Mübahisələrin həlli

I. MOTİVASİYA

Həm inkişaf etmiş, həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ticarət mübahisələri qaçılmaz olaraq ortaya çıxır. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və investisiyaların azalmasından tutmuş makroiqtisadi qeyri-sabitliyə qədər özəl sektor üçün mənfi iqtisadi təsirlər bu mübahisələrin lazımi şəkildə həll edilə bilmədiyi zaman baş verə bilər.1 Bu, sağlam bir iş mühiti üçün işə yararlı mübahisə həll sistemini zəruri edir. Belə bir sistem səmərəlilik və keyfiyyət tələb edir.

 

Vaxt və xərc baxımından səmərəli mübahisə həlli mexanizmlərinə sahib olmaq çox vacibdir, çünki həddindən artıq uzun və bahalı prosedurlar işin rəsmi qurumlara verilməsi məqsədini ləğv edə bilər və mübahisələrin rəsmi həllini rəğbətsiz və əlçatmaz edir. Əslində, məhkəmə sisteminin səmərəliliyi ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması arasında əlaqələr qurulmuşdur.2 Dəlillər, daha səmərəli məhkəmə sistemi ilə müəssisələrin daha çox maliyyələşmə və daha çox borc alma ehtimalı olduğunu göstərir.3 Bundan əlavə, əməliyyat axtarış fəaliyyətləri Daxili və xarici investisiyaların daha yüksək səviyyədə olması ilə əlaqədardır.4 İnvestorlar öhdəliyin yerinə yetirilməməsi halında iddialarına vaxtında baxılacağını bildikdə, investisiyaları artırmaq üçün daha çox stimul əldə edə bilərlər.5 Bundan əlavə, məhkəmə sisteminin səmərəliliyinin artırılması rəqabəti gücləndirə və innovasiyanı təşviq edə bilər.6

 

Mübahisələrin həlli prosesinin keyfiyyəti vacibdir. İddialara düzgün qərar çıxara bilən mötəbər qurumlar tərəfindən lazımi diqqətlə baxılmalıdır. Məhkəmə sistemlərinə inamı az olan ölkələrdə firmalar işlərini genişləndirməyə və alternativ ticarət tərəfdaşları axtarmağa daha az can atırlar.7 Daha çox investor cəlb etmək üçün iqtisadiyyat yalnız məhkəmə orqanlarının səmərəliliyini deyil, həm də gücünü və etibarlılığını təmin etməlidir.8 Müqavilələrin icrası üçün məhdud imkan resursların suboptimal bölüşdürülməsi, səmərəsiz texnologiyaların istifadəsi və daha çox makroiqtisadi qeyri-sabitlik ilə əlaqədardır.9 Ticarət mübahisələrinin zəif həlli firmaları vaxtında və tam ödənişlərdən məhrum edə biləcəyi üçün likvidlik və müflisləşmə problemləri, daha sonra iflaslar və işsizlik yarana bilər.10

 

Mübahisələrin səmərəli və keyfiyyətli həlli sistemləri aydın və müasir normativ hüquqi baza və təkmil dövlət xidmətləri tələb edir.11 Etibarlı qanunlar və qaydalar vacibdir, çünki mübahisələrin vaxtında və qanuni şəkildə həll olunmasına zəmin yaradır.12 Yaxşı işlənmiş tənzimləmə bazası etibarlı dövlət xidmətləri sistemi ilə tətbiq olunmalıdır.13 Belə bir sistemin əsas elementlərinə qabaqcıl institusional çərçivə, rəqəmsallaşdırma, şəffaflıq və mübahisələrin alternativ həlli (MAH) xidmətləri daxildir.14 Bunu nəzərə alaraq mübahisələrin həlli mövzusu tənzimləmə baza və dövlət xidmətlərinə, həmçinin praktikada tətbiq olunan effektivliyə yönəlmişdir.

 

II. GÖSTƏRİCİLƏR

Mübahisələrin həlli mövzusu, ticarət mübahisələrinin — firmalar arasında iş kontekstində ortaya çıxan— sütunlar adlanan üç fərqli ölçü üzrə həll edilməsinin effektivliyini və keyfiyyətini ölçür. Birinci komponent həm məhkəmə proseslərinə, həm də mübahisələrin alternativ həllinə aid qanunvericiliyin adekvatlığını qiymətləndirir, işlərin səmərəli aparılması, transsərhəd iddiaların sadələşdirilmiş həlli, mübahisələrin həlli üçün alternativ sahələrin yaradılması və müvafiq qurumlara inamın təmin edilməsi üçün zəruri olan de-yure xüsusiyyətlərini əhatə edir. İkinci komponent institusional quruluşun etibarlılığını, rəqəmsallaşma dərəcəsini, şəffaflıq dərəcəsini və MAH ilə əlaqəli xidmətlərin inkişafını ölçür və bununla da dövlət xidmətlərinin de-fakto göstərilməsini qiymətləndirir. Üçüncü sütun mübahisələrin həllinin etibarlılığını, mübahisəni həll etmək üçün lazım olan vaxtı və xərcləri,

 

həmçinin qərarların icrası və tanınması ilə əlaqəli vaxtı və xərcləri ölçür. Hər bir komponent müəyyən bir kateqoriyaya qruplaşdırmanı müəyyən edən ümumi xüsusiyyətlərlə təyin olunan kateqoriyalara bölünür və hər bir kateqoriya daha sonra alt kateqoriyalara bölünür. Ümumiyyətlə, hər bir alt kateqoriya bir və ya daha çox sütundan ibarət olan bir neçə göstəricidən ibarətdir. Hər bir göstəriciyə müvafiq ballar verilir və sonra hər bir alt kateqoriya, kateqoriya və sütun üzrə balların sayını əldə etmək üçün ümumiləşdirilir. Cədvəl 1, müvafiq kateqoriyaları ilə birlikdə yuxarıda göstərilən hər üç əsas sütunun xülasəsini ehtiva edir.

