə də R&D fəaliyyətini və xarici texnologiyadan istifadəni qiymətləndirir.  Buna görə də, alt kateqoriya 3.2–İnnovasiya iki göstəriciyə malikdir:1) firma innovasiyası;  və 2) tədqiqat və təkmilləşdirmə (R&D) fəaliyyəti və xarici lisenziyalı texnologiyadan istifadə (cədvəl 28).

 

Cədvəl 28. Kateqoriya 3.2 – İnnovasiya və Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Tənzimlənməsinin Səmərəliliyi

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Firmalarda məhsul və proses innovasiyası

 1. Yeni məhsulun bazara çıxarılması (məhsulun innovasiyası)
 2. Bazarda yeni prosesin tətbiqi (proses innovasiyası)

 

2

Firmalarda R&G fəaliyyəti və xarici lisenziyalı texnologiyadan istifadə

 1. Firmaların R&D-yə xərclədiyi faiz nisbəti
 2. R&D-yə ayrılan xərclərin faizi
 3. Xarici şirkətdən lisenziya almış texnologiyadan istifadə edən firmaların faizi

 

                 Qeyd: R&D = tədqiqat və inkişaf

 

3.3 Dövlət Satınalmaları Qaydalarının Səmərəliliyi

 

Satınalma bazarlarında müqavilələrin verilməsi üçün uzun proseslər bazara girişin qarşısını ala bilər və gizli davranışları təşviq edə bilər.  Firmalar dövlət bazarlarında iştirak etmək qərarına gəlməzdən əvvəl təkliflərin hazırlanması xərclərini və tender prosedurunun müddətini nəzərə ala bilərlər.Bundan əlavə, gecikmiş ödənişlər firmalar üçün bazar fəaliyyətinin pozulması, işçilərin və təchizatçıların ödənişlərinin təxirə salınması kimi mənfi xarici təsirlər yaradır.  Bu, firmaların likvidliyinin tükənməsinə təsir göstərə bilər və kreditə məhdud çıxışın mövcudluğu şəraitində gecikmiş ödənişlər son nəticədə firmaları bazardan çıxmağa məcbur edə bilər, bu da onların təchizatçıları və müştərilərinə əlavə mənfi təsirlər yarada bilər.  Buna görə də, 3.3-Satınalma altkateqoriyasının beş göstəricisi var: ictimai müqavilənin verilməsi vaxtı;  ödəniş və gecikmiş ödəniş cəzalarını almaq vaxtı;  dövlət bazarlarına giriş;  hökumət təchizatçılarında gender fərqi;  tenderdə iştirak etmək üçün inzibati tələblərdə gender fərqi (cədvəl 29).

 

Cədvəl 29. Kateqoriya 3.3 – Dövlət Satınalmaları Qaydalarının Səmərəliliyi

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

 

1

İctimai müqavilə bağlamaq vaxtı

Aşağıdakı beş ssenaridə adətən təklifin açılması ilə müqavilənin imzalanması arasında vaxt keçir:

 1. Açıq prosedurdan istifadə edərək müqavilə ilə işləyir
 2. Məhdudlaşdırılmış prosedurdan istifadə etməklə xidmət müqaviləsi
 3. İlkin izləmə proseduru
 4. Elektron hərrac proseduru
 5. İki rəqabətli səviyyəli prosedurlarla çərçivə sazişi

2

Ödəniş və gecikmiş ödəniş cəzalarını almaq vaxtı

 1. Hökumət müqaviləsindən ödənişin günlərlə alınması vaxtı
 2. Gecikmiş ödənişə görə cəza ödənişinin tezliyi

3

Dövlət bazarlarına giriş

Dövlət tenderlərində iştirak etmək üçün inzibati tələblərin asanlığı

4

Hökumət təchizatçılarında gender fərqi

Dövlət müqaviləsi olan kişilərə məxsus firmaların faizi ilə dövlət müqaviləsi olan qadınlara məxsus firmaların faizi arasındakı fərq

 

5

Tenderdə iştirak etmək üçün inzibati tələblərdə gender fərqi

"Bu biznes tenderdə iştirak etmək üçün inzibati tələbləri tapmaq nə qədər çətindir?"  Sualın xalları arasındakı fərqlər kişilərə məxsus firmalarda və qadın şirkətlərindədir.