 

Cədvəl 1. Mübahisələrin həlli mövzusu üçün hər üç sütunun xülasə cədvəli

I Komponent - Mübahisələrin həlli üçün normativ baza (31 göstərici)

1,1

Məhkəmə iddiası (16 göstərici)

1.1.1

Vaxt normaları (2 göstərici)

1.1.2

Prosessual düzgünlük (5 Göstərici)

1.1.3

Məhkəmə toxunulmazlığı (4 göstərici)

1.1.4

Xarici mühakimələr (2 göstərici)

1.1.5

Gender bərabərliyi və ekoloji davamlılıq (3 göstərici)

1,2

Mübahisələrin alternativ həlli (MAH) (15 göstərici)

1.2.1

Arbitraj qərarının qəbulu (3 göstərici)

1.2.2

Arbitrajın əsas elementləri (4 göstərici)

1.2.3

İnvestor-Dövlət Arbitrajı (2 göstərici)

1.2.4

Arbitraj qərarlarının tanınması və icrası (2 göstərici)

1.2.5

Vasitəçilik (4 göstərici)

II Komponent -Mübahisələrin həlli üzrə dövlət xidmətləri (30 göstərici)

2,1

İnstitusional çərçivə (6 göstərici)

2.1.1

Təkmilləşdirilmiş məhkəmələr (3 göstərici)

2.1.2

Xüsusi şikayət mexanizmləri (3 göstərici)

2,2

Rəqəmsallaşdırma (7 göstərici)

2.2.1

Elektron sənədləşmə və texniki xidmət (3 göstərici)

2.2.2

Rəqəmsal prosedurlar (4 göstərici)

2,3

Şəffaflıq (8 göstərici)

2.3.1

Məhkəmələrin açıqlığı (5 Göstərici)

2.3.2

Əsas statistik məlumatların hazırlanması (3 göstərici)

2,4

MAH ilə əlaqəli xidmətlər (9 göstərici)

2.4.1

Arbitraj (4 göstərici)

2.4.2

Vasitəçilik (5 göstərici)

III Komponent -kommersiya mübahisəsinin praktikada həllinin asanlığı (13 göstərici)

3,1

Mübahisələrin həlli etibarlılığı (3 göstərici)

3.1.1

Məhkəmələrin etibarlılığı (1 göstərici)

3.1.2

MAH etibarlılığı (2 göstərici)

3,2

Mübahisənin həlli üçün vaxt və xərclər (4 göstərici)

3.2.1

Məhkəmə iddiası üçün vaxt və xərclər (2 göstərici)

3.2.2

Arbitraj prosesinin vaxtı və xərcləri (2 göstərici)

3,3

Tanınma və icra (6 göstərici)

3.3.1

Xarici qərarlar (4 göstərici)

3.3.2

Yekun daxili mühakimələr (2 göstərici)

 

 1. I Komponent. Normativ-hüquqi baza: mübahisələrin həlli üçün normativ-hüquqi baza

 

Cədvəl 2 mübahisələrin həlli üçün normativ bazanın I komponentinin quruluşunu göstərir. Bu

sütun kateqoriyaları  və alt kateqoriyalarının hər biri  cədvəldə göstərilən qaydada daha ətraflı müzakirə ediləcəkdir.

 

Cədvəl 2. I Komponent - Mübahisələrin həlli üçün normativ baza

1,1

Məhkəmə iddiası

1.1.1

Vaxt normaları

1.1.2

Prosessual düzgünlük

1.1.3

Məhkəmə toxunulmazlığı

1.1.4

Xarici mühakimələr

1.1.5

Gender bərabərliyi və ekoloji davamlılıq

1,2

Mübahisələrin alternativ həlli (MAH)

1.2.1

Arbitraj qərarının qəbulu

1.2.2

Arbitrajın əsas elementləri

1.2.3

İnvestor-dövlət arbitrajı

1.2.4

Arbitraj qərarlarının tanınması və icrası

1.2.5

Vasitəçilik

 

  1. Məhkəmə iddiası

 

Kateqoriya 1.1 hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən, bir neçə göstəricidən ibarət beş alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Vaxt normaları

Ticarət mübahisələrini həll edərkən vaxt normaları şəffaflıq və proqnozlaşdırılmanı təmin etməyə kömək edir. Ümumi vaxt normalarının əhəmiyyəti, maraqlı tərəflərə mübahisələrin həlli prosesinin təxminən nə qədər çəkə biləcəyi barədə bir fikir verməsidir.15 Xüsusi əsas proseslər üçün vaxt normaları məhkəmə prosesində təhlükəsizlik tədbirinin təyin edilməsi və ya ekspert rəyinin hazırlanması kimi ən çox yayılmış çatışmazlıqları aradan qaldıra bilər.16 Qanunlarda və qaydalarda müvəqqəti normaların mövcudluğunun hakimin iş aparmasına mane olmaq əvəzinə kömək etməsi lazım olduğunu qəbul edərək, mübahisələrin həlli mövzusu yalnız faydalılığı tədqiqat və təcrübədə geniş şəkildə dəstəklənən ən vacib məsələlərə yönəlmişdir. Beləliklə, alt kateqoriya 1.1.1 -vaxt normaları iki göstəriciyə malikdir (Cədvəl 3).

 

Cədvəl 3. Alt kateqoriya 1.1.1-vaxt normaları

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

 

Ümumi vaxt normaları

 1. İlkin instansiya iddiası
 2. Müraciətə baxılması
 3. Yekun məhkəmə qərarının icrası

 

2

 

Xüsusi vaxt normaları

 1. Cavabdehə şikayət verilməsi
 2. Müdafiə üçün müraciət
 3. Müvəqqəti tədbirin tətbiqi ilə bağlı müraciətə qərar verilməsi
 4. Ekspert rəyinin verilməsi
 5. Məhkəmə qərarının təqfim edilməsi

 

   1. Prosessual düzgünlük

Mübahisələrin həllində prosessual əminliyin artırılması, bir qayda olaraq, məhkəmə prosesini asanlaşdırır və çıxılmaz vəziyyətlərin qarşısını alır. Məsələn, məhkəmə prosesində heç bir yeni sübutun təqdim oluna bilməyəcəyi bir müddətin göstərilməsi, ehtimal ki, işlərin görülməsini sürətləndirəcəkdir.17 Digər mühüm prosessual təminat hakimin verə biləcəyi maksimum fasilələrin sayını təmin etməkdir.18 Qeyd etmək vacibdir ki, məhkəməyəqədər konfransın keçirilməsi eyni dərəcədə prosessual düzgünlüklə bağlıdır.19 Hakimə məhkəmə çağırışına düzgün cavab vermədiyi və ya məhkəməyə gəlmədiyi təqdirdə qiyabi qərar vermək səlahiyyəti verildiyi təqdirdə mübahisələrin həlli prosesi daha da sadələşdirilə bilər.20 İşin icraatına gəldikdə, məhkəmə icraçılarına borclunun üçüncü tərəfə qarşı pul tələbləri, maliyyə alətləri və ya elektron aktivlər (məsələn, kriptovalyuta) kimi daha çox aktiv sinfinə ələ keçirmək üçün aydın səlahiyyətlər verməklə asanlaşdırıla bilər.21 Beləliklə, alt kateqoriya 1.1.2-Prosessual düzgünlük beş göstəriciyə malikdir (Cədvəl 4).

 

Cədvəl 4. Alt Kateqoriya 1.1.2-Prosessual düzgünlük

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Yeni sübutların təqdim edilməsi üçün vaxt məhdudiyyəti

Yeni sübutların təqdim edilməsi üçün vaxt məhdudiyyəti

 

2

İclaslarda fasilələrin maksimum sayı

İclaslarda fasilələrin maksimum sayı

3

Məhkəmə öncəsi iclasın keçirilməsi

Məhkəmə öncəsi iclasın keçirilməsi

4

Qiyabi məhkəmə

qərarının olması

Qiyabi məhkəmə qərarının olması

 

 

5

 

Əlavə aktiv növləri üzrə məhkəmə icraçılarının müsadirə etmək səlahiyyəti

 1. Məhkəmə icraçılarının borclunun üçüncü şəxsə qarşı pul tələblərinə mane olmaq səlahiyyəti
 2. Məhkəmə icraçılarının borclunun maliyyə alətlərini müsadirə etmək səlahiyyətli, məsələn

istiqrazlar və səhmlər

 1. Məhkəmə icraçılarının borclunun maliyyə alətlərini (kriptovalyuta kimi) müsadirə etmək səlahiyyəti,

 

   1. Məhkəmə toxunulmazlığı

Hakimlərin toxunulmazlığı mübahisələrin həlli sisteminə ictimai etimadın təmin edilməsinə açar rolu oynayır. Müəssisələr məhkəmələri etibarsız, qərəzli və ya korrupsiyalaşmış hesab etsələr, ümumilikdə məhkəmələrdən yayına bilərlər. Hakimlərin müstəqilliyini və qərəzsizliyini gücləndirən yaxşı təcrübələrin qanuna daxil edilməsi məhkəmənin dürüstlüyü üçün vacibdir. Məsələn, hakimlərin geri çəkilməsi üçün aydın qaydalar qurulmalı və məhkəmə tərəflərinə hakimlərin müstəqilliyini və qərəzsizliyini şübhə altına almağa icazə verilməlidir.22 Hakimlərin hesabatlılığını artıran vacib bir vasitə, varlıqları barədə məlumatları açıqlamalarını tələb etməkdir.23 BBundan əlavə, kodifikasiya olunmuş məqsədyönlü alətlər – məsələn, hakimlər üçün etik davranış kodeksi və ya icraçıların etik kodeksi – həm də dürüstlüyün qorunmasına kömək edir..24 Beləliklə, 1.1.3-məhkəmə dürüstlüyü alt kateqoriyası dörd göstəriciyə malikdir (Cədvəl 5).

 

Cədvəl 5. 1.1.3 alt kateqoriyası – Məhkəmə dürüstlüyü

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Hakimlərin müstəqilliyi və qərəzsizliyi

 1. Hakimlərin geri çəkilmə qaydaları
 2. Tərəflərin hakimlərin müstəqilliyini və qərəzsizliyini şübhə altına almaq hüququ

2

Hakimlər tərəfindən

aktiv məlumatlarının açıqlanması

Hakimlər tərəfindən aktiv məlumatlarının açıqlanması

3

Hakimlərin etik qaydaları

Hakimlərin etik qaydaları

4

Icra orqanlarının əməkdaşlarının etik qaydaları

Icra orqanlarının əməkdaşlarının etik qaydaları

 

   1. Xarici mühakimələr

Beynəlxalq mübahisələrin həllini asanlaşdırmaq üçün xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası prosesi ilə bağlı aydın və nizamlı qaydalar yaratmaq vacibdir. Bu cür qaydalar məhkəmə qərarının verildiyi ölkə ilə borclunun yerləşdiyi ölkə arasında qarşılıqlı müqavilələr olmadıqda belə xarici məhkəmə qərarlarının icrasına imkan verir. Xarici məhkəmə qərarlarının leqallaşdırılması tələbini də aradan qaldırılır və məhkəmə qərarı ilə xarici kreditordan qiymətli kağızların verilməsini tələb edilmir.25 Xarici məhkəmə qərarlarının tanınmasını və icrasını təşviq etmək üçün tələb olunan məhkəmənin onlara mahiyyəti üzrə baxılmasına icazə verilməməsini təmin etmək eyni dərəcədə vacibdir.26 Beləliklə, 1.1.4 – xarici məhkəmə qərarlarının alt kateqoriyası iki göstəriciyə malikdir (Cədvəl 6).

 

Cədvəl 6. Alt Kateqoriya 1.1.4-xarici məhkəmələrin məhkəmə qərarları

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Tanınmada məhdudiyyətlərin olmaması və

xarici məhkəmə qərarlarının icrası

 1. Qarşılıqlı razılaşmalardan asılı olmayaraq xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası
 2. Xarici məhkəmə qərarlarının leqallaşdırılması tələb edilmir
 3. Məhkəmə qərarı ilə xarici kreditordan təminat tələb edilmir

 

2

Xarici qərarlarının tanınması və icrasından

imtina üçün əsaslar Mühakimə

 

Xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrasından imtina üçün əsaslar

   1. Gender bərabərliyi və ekoloji davamlılıq

Məhkəmələr təkcə biznes üçün deyil, bütövlükdə cəmiyyət üçün də vacibdir. Bu baxımdan ticarət mübahisələrinin həlli özəl sektorun inklüzivliyini artıra bilər. Məsələn, qadınların hakim olması və ya kişilərlə bərabər məhkəmə çəkişmələrində iştirak etməsi ilə bağlı məhdudiyyətləri ləğv etməklə, dünya iqtisadiyyatları mübahisələrin həlli prosesləri zənginləşdirilə, ədalət mühakiməsinə çıxış yaxşılaşdırıla və sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdırıla bilər.27

 

Mübahisələrin effektiv və etibarlı həlli ekoloji cəhətdən davamlı inkişafa da kömək edə bilər. Firmaların ekoloji iddialarına uyğunlaşdırılmış xüsusi qaydaların hazırlanması, özəl sektor da daxil olmaqla hər kəs üçün sağlam bir ekosistem təmin etməyə kömək edir. Bu cür qaydalar çirkləndirici şirkətə qarşı iddia qaldırmağı asanlaşdırır 28o cümlədən ekoloji mübahisələrdə sübutların toplanmasına və əlavə hüquqi müdafiə vasitələrinin tətbiqinə kömək edir.29 Beləliklə, 1.1.5 – Gender bərabərliyi və ekoloji davamlılıq alt kateqoriyası üç göstəriciyə malikdir (Cədvəl 7).