 

  1. DATA MƏNBƏLƏRİ

 

4.1 Məlumat toplama mənbələri

 

Sütun I, Sütun II və III Sütunun bir hissəsi üçün məlumatlar özəl sektor ekspertləri ilə məsləhətləşmələr vasitəsilə toplanır.Rəqabət qaydalarının tətbiqi üçün mövzunun göstəriciləri kateqoriyasına rəqabət hüququ sahəsində təcrübəsi olan korporativ hüquqşünaslar və məsləhətçilər və rəqabət hüququ sahəsində fəaliyyət göstərən hüquq mütəxəssisləri daxildir.Mövzunun göstəricilərinin əqli mülkiyyət hüquqları və innovasiya kateqoriyası üçün əqli mülkiyyət hüquqları üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünaslar və məsləhətçilər və nizamnamə patent müvəkkilləri əsas töhfə verənlərdir.  Nəhayət, mövzunun göstəricilərinin dövlət satınalmaları kateqoriyası üçün ekspertlər sırasına dövlət satınalmaları sahəsində təcrübəsi olan hüquqşünaslar, tenderlərin hazırlanmasına kömək edən məsləhətçilər və daxili satınalmalar üzrə məsul şəxslər daxildir.Masa araşdırması ekspert məsləhətləşmələri vasitəsilə toplanmış məlumatları təsdiqləyir.

 

 III Sütun üçün məlumatların bir hissəsi Müəssisə Sorğuları vasitəsilə toplanır. Bu Sorğular firmalardakı innovasiyalar, eləcə də dövlət müqavilələri üzrə təcrübələr haqqında təmsilçi məlumatları təqdim edir.Hər hansı səbəbdən Müəssisə Sorğuları lazımi məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, alternativ yanaşma dövlət satınalmalarında fəal iştirak edən özəl sektor ekspertləri ilə məsləhətləşmələr yolu ilə bu məlumatların toplanmasıdır.

 

4.2 Ekspertlərin yoxlanılması və seçilməsi

 

Bazar Rəqabəti mövzusunda hər mövzu üçün bir olmaqla üç sorğu vərəqi var: Rəqabət, İnnovasiya və Dövlət Satınalmaları. Hər bir sorğu anketi öz ixtisas sahələrində ekspertləri hədəfləyir.  Anketlərdə iştirak etmək üçün potensial ekspertlərin seçilməsi məqsədilə müsabiqə, innovasiya və dövlət satınalmaları üzrə skriner sorğu vərəqələri hazırlanmışdır (cədvəl 30).  Nəhayət, bu, Komandaya hər bir sorğu vərəqəsinə cavab vermək üçün ekspertlər seçməyə imkan verəcək.

 

Cədvəl 30. Yoxlama sorğusu və iştirakçı meyarları

Müvafiq ekspert peşələri:

   Müsabiqə

Korporativ hüquqşünaslar, hüquq məsləhətçiləri, Rəqabət Təşkilatının nümayəndələri və s.

Yenilik

Əqli mülkiyyət hüquqşünasları, nizamnamə patent müvəkkilləri və s.

Satınalma

Dövlət satınalmaları üzrə hüquqşünaslar, məsləhətçilər, daxili satınalmalar üzrə məsul şəxslər və s.

Müvafiq ixtisas sahələri:

Müsabiqə

Antiinhisar/rəqabət, üstünlükdən sui-istifadə, birləşməyə nəzarət prosedurları və s.

Yenilik

Əqli mülkiyyətin qeydiyyatı və idarə olunması və s.

Satınalma

Dövlət, milli və federal səviyyədə dövlət satınalmaları və dövlət tenderləri (əgər varsa) və s.

Rəqabət hüququ, yenilik və satınalma ilə bağlı ekspertlərin bilik və təcrübəsinin qiymətləndirilməsi:

Müsabiqə

Antiinhisar/rəqabət məhkəmələrində iş təcrübəsi və müvafiq firmalara məsləhətlərin verilməsi;  birləşmə və satınalmalar, o cümlədən məhkəmə təcrübəsi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi; vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, o cümlədən məhkəmə çəkişmələri üzrə məsləhətlərin verilməsi;  rəqabət qanunvericiliyinin tələblərinə necə əməl olunmasına dair rəqabət firmalarında təcrübə; tənzimlənən bazarlarda təcrübə.

Yenilik

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı, idarə edilməsi, lisenziyalaşdırma, məhkəmə çəkişmələri, texnologiya transferi sahəsində təcrübə.