 

Cədvəl 7. Alt Kateqoriya 1.1.5-Gender bərabərliyi və ekoloji davamlılıq

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Gender bərabərliyi

 1. Qadının hakim, arbitr və ya vasitəçi olması üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur
 2. Ticarət mübahisələrində kişi və qadınların bərabər hüquqları

2

Ekoloji mübahisənin başlanması

 1. Ekoloji mübahisələrdə genişləndirilmiş hüquqi status
 2. Çirkləndirici firmaların xaricdə ətraf mühitə dəyən ziyana görə məsuliyyətə cəlb edilməsi

3

Ekoloji mübahisələrdə dəlil və vasitələr

 1. Firmaların ətraf mühitə təsiri haqqında məlumatların toplanması və yayılması
 2. Ekoloji mübahisələrdə geniş spektrli vasitələr

 

  1. Mübahisələrin alternativ həlli (MAH)

 

Kateqoriya 1.2, hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən bir neçə göstəricidən ibarət beş alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Arbitraj qərarının qəbulu

Arbitrajdan tam yararlanmaq üçün onun istifadəsini məhdudlaşdıran məhdudiyyətlərin ləğvi nəzərdən keçirilməlidir. Bu cür məhdudiyyətlərin bir qrupu mübahisələrin mövzusuna aiddir, buna görə bizneslə əlaqəli müxtəlif növ işlərin - xüsusən daşınmaz əmlak, korporativ işlər və əqli mülkiyyət hüquqları ilə əlaqəli işlərin arbitraja köçürülməsini təmin etmək vacibdir.30 Məhdudiyyətlərin başqa bir kateqoriyası müəyyən bir şəxsin xarakteri ya mövqeyi ilə əlaqədardır. Məsələn, qanun dövlət müəssisələrinə və dövlət qurumlarına kommersiya mübahisələrini həll etmək üçün arbitrajdan istifadə etməyi qadağan edə bilər.31 Digər məhdudiyyətlər tərəflərin muxtariyyətinə, yəni arbitrajda seçə biləcəklərinə (hakim, arbitraj institutu, hüquq məsləhətçisi və s.) məhdudiyyətlər qoya bilər.32 Beləliklə, 1.2.1-Arbitraj qərarının qəbul edilməsinin alt kateqoriyası üç göstəriciyə malikdir (Cədvəl 8).

 

Cədvəl 8. Alt Kateqoriya 1.2.1-Arbitraj qərarının qəbul edilməsi

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Biznes ilə bağlı mübahisələrin müxtəlif növ arbitraj imkanı

 1. Daşınmaz əmlak mübahisələrinin arbitraj həlli imkanı
 2. Korporativ mübahisələrin arbitraj həlli imkanı
 3. Əqli mülkiyyət mübahisələrinin arbitraj həlli imkanı

 

2

ilə mübahisələrdə arbitraj

dövlət müəssisələri və dövlət orqanları

 

Dövlət müəssisələri və dövlət qurumları ilə mübahisələrdə arbitraj

 

3

Arbitrajda tərəflərin muxtariyyəti

 1. Arbitr seçimi
 2. Arbitraj institutu və ya xüsusi məqsədli arbitraj seçimi
 3. Hüquq məsləhətçisi seçimi
   1. Arbitrajın əsas elementləri

Hüquqi baza onun əsas elementlərinə zəmanət verdikdə arbitraj daha səmərəli və etibarlıdır. Digər mübahisələrin həlli növlərində olduğu kimi, müstəqilliyin və qərəzsizliyin təminatları arbitrajda çox vacibdir. Konkret olaraq, bunlara hakimlərin maraqlarının toqquşması və tərəflərin hakimlərin müstəqilliyini və qərəzsizliyini şübhə altına almaq hüququ barədə qaydaların daxil edilməsi daxildir.33 Arbitraj üzrə möhkəm tənzimləyici çərçivənin digər əsas elementi “kompetenz-kompetenz” prinsipinin tanınmasıdır ki, bu da arbitraj məhkəməsinə yerli məhkəmələrin müdaxiləsindən əvvəl onun yurisdiksiyasına malik olub-olmaması ilə bağlı qərar vermək səlahiyyətini verir.34 Məhkəmə hakimiyyətinin mübahisələrin həlli sistemində böyük rol oynadığını nəzərə alsaq, arbitraj məhkəmə dəstəyinin əhəmiyyətini qiymətləndirmək çətindir. Konkret olaraq, məhkəmələr arbitraj məhkəmələrinə təhlükəsizlik tədbirlərində kömək etməklə və sübutların toplanmasını asanlaşdırmaqla bu cür dəstək verə bilərlər.35 Bundan əlavə, qanunvericilikdə hər iki tərəfin buna razılıq vermədiyi halda, apellyasiya şikayəti mümkünlüyü nəzərdə tutulmadıqda, arbitrajın cəlbediciliyi daha da artırıla bilər.36 Beləliklə, 1.2.2 alt kateqoriyası – arbitrajın əsas elementləri dörd göstəriciyə malikdir (Cədvəl 9).

 

Cədvəl 9. Alt Kateqoriya 1.2.2-arbitrajın əsas elementləri

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Arbitrların müstəqilliyi və qərəzsizliyi

 1. Hakimlər tərəfindən maraqların toqquşmasının açıqlanması
 2. Tərəflərin hakimlərin müstəqilliyini və qərəzsizliyini şübhə altına almaq hüququ

 

2

İnkorporasiya

"Kompetenz- Kompetenz" Prinsipi

 

"Kompetenz-Kompetenz" Prinsipi inkorporasiyası

3

Arbitraj məhkəmə dəstəyi

 1. Arbitrajda təhlükəsizlik tədbirləri təyin edilərkən məhkəmələrin dəstəyi
 2. Arbitrajda sübut toplanmasında məhkəmələrin dəstəyi

4

Arbitrajda müraciətin olmaması

Arbitrajda müraciətin olmaması

 

   1. İnvestor-dövlət arbitrajı

İnvestor-dövlət arbitrajı mübahisələrin həllinin ən çox yayılmış növü deyil. Bununla birlikdə, yüksək dəyəri və xarici investisiyalar üçün əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, investor-dövlət arbitrajının tənzimlənməsi özəl sektorun inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. İnvestor və dövlət arasındakı arbitraj işləri ümumiyyətlə baha başa gəldiyindən və tez-tez investor və hökumət arasında gərgin münasibətlərə səbəb olduğundan, bunların qarşısını almaq və erkən həll etmək mexanizmlərinə sahib olmaq vacibdir.37 Bütün firmalar investor və dövlət arasında arbitraj xərclərini ödəyə bilmədikləri üçün, ədalət mühakiməsi hüququnun inkar edilməsinin qarşısını almaq üçün hüquqi baza üçüncü tərəfin maliyyələşdirilməsinə açıq icazəni daxil etməlidir.38 Beləliklə, 1.2.3 alt kateqoriyası – investor-dövlət arbitrajı iki göstəriciyə malikdir (Cədvəl 10).

 

Cədvəl 10. Alt Kateqoriya 1.2.3-İnvestor-dövlət arbitrajı

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

İnvestorlarla dövlət arasında mübahisələrin qarşısının alınması və tezliklə həlli mexanizmləri

 

İnvestorlarla dövlət arasında mübahisələrin qarşısının alınması və tezliklə həlli mexanizmləri

 

İnvestor-dövlət

 

2

arbitrajında üçüncü

İnvestor və dövlət arasında arbitrajda üçüncü tərəfin maliyyələşdirilməsinin təmin

 

tərəfin

edilməsi

 

maliyyələşdirilməsinin

 

 

təmin edilməsi

 

 

Arbitraj

 

 

1.2.4 Arbitraj qərarlarının tanınması və icrası

Cəlbedici arbitrajın digər vacib elementi arbitraj qərarlarının tanınması və icrası üçün sadə, müasir və proqnozlaşdırıla bilən bir rejimin qurulmasıdır. Xüsusilə, belə bir rejim müvəqqəti arbitraj qərarlarının (yəni sonrakı mərhələdə qəti şəkildə müəyyənləşdirilməli olan qərarların) və qismən arbitraj qərarlarının (yəni tələblərin yalnız bir hissəsini qəti şəkildə təyin edən qərarların) tanınmasına və icrasına imkan verir.39 O,

həmçinin məhkəmələrin hüquqi və ya faktiki səhv əsasında Milli Arbitraj qərarlarını ləğv edə bilməməsini təmin edir.40 Eynilə, bu əsaslar məhkəmələr tərəfindən xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icrasını inkar etmək üçün irəli sürülə bilməz.

 

41 Beləliklə, 1.2.4 – arbitraj qərarlarının tanınması və icrası alt kateqoriyası iki göstəriciyə malikdir (Cədvəl 11).

 

 

 

Cədvəl 11. Alt Kateqoriya 1.2.4-arbitraj qərarlarının tanınması və icrası

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Tanınması və müvəqqəti və qismən arbitraj qərarlarının

tanınması və icrası

 1. Müvəqqəti arbitraj qərarlarının tanınması və icrası
 2. Qismən arbitraj qərarlarının tanınması və icrası

 

2

Təsdiq/tanınmadan imtina üçün əsaslar

və yekun arbitraj qərarlarının icrası

 

 1. Daxili arbitraj qərarının ləğvi üçün əsaslar
 2. Xarici arbitraj qərarının tanınmasını və icrasını rədd etmək üçün əsaslar

 

1.2.5 Vasitəçilik

Vasitəçilik tərəflərə mübahisələrin konstruktiv və qarşılıqlı məqbul bir şəkildə həlli üçün unikal mexanizm təqdim edir. Bir neçə qabaqcıl texnikanın vasitəçilik prosedurlarını asanlaşdırdığı sübut edilmişdir. Ticarət vasitəçiliyinin könüllü olması əmri, yalnız sülh yolu ilə həll olunmaq istəyən tərəflərin müraciət etməsini təmin edir.42 Müstəqillik və qərəzsizliyin təminatları vasitəçilikdə eyni dərəcədə vacibdir. Konkret olaraq, bunlara vasitəçi tərəfindən maraqların toqquşması barədə məlumatların açıqlanması qaydalarının yaradılması və vasitəçinin eyni və ya əlaqəli mübahisədə hakim kimi çıxış etməsinə məhdudiyyət qoyulması daxildir.43 Vasitəçilik prosedurlarında başqa bir vacib zəmanət, vasitəçilik məqsədləri üçün açıqlanan dəlillərin digər prosedurlarda istifadə edilməməsini təmin etməkdir.44 Bundan əlavə, hüquqi baza vasitəçilik müqavilələrinin icrasının sadələşdirilmiş rejimini təmin etdikdə və beynəlxalq vasitəçilik müqavilələrinin tanınmasına və icrasına imkan verdikdə vasitəçilik daha cəlbedici ola bilər.45 Beləliklə, 1.2.5-vasitəçilik alt kateqoriyası dörd göstəriciyə malikdir (cədvəl 12).

 

Cədvəl 12. Alt Kateqoriya 1.2.5-Vasitəçilik

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Ticarət vasitəçiliyinin könüllü xarakteri

Ticarət vasitəçiliyinin könüllü xarakteri

2

Vasitəçilərin müstəqilliyi və qərəzsizliyi

 1. Vasitəçi tərəfindən maraqlar toqquşmasının açıqlanması
 2. Vasitəçinin eyni və ya əlaqəli mübahisədə arbitr kimi çıxış etməsinə məhdudiyyət

 

3

Məqsədlər üçün açıqlanan sübutların qəbuledilməzliyi Digər məhkəmələrdə

vasitəçilik məqsədi

 

Digər məhkəmə proseslərində vasitəçilik məqsədi ilə açıqlanan sübutların yolverilməzliyi

 

4

Vasitəçilik müqavilələrinin tanınması

və icrası

 1. Vasitəçi həlli müqavilələri üçün sadələşdirilmiş icra rejimi
 2. Beynəlxalq vasitəçilik müqavilələrinin tanınması və icrası

 

 1. II KOMPONENT. DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ: MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ ÜÇÜN DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

 

Cədvəl 13, "Mübahisələrin həlli üçün dövlət xidmətləri"II komponentinin quruluşunu göstərir. Bu sütunun kateqoriyaları və alt kateqoriyalarının hər biri cədvəldə göstərilən qaydada daha ətraflı müzakirə ediləcəkdir.

 

Cədvəl 13. KOMPONENT II-MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ ÜÇÜN DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

2,1

İnstitusional çərçivə

2.1.1

Təkmilləşdirilmiş məhkəmələr

2.1.2

Xüsusi şikayət mexanizmləri

2,2

Rəqəmsallaşdırma

 

2.2.1

Elektron sənədləşmə və texniki xidmət

2.2.2

Rəqəmsal prosedurlar

2,3

Şəffaflıq

2.3.1

Məhkəmələrin açıqlığı

2.3.2

Əsas statistik məlumatların hazırlanması

2,4

MAH ilə əlaqəli xidmətlər

2.4.1

Arbitraj

2.4.2

Vasitəçilik

 

  1. İnstitusional çərçivə

 

Kateqoriya 2.1, hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Təkmilləşdirilmiş məhkəmələr

Effektiv və etibarlı mübahisələrin həlli prosesləri etibarlı institusional bazanın mövcudluğundan asılıdır. Belə bir çərçivədə məhkəmənin ixtisaslaşma və vicdanlılıq aspektləri mühüm rol oynayır. Ticarət işlərinə ixtisaslaşdırılmış məhkəmələr və ya palatalar tərəfindən ilkin instansiya səviyyəsində baxılmasının təmin edilməsi mübahisələrin həllinin effektivliyinə və keyfiyyətinə müsbət təsir göstərə bilər.46 İşlərin avtomatik təsadüfi bölüşdürülməsini təmin etmək məhkəmə sisteminin dürüstlüyünü qorumaq üçün çox vacibdir.47 Bundan əlavə, kiçik iddialara və ya onlarda müstəqil təmsil olunmasına icazə verən prosedurlara baxılması üçün məhkəmələrin yaradılması ədalət mühakiməsinə çıxışın yaxşılaşdırılması və səmərəliliyin artırılması ilə əlaqələndirilir.48 Beləliklə, 2.1.1-təkmilləşdirilmiş məhkəmələr alt kateqoriyası üç göstəriciyə malikdir (cədvəl 14).