Satınalma

Məsləhətçi, uyğunluq və ya məhkəmə çəkişmə rolunda dövlət/milli/federal dövlət satınalmaları təcrübəsi;mallar, xidmətlər və işlər üzrə dövlət müqavilələri üzrə tenderdə iştirak etmək və ya firmalara kömək etmək təcrübəsi;müqavilə mükafatlarının qiymətləndirilməsində təcrübə;ödənişlə bağlı müqavilə məsələlərində təcrübə;dövlət satınalmaları ilə bağlı qərarlar üzrə rəsmi müraciətlər və apellyasiya prosedurları üzrə təcrübə.

Qeyd: ƏMH = əqli mülkiyyət hüquqları.

 

Beləliklə, sorğu anketlərində verilən məlumatlar komandaya ekspertlərin peşələrini daha yaxşı başa düşməyə imkan verəcək; rəqabət, innovasiya və satınalma da daxil olmaqla, bazar rəqabəti ilə bağlı ekspertiza sahələri və ekspertlərin bilik və ya təcrübəsidir.Nəhayət, bu, komandaya rəqabət, innovasiya və satınalma ilə bağlı sorğulara cavab vermək üçün ekspertlər seçməyə imkan verəcək.

 

 

IV. PARAMETRLƏR

İqtisadiyyatlar üzrə ekspert məsləhətləşmələrindən əldə edilən məlumatların müqayisəliliyini təmin etmək üçün Bazar Rəqabəti mövzusu dövlət satınalma göstəriciləri üçün xüsusi parametrdən istifadə edir.Bununla belə, o, mövzunun bütün üç tematik sahəsinə (Müsabiqə, İnnovasiya və Satınalma) aid olan ümumi parametrə malik deyil.  Parametr, yer və ya mərkəzləşdirilmiş müvafiq dövlət orqanı (o cümlədən Rəqabət Orqanı və ya dövlət satınalma təşkilatı) kimi mövzuların təcrübəsinin ölçülməsi üçün xarakteristikalar haqqında irəli sürülən fərziyyəyə istinad edir.

 

5.1 Ümumi parametrlər

 

Bazar Rəqabəti mövzusunda bütün göstərici kateqoriyalarına aid olan ümumi parametrlər yoxdur.Bununla belə, mövzu məlumatların iqtisadiyyatlar arasında müqayisə oluna bilməsi üçün yalnız mərkəzi/federal qaydalar və mərkəzi/federal orqanlar tərəfindən təmin edilən xidmətlər üzrə müqayisələr aparır.

 

5.2 Xüsusi Parametrlər

 

Bazar Rəqabəti müvafiq orqanlar və müvafiq prosedurlar haqqında toplanmış məlumatların iqtisadiyyatlar üzrə müqayisə oluna bilən olmasını təmin etmək üçün bəzi kateqoriyalar üzrə göstəricilərdən istifadə edir.Xüsusilə, dövlət satınalma qaydalarını və xidmətlərini ölçən göstəricilər kateqoriyası üçün cavabdeh olan dövlət qurumları ilə yanaşı müvafiq prosedurlar geniş şəkildə dəyişir və məlumatların keyfiyyətinə və müqayisəliliyinə xələl gətirə bilər.

 

5.2.1 Satınalma-təchizatçı təşkilatı

Əsaslandırma:

Satınalma prosedurları və satınalma prosesini tənzimləyən qanunvericilik bazası satınalmanı həyata keçirən qurumdan asılı olaraq dəyişə bilər.Bu parametr həm de-jure, həm də faktiki göstəricilərə təsir göstərir.

 

Ərizə:

I və II Sütunlar üçün dövlət satınalmaları kateqoriyasına daxil olan göstəricilər, son üç il ərzində satın aldıqları tenderlərin həcminə (tenderlərin sayı) əsaslanaraq üç ən böyük satınalan təşkilata şamil edilməklə müqayisə edilir. Satınalan təşkilatlar bazar rəqabəti sorğusuna öz təcrübə və bilikləri əsasında və ya ictimaiyyətə açıq olan etibarlı məlumatlar əsasında cavab verən özəl sektor ekspertləri tərəfindən müəyyən edilir.