 

Cədvəl 14. Alt Kateqoriya 2.1.1-sadələşdirilmiş məhkəmələr

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Ticarət Məhkəməsinin və ya Palatanın olması

Ticarət məhkəməsinin və ya palatanın olması

2

İşlərin Avtomatlaşdırılmış Təsadüfi Təyinatı

İşlərin avtomatlaşdırılmış təsadüfi təyinatı

3

Kiçik iddialara baxılması üçün məhkəmə və ya prosedurun olması

 1. Kiçik iddialar məhkəməsinin və ya baxılma prosedurunun yaradılması
 2. Kiçik iddialar və ya prosedur üzrə məhkəmədə özünü təmsil etmək

 

2.1.2 Xüsusi şikayət mexanizmləri

Ədalət mühakiməsi zamanı mübahisələrin həlli sisteminin necə qurulduğuna və işlərin praktikada necə aparıldığına dair şikayətlər tez-tez ola bilər. Bu şikayətlər diqqətdən kənarda qalsa, quruma olan inamın azalmasına və prosedurların səmərəsizliyinə səbəb ola bilər. Buna görə məhkəmə namizədlərinin seçim proseslərinin nəticələrinə etiraz edə biləcəyi (və mümkün olduğu yerlərdə yüksəlişlərin) müstəqil bir yoxlama mexanizmini yaratmaq vacibdir.49 Hakimlərin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı şikayətlərə baxılması üçün xüsusi mexanizmin verilməsi həm də hakimlərin müstəqilliyini və qərəzsizliyini və mübahisələrin həllinin effektivliyini qorumağa kömək edir.50 Eynilə, icra orqanlarının əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı şikayətlərə baxılması üçün müstəqil mexanizmin yaradılması ədalətliliyə və məhkəmə sisteminin effektivliyinə daha da kömək edə bilər.51 Beləliklə, 2.1.2-xüsusi şikayət mexanizmlərinin alt kateqoriyası üç göstəriciyə malikdir (cədvəl 15).

 

Cədvəl 15. Alt Kateqoriya 2.1.2-xüsusi şikayət mexanizmləri

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Hakimlərin təyinat qərarlarına verilən şikayətlərin baxılması mexanizmi

(və mümkün olduğu yerlərdə yüksəliş)

 

Hakimlərin təyin edilməsi (və mümkün olduğu yerlərdə yüksəldilməsi) qərarlarına verilən şikayətlərə baxılması mexanizmi

 

 

2

Hakimlərin qanunsuz hərəkətlərinə qarşı

qaldırılan şikayətlərə baxılma mexanizmi

 

Hakimlərin qanunsuz hərəkətlərinə qarşı şikayətlərin baxılması mexanizmi

 

3

İcra orqanlarının əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətlərinə dair şikayətlərə

baxılması mexanizmi

 

Icra orqanlarının əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətlərinə dair şikayətlərə baxılması mexanizmi

 

  1. Rəqəmsallaşdırma

 

Kateqoriya 2.2, hər biri öz növbəsində bir və ya daha çox komponentdən ibarət olan bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya bölünür.

 

   1. Elektron sənədləşmə və texniki xidmət

Mübahisələrin həlli üçün COVID-19 pandemiyasının əsas dərsi rəqəmsallaşmanın ədalətə çıxışın təmin edilməsinə və prosedurların sadələşdirilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilməsidir. Texnoloji inkişaf sayəsində məhkəmə prosesində iştirak edən tərəflərə məhkəmə sənədlərini təqdim etməyə və elektron şəkildə almağa icazə verilməlidir. Buraya məhkəmə prosesinin başlanğıcında və sonrakı bütün mərhələlərdə sənədlərin verilməsi və saxlanılması, o cümlədən məhkəmə qərarlarının elektron formatda alınması daxildir.52 Lazım gələrsə, tərəflərin məhkəmə işçiləri və məhkəmə icraçıları ilə elektron vasitələrlə əlaqə qurmasını təmin etmək eyni dərəcədə vacibdir.53 Buna görə də, 2.2.1-Elektron təqdimat və xidmət altkateqoriyasının üç göstəricisi var (Cədvəl 16).

 

Cədvəl 16. Alt Kateqoriya 2.2.1-elektron qeydiyyat və texniki xidmət

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Prosesin başlanmasında elektron sənədləşmə

və texniki xidmət

 

 1. İlkin şikayətin elektron formada verilməsi
 2. İlkin şikayət prosesinin elektron xidməti

2

Məhkəmə icraatı zamanı elektron mübadilə

 1. Sonrakı sənədlərin elektron mübadiləsi
 2. Məhkəmə qərarlarının elektron formatı

 

3

Məhkəmələr və icra

orqanları ilə elektron əlaqə

 1. Məhkəmələr ilə elektron əlaqə
 2. İcra orqanları ilə elektron əlaqə

 

   1. Rəqəmsal prosedurlar

Mübahisələrin həlli prosesinin rəqəmsallaşdırılması məhkəmə prosesinin tamamilə və ya qismən elektron şəkildə aparıla biləcəyini göstərir. Belə bir məhkəmə prosesinin vacib bir elementi rəqəmsal sübutların qəbul edilməsidir.54 Rəqəmsal məhkəmə prosesi virtual dinləmələr vasitəsilə daha da inkişaf etdirilə bilər.55 Rəqəmsal məhkəmə prosesinin digər vacib aspektlərinə elektron məhkəmə ödənişləri, elektron iş izləmə və elektron məhkəmə cədvəlinə giriş daxildir.56 İcra istehsalına gəldikdə, onun rəqəmsallaşdırılması onlayn auksionlar vasitəsilə dəstəklənə bilər.57 Beləliklə, alt kateqoriya 2.2.2-rəqəmsal prosedurların dörd göstəriciyə malikdir (cədvəl 17).

 

Cədvəl 17. Alt Kateqoriya 2.2.2-rəqəmsal proseslər

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Rəqəmsal sübutların qəbul edilməsi

Rəqəmsal sübutların qəbul edilməsi

2

Virtual dinləmələr

Virtual dinləmələr

 

3

Köməkçi elektron funksiyalar

 1. Məhkəmə haqlarının elektron ödənişi
 2. İşlərin elektron izlənilməsi
 3. Məhkəmə cədvəlinə elektron giriş

4

Onlayn auksionlar

Onlayn auksionlar

 

  1. Şəffaflıq

 

Kateqoriya 2.3, hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Məhkəmələrin açıqlığı

Şəffaflıq məhkəmə sisteminə inam yaratmaq üçün əsasdır. Açıq mübahisələrin həlli sistemi məhkəmələrə və məhkəmə proseslərinə ictimai nəzarətin artırılması ilə əlaqədardır və bu, tərəflərə işlərinə baxmaqda daha çox düzgünlük verir. Mübahisələrin həllində açıqlıq bütün hüquqi sənədlərin (qanunlar, qaydalar, direktivlər, sərəncamlar və s.) pulsuz yayımlanmasını təmin etməklə başlayır.58 İcraata gəldikdə, şəffaflıq prinsipi, istər şəxsən, istərsə də onlayn olaraq ictimaiyyətə dinləmələrə giriş imkanı verilməsini tələb edir.59 Qanun və qaydalara əlavə olaraq həm ilkin instansiya məhkəmələrinin, həm də yuxarı instansiya məhkəmələrinin qərarlarının dərc edilməsi vacibdir.60 Bundan əlavə, məhkəmə sisteminin cəmiyyətdə oynadığı kritik rolu nəzərə alaraq, hakimlərin təyin edilməsi (və mümkün olduğu yerlərdə yüksəldilməsi) prosesi haqqında ictimaiyyətə məlumat əldə etmək üçün açıq bir ehtiyac var.61 Beləliklə, 2.3.1- məhkəmələrin açıqlığı alt kateqoriyası beş göstəriciyə malikdir (cədvəl 18).

 

 

 

Cədvəl 18. Alt Kateqoriya 2.3.1-məhkəmələrin açıqlığı

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

İctimaiyyətin daxili hüquq bazasına girişi

Çərçivə

 

İctimaiyyətin milli hüquq bazasına girişi

2

Məhkəmə iclaslarına ictimai giriş

 1. Şəxsən keçirilən məhkəmə iclaslarına ictimai giriş
 2. Onlayn məhkəmə iclaslarına ictimai giriş

3

Yuxarı məhkəmələrin qərarlarının dərc edilməsi

Yuxarı məhkəmələrin qərarlarının dərc edilməsi

4

İlkin instansiya

məhkəmələrinin qərarlarının dərc edilməsi

İlkin instansiya məhkəmələrinin qərarlarının dərc edilməsi

 

5

Hakimlərin təyinat məlumatlarının yayımlanması (vəzifədə yüksəlişlərin

mümkün olduğu yerlərdə)

 

Hakimlərin təyin edilməsi (və mümkün olduğu yerlərdə yüksəldilməsi) barədə məlumatların dərc edilməsi

 

   1. Əsas statistik məlumatların hazırlanması

Mübahisələrin həlli sistemi öz təşkilatı və effektivliyi haqqında məlumat vermək öhdəliyini nümayiş etdirərsə, məhkəmə sisteminə inam daha da arta bilər. Bu baxımdan əsas statistik məlumatların toplanması və dərc edilməsi vacibdir. Bu cür statistikaya müxtəlif kateqoriyalı işlərin nəzərdən keçirilməsinə sərf olunan vaxt və daxil olan işlərin sayı ilə müqayisədə icazə verilən işlərin sayı barədə məlumatlar daxil ola bilər.62 Ayrı-ayrı məhkəmələrə, məhkəmə səviyyəsinə və hakimlərin cinsinə görə bölünməsini təmin edərək hakimlərin sayı haqqında məlumatları ictimaiyyətə təqdim etmək də vacibdir.63 Hakimlərin sayı haqqında məlumat məhkəmə çəkişmələrinin orta müddəti, orta dəyəri və icazə verilən və həll olunmamış işlərin sayı ilə xüsusi maraqlandıqda əsas statistik məlumatların hazırlanması icra üçün eyni dərəcədə vacibdir.64 Beləliklə, 2.3.2 alt kateqoriyası – əsas statistik məlumatların hazırlanması üç göstəriciyə malikdir (cədvəl 19).

 

Cədvəl 19. Alt Kateqoriya 2.3.2-əsas statistik məlumatların hazırlanması

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

Məhkəmələrin səmərəliliyi barədə əsas  statistik məlumatların

hazırlanması

 1. Hesabatı ləğvetmə vaxtı
 2. Saflaşdırma dərəcəsi hesabatı

 

2

Məhkəmələrin tərkibi haqqında əsas statistik məlumatların hazırlanması

 1. Ayrı-ayrı məhkəmələrə və məhkəmə səviyyələrinə görə hakimlərin sayına dair statistik məlumatlar
 2. Cinsə görə hakimlərin sayı haqqında statistik məlumatlar

 

3

İcra prosesləri üzrə effektivliyə dair əsas statistik məlumatların

hazırlanması

 1. İş icraatının orta müddətinə dair statistik məlumatlar
 2. İcra istehsalının ortalama xərc statistikası
 3. Həll edilmiş işlərin və həll olunmamış işlərin sayına dair statistika (dövriyyə dərəcəsi)
  1. MAH ilə əlaqəli xidmətlər

 

Kateqoriya 2.4, hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Arbitraj

Ticarət mübahisələrini həll edərkən, müəssisələrin birbaşa hökumət tərəfindən və ya özəl sektorun etibarnamələri vasitəsi ilə təmin edilməsindən asılı olmayaraq alternativ mexanizmlərə çıxış əldə etmələrini təmin etmək vacibdir. Arbitraj və vasitəçilik kimi MAH mexanizmləri məhkəmələrdən daha çevik olmağa meyllidir və bu səbəbdən tərəflərin xüsusi ehtiyaclarına daha yaxşı cavab verə bilər. Onların geniş istifadəsini nəzərə alaraq, mövcud bir arbitraj qurumunun olmasını tələb edən arbitraj xidmətləri xüsusilə vacibdir.65 Məhkəmə prosesinin başlanmasında tərəflərə kömək etmək üçün arbitraj qurumları ixtisaslı hakimlərin reyestrini tərtib edə bilər, eyni zamanda reyestrdən kənar hakimlərin seçilməsinin qadağan edilməməsini təmin edə bilər.66 Ən son tendensiyalarla ayaqlaşmaq üçün arbitraj xidmətləri müvafiq onlayn platformanın hazırlanmasını, virtual konfrans və dinləmələrin keçirilməsini təmin etməyi və elektron imzanın tətbiqini əhatə edən rəqəmsal texnologiyaya keçməlidir.67 Bundan əlavə, şəffaflıq arbitraja inam üçün çox vacibdir. Bu, arbitraj qurumlarını baxılan işlərin sayı, mübahisələrin həlli vaxtı, cinsiyyətə görə bölünmədə olan hakimlərin sayı barədə statistik məlumatları toplamağa və açıqlamağa və arbitraj qərarlarının xülasəsini dərc etməyə təşviq edir.68 Beləliklə, 2.4.1-Arbitraj alt kateqoriyası dörd göstəriciyə malikdir (cədvəl 20).