 

V. MÖVZUNUN ÜMUMİ XALLARI

 

Bazar Rəqabəti mövzusunun üç sütunu var: Birinci Sütun – Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Keyfiyyət Qaydaları; Sütun II – Bazar rəqabətini təşviq edən dövlət xidmətlərinin adekvatlığı və III Sütun – Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Əsas Xidmətlərin Tətbiqində Səmərəlilik.  Hər Sütun üçün ümumi ballar daha sonra 0-dan 100-ə qədər olan dəyərlərə dəyişdirilir və daha sonra ümumi mövzu balına birləşdirilir. Hər sütun ümumi mövzu balının üçdə birini təşkil edir. Ballar firma üçün faydalar (firma çeviklik nöqtələri kimi qəbul edilir) və cəmiyyətin daha geniş maraqları üçün faydalar (sosial fayda nöqtələri kimi tutulur) arasında fərq qoyur. Cədvəl 31-də Bazar Rəqabəti mövzusu üzrə xallar göstərilir. Əlavə bal təfərrüatları üçün bu bölməni tamamlayan Əlavə A-ya baxın.

 

Cədvəl 31. Ümumi xalların icmalı

 

Sütun

 

Başlıq

Göstəricilərin Sayı

Hesab

 

Yenidən hesablanan xallar

(0–100)

 

Çəki

Möhkəm         elastiklik

Nöqtəsi

Social benefits

Ümumi Xal

I

Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti

83

83

83

166

100

0.33

II

Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Dövlət Xidmətlərinin Adekvatlığı

55

55

55

110

100

0.33

III

Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Əsas Xidmətlərin Tətbiqində Səmərəlilik

 

9

 

100

 

n.a.

 

100

 

100

 

0.33

Qeyd: yox = tətbiq edilmir (firmalara və cəmiyyətə təsirin birmənalı olmadığı və ya mövcud olmadığı hallara aiddir).

 

6.1 Sütun I – Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti

 

Sütun I ümumi balı 166 bal olan 83 göstəricini əhatə edir (şirkətin çevikliyi üzrə 83 bal və sosial müavinətlər üzrə 83 bal) (cədvəl 32).  Bu sütunun altında hər bir kateqoriya üçün xal aşağıdakı kimidir:

 

   1. Rəqabət Qanunvericiliyinin Keyfiyyəti Kateqoriyasının ümumi maksimumu 50 balla (firma çevikliyi üzrə 25 bal və sosial müavinətlər üzrə 25 bal) olmaqla 25 göstərici var. O cümlədən, Dövlət Müəssisələri Çərçivə Alt Kateqoriyasının 4 göstəricisi var; Antiinhisar (kartellər, üfüqi və şaquli razılaşmalar, dominant mövqedən sui-istifadə) 8 göstəriciyə malikdir; Birləşməyə Nəzarət 8 göstəriciyə malikdir; və digərləri isə 5-dir.Bazar rəqabətini təşviq edən tənzimləyici çərçivə həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir.  Buna görə də hər iki kateqoriyaya bərabər xal verilir.
   2. İnnovasiyaları və Texnologiyaların Transferini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti Kateqoriya 33 göstəricini əhatə edir, ümumi maksimum 66 baldır (firma çevikliyi üzrə 33 bal və sosial müavinətlər üzrə 33 bal).Konkret olaraq, ƏM-in Mühafizəsi Alt Kateqoriyasının Gücü 15 göstəriciyə malikdir;Lisenziyalaşdırma və Texnologiya Transferi; Açıq Giriş və İnnovasiyadan Ədalətli İstifadə;Universitet-Sənaye Əməkdaşlığı Alt Kateqoriyalarında 6 göstərici var.İnnovasiya və texnologiya transferini təşviq edən tənzimləyici çərçivə həm firmaya (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə (sosial faydalar) fayda verir.Buna görə də hər iki kateqoriyaya bərabər xal verilir.

 

   1. Dövlət Satınalmaları Qaydalarının Keyfiyyəti Kateqoriyasına maksimum ümumi balı 50 bal olan 25 göstərici (firma çevikliyi üzrə 25 bal və sosial yardım üzrə 25 bal) daxildir. Konkret olaraq, Giriş və Müsabiqə Alt Kateqoriyası 7 göstəricidən ibarətdir;  Pul üçün ən yaxşı dəyər alt kateqoriyası 8 göstəricidən ibarətdir; Satınalma Prosesinin Ədalətliliyi və Şəffaflıq Alt Kateqoriyalarının hər biri 5 göstəricidən ibarətdir.Dövlət müqavilələri üçün ədalətli təklifləri təşviq edən tənzimləyici çərçivə həm firmaya (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə (sosial faydalar) fayda verir.  Buna görə də hər iki kateqoriyaya bərabər xal verilir.

 

Cədvəl 32. Sütun I üzrə qiymətləndirmə

Sütun I – BAZAR RƏQABƏTİNİ TƏŞVİQ EDƏN QAYDALARIN KEYFİYYƏTİ

 

Göstəricilərin sayı

 

FFP

 

SBP

 

Ümumi Xallar

 

Yenidən hesablanan Xallar

1.1

Rəqabət Qaydalarının Keyfiyyəti

25

25

25

50

33.33

1.1.1

Dövlət Müəssisələri Çərçivəsi

4

4

4

8

5.33

1.1.2

Antiinhisar (kartellər, üfüqi və şaquli razılaşmalar, dominant mövqedən sui-istifadə)

8

8

8

16

10.67

1.1.3

Birləşməyə nəzarət

8

8

8

16

10.67

1.1.4

Tətbiq

5

5

5

10

6.67

 

1.2

İnnovasiya və Texnologiya Transferini Təşviq Edən Qaydaların Keyfiyyəti

 

33

 

33

 

33

 

66

 

33.33

1.2.1

ƏMQ Mühafizəsinin Gücü

15

15

15

30

15.15

1.2.2

Lisenziyalaşdırma və Texnologiya Transferi

6

6

6

12

6.06

1.2.3

Açıq Giriş və İnnovasiyadan Ədalətli İstifadə

6

6

6

12

6.06

1.2.4

Universitet-sənaye əməkdaşlığı

6

6

6

12

6.06

1.3

Dövlət satınalmalarında tenderin keçirilməsi Qaydasının mahiyyəti

25

25

25

50

33.3

1.3.1

Giriş və Tətbiq

7

7

7

14

9.33

1.3.2

Pulun ən yaxşı dəyəri

8

8

8

16

10.67

1.3.3

Satınalma Prosesinin Ədalətliliyi

5

5

5

10

6.67

1.3.4

şəffaflıq

5

5

5

10

6.67

 

Ümumi

83

83

83

166

100

Qeyd: FFP = möhkəm elastiklik nöqtəsi;  ƏMH = əqli mülkiyyət hüquqları;  SBP = sosial fayda nöqtəsi.

 

6.2 Sütun II – Bazar rəqabətini təşviq edən dövlət xidmətlərinin adekvatlığı

Sütun II ümumi balı 110 bal olan 55 göstərici (firma çevikliyi üzrə 55 bal və sosial müavinətlər üzrə 55 bal) daxildir (cədvəl 33).  Bu sütunun altında hər bir kateqoriya üçün xal aşağıdakı kimidir:

 

   1. Rəqabət Qaydalarının Tətbiqinin İnstitusional Çərçivəsi və Keyfiyyəti Kateqoriyasında ümumi maksimum bal 36 bal olan 18 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 18 bal və sosial müavinətlər üzrə 18 bal). Konkret olaraq, İnstitusional Çərçivə, Vəkillik və Şəffaflıq Alt Kateqoriyaları hər biri 9 göstəricidən ibarətdir.Güclü institusional çərçivə və icranın yüksək keyfiyyəti həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.
   2. Firmalarda İnnovasiyaya İmkan Verən Dövlət Xidmətləri Kateqoriyası ümumi maksimum 38 bal olan 19 göstəricini əhatə edir (firma çevikliyi üzrə 19 bal və sosial müavinətlər üzrə 19 bal). Konkret olaraq, Əqli Mülkiyyət Xidmətlərinin Rəqəmsallaşdırılması Alt Kateqoriyasının 6 göstəricisi var; İnnovasiya Sistemləri Alt Kateqoriyasının 9 göstəricisi var;İnnovasiyaları Dəstəkləyən İnstitusional Çərçivə Alt Kateqoriyasında 4 göstərici var. Firmalarda innovasiyaları dəstəkləyən dövlət xidmətləri həm firmaya (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

   1. Elektron Satınalma Xidmətlərinin Keyfiyyəti ümumi maksimum balı 36 bal olan 18 göstəricini (firma çevikliyi üzrə 18 bal və sosial müavinətlər üzrə 18 bal) əhatə edir. Konkret olaraq, Elektron Satınalmalar Portalı Alt Kateqoriyasının Açıq Giriş və İnteraktivliyi 4 göstəricidən ibarətdir;  Şəffaflıq alt kateqoriyası 5 göstəricidən ibarətdir;Satınalma Prosedurlarının Rəqəmsallaşdırılması Altkateqoriyasının 9 göstəricisi var.Elektron satınalma xidmətlərinin yüksək keyfiyyəti həm firmaya (firmanın çevikliyi), həm də cəmiyyətə (sosial faydalar) fayda verir.  Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

Cədvəl 33. Sütun II üçün qiymətləndirmə

Sütun II – BAZAR RƏQABƏTİNİ TƏQVİM EDƏN DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNİN ADEKVATLIĞI

Göstəricilərin Sayı

FFP

SBP

Ümumi Xallar

Yenidən hesablanan xallar

2.1

Rəqabət Qaydalarının İcrasının İnstitusional Çərçivəsi və Keyfiyyəti

18

18

18

36

33.33

2.1.1

Rəqabət Qurumlarının İnstitusional Çərçivəsi

9

9

9

18

16.67

2.1.2

Vəkillik və Şəffaflıq

9

9

9

18

16.67

2.2

Firmalarda İnnovasiyalara İmkan Verən İctimai Xidmətlər

19

19

19

38

33.33

2.2.1

ƏM xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması

6

6

6

12

10.53

2.2.2

İnnovasiya Sistemləri

9

9

9

18

15.79

2.2.3

Yenilikləri dəstəkləmək üçün institusional çərçivə

4

4

4

8

7.02

2.3

Elektron satınalma xidmətlərinin keyfiyyəti

18

18

18

36

33.33

2.3.1

Elektron Satınalmalar Portalının Açıq Girişi və İnteraktivliyi

4

4

4

8

7.41

2.3.2

Şəffaflıq

5

5

5

10

9.26

2.3.3

Satınalma Prosedurlarının Rəqəmsallaşdırılması

9

9

9

18

16.67

 

Ümumi

55

55

55

110

100

Qeyd: ƏM = əqli mülkiyyət.

  1. Sütun III – Bazar Rəqabətini Təşviq Edən Əsas Xidmətlərin Tətbiqində Səmərəlilik

 III sütuna firmanın çevikliyi üzrə 0-dan 100-ə qədər bal olan 9 göstərici daxildir (cədvəl 34). Bu sütunun altındakı ballar firmanın çevikliyinə görə təyin edilir, çünki göstəricilər firmalara xidmət göstərilməsinin nəticələrini ölçür. Məsələn, uzun müddət açıq müqavilənin verilməsi firmalar üçün mənfi nəticələrə səbəb ola bilər ki, bu da firmanın çevikliyinə mane olur.  Bu sütunun altında hər bir kateqoriya üçün xal aşağıdakı kimidir:

 

   1. Rəqabət Qaydalarının Səmərəliliyi Kateqoriyasının 2 göstəricisi var.  Kateqoriya III Sütun balının üçdə birini təşkil edir.
   2.  İnnovasiyanın Səmərəliliyi və Əqli Mülkiyyət Hüquqları Qaydaları Kateqoriyasının 2 göstəricisi var.

     Kateqoriya III Sütun balının daha üçdə birini təşkil edir. Dövlət Satınalmaları Qaydalarının Səmərəliliyi Kateqoriyasının 5 göstəricisi var. Kateqoriya III Sütun balının qalan üçdə birini təşkil edir.

Cədvəl 34. Sütun III üçün qiymətləndirmə

Sütun III – BAZAR RƏQABƏTİNİ TƏŞVİQ EDƏN ƏSAS XİDMƏTLƏRİN TƏTBİQ EDİLMƏSİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK

Göstəricilərin Sayı

Ümumi yenidən hesablanan xallar

3.1

Rəqabət Qaydalarının Səmərəliliyi

2

33.33

3.1.1

Sadələşdirilmiş Birləşmə Baxışının Səmərəli Tətbiqi

1

16.67

3.1.2

Bazar Dinamizmi Qavrayışları və Rəqabət Davranışları

1

16.67

3.2

İnnovasiya və Əqli Mülkiyyət Hüquqları Qaydalarının Səmərəliliyi

2

33.33

3.2.1

Şirkətlərdə Məhsul və Proses İnnovasiyası

1

16.67

3.2.2

R&D Fəaliyyətləri və Xarici Lisenziyalı Texnologiyaların Firmalarda İstifadəsi

1

16.67

3.3

Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin səmərəliliyi

5

33.33

3.3.1

Açıq Tender Yerləşdirmə vaxtı

1

6.67

3.3.2

Ödəniş Müddəti və Gecikmə Cəzaları

1

6.67

3.3.3

Hökumət bazarlarına giriş

1

6.67

3.3.4

İctimai Təchizatçılarda Gender Boşluğu

1

6.67

3.3.5

Tenderdə iştirak üçün inzibati tələblərdə gender bərabərsizliyi

1

6.67

 

Ümumi

9

100

                Qeyd: R&D = tədqiqat və inkişaf