 

Cədvəl 20. Alt Kateqoriya 2.4.1-Arbitraj

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Kommersiya arbitraj xidmətlərinin mövcudluğu

Kommersiya arbitraj xidmətlərinin mövcudluğu

2

Hakimlərin siyahısını tərtib etmək

Hakimlərin siyahısını tərtib etmək

 

3

Arbitrajın rəqəmsallaşdırıl ması

 1. Onlayn arbitraj platforması
 2. Arbitrajda virtual konfranslar və dinləmələr
 3. Arbitraj qərarının elektron imzalanması

 

4

 

Arbitraj şəffaflığı

 1. Arbitraj qaydasında icazə verilən işlərin sayına dair statistika
 2. Arbitrajda işlərin həllinə sərf olunan vaxt statistikası
 3. Arbitraj qərarlarının qısa xülasələrinin dərc edilməsi
 4. Cins üzrə bölünmədə hakimlərin sayı haqqında statistik məlumatlar

 

   1. Vasitəçilik

Vasitəçilik başqa bir yayılmış MAH növüdür. Mövcud vasitəçilik institutunun mövcudluğunu nəzərdə tutan vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi tərəflərə mübahisələrin sülh yolu ilə həllinə kömək etməkdə mərkəzi rol oynayır.69Arbitrajda olduğu kimi, vasitəçilik institutları ixtisaslı vasitəçilərin siyahısını yaratmaqla təşəbbüs prosesini asanlaşdıra, eyni zamanda siyahıdan kənar vasitəçilərin seçilməsinin qadağan edilməməsini təmin edə bilər.70 Mübahisələrin vasitəçilik əsasında sülh yolu ilə həllini təşviq etmək üçün müvafiq maliyyə stimullarını tətbiq etmək lazımdır. 71 Vasitəçilikdə rəqəmsallaşma eyni dərəcədə vacibdir ki, bu da vasitəçilik sorğusunun elektron şəkildə təqdim edilməsi, virtual görüşlərin təmin edilməsi və elektron imzanın tətbiqi imkanını əhatə edə bilər.72 Meditasiya şəffaflıqdan da faydalanır və icazə verilən işlərin sayı və cinsiyyətə görə parçalanan vasitəçilərin sayı barədə statistik məlumatların tərtib edilməsi onun cəlbediciliyini daha da artıra bilər.73 Beləliklə, 2.4.2-vasitəçilik alt kateqoriyası beş göstəriciyə malikdir (cədvəl 21).

 

Cədvəl 21. Alt Kateqoriya 2.4.2-Vasitəçilik

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Ticarət vasitəçilik xidmətlərinin mövcudluğu

Ticarət vasitəçilik xidmətlərinin mövcudluğu

2

Vasitəçilər reyestrinin yaradılması

Vasitəçilər reyestrinin yaradılması

3

Vasitəçilikdən istifadə üçün maliyyə təşviqləri

Vasitəçilikdən istifadə üçün maliyyə təşviqləri

 

4

 

Vasitəçiliyin rəqəmsallaşdırılması

 1. Vasitəçilik üçün müraciətin elektron şəkildə təqdim edilməsi
 2. Vasitəçilik sahəsində virtual görüşlər
 3. Vasitəçilik sazişinin elektron imzalanması

5

Vasitəçilikdə şəffaflıq

 1. Vasitəçilik yolu ilə icazə verilən işlərin sayına dair statistika
 2. Cinsə görə bölünmədə vasitəçilərin sayı haqqında statistik məlumatlar
 1. III KOMPONENT . EFFEKTİVLİK: TİCARƏT MÜBAHİSƏSİNİ PRAKTİKADA HƏLL ETMƏK ASANLIĞI

 

Cədvəl 22 III komponentin quruluşunu - "ticarət mübahisəsini praktikada həll etmək asanlığı" -nı göstərir. Bu komponentin kateqoriyaları və alt kateqoriyaları cədvəldə göstərilən qaydada daha ətraflı müzakirə ediləcəkdir.

 

Cədvəl 22. III Komponent -kommersiya mübahisəsinin praktikada həllinin asanlığı

3. 1

Mübahisələrin həlli etibarlılığı

3.1.1

Məhkəmələrin etibarlılığı

3.1.2

MAH etibarlılığı

3,2

Mübahisənin həlli üçün vaxt və xərclər

3.2.1

Məhkəmə iddiası üçün vaxt və xərclər

3.2.2

Arbitraj prosesinin vaxt və xərcləri

3,3

Tanınma və icra

3.3.1

Xarici qərarlar

3.3.2

Yekun daxili qərarlar

 

  1. Mübahisələrin həlli etibarlılığı

 

Kateqoriya 3.1, hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Məhkəmələrin etibarlılığı

Mübahisələrin həlli sisteminə müraciət etmək üçün müəssisələr bilməlidirlər ki, sistem etibarlıdır və onların işlərinə lazımi qayğı ilə baxılması üçün yaxşı perspektivlər təmin edir. Sistemə etimad olmadıqda, firmalar əməliyyatların zərərinə olaraq bundan qaçmağı, sonradan öz mübahisələrindən imtina etməyi düşünə bilər. Bu fonda ticarət mübahisələrinin həllində məhkəmələrin müstəqilliyini və qərəzsizliyini təmin etmək çox vacibdir.74 Beləliklə, 3.1.1 – məhkəmələrin etibarlılığı alt kateqoriyası müstəqilliyi və qərəzsizliyi üzrə 1 göstəriciyə malikdir (cədvəl 23).

 

Cədvəl 23. Alt Kateqoriya 3.1.1-məhkəmələrin etibarlılığı

 

Göstərici

Komponent

1

Məhkəmələrin

müstəqilliyi və qərəzsizliyi

Məhkəmələrin müstəqilliyi və qərəzsizliyi

 

   1. MAH etibarlılığı

Etibarlılıq arbitraj və vasitəçilik kimi MAH-da eyni dərəcədə vacibdir. Müəssisələr MAH mexanizmlərinə kifayət qədər əmin olduqda, onlardan istifadə etmə ehtimalı daha yüksəkdir.75 Beləliklə, MAH-ın 3.1.2- etibarlılıq alt kateqoriyası iki göstəriciyə malikdir (Cədvəl 24).

 

Cədvəl 24. 3.1.2 alt kateqoriyası-MAH etibarlılığı

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Arbitraj etibarlılığı

Arbitraj etibarlılığı

2

Vasitəçiliyin etibarlılığı

Vasitəçiliyin etibarlılığı

 

  1. Mübahisənin həlli üçün vaxt və xərclər

 

Kateqoriya 3.2, hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Məhkəmə iddiası üçün vaxt və xərclər

Effektiv mülahizələr mübahisələrin həllində həlledici rol oynayır. Bu sahədəki əsas qanuni maksimlərdən biri, ədalətin təxirə salınmasının ədalətdən imtina demək olduğunu bildirir. Eynilə, həddindən artıq bahalı mübahisələrin həlli sistemi ədalətə çatmağı çətinləşdirə bilər. Beləliklə, müəssisələr məhkəmələrin ticarət mübahisələrini vaxtında minimum xərclə həll etməkdə birbaşa maraqlıdırlar.76 Konkret olaraq, məhkəmə prosesinin ümumi vaxtına işin ilkin instansiya məhkəməsində baxılma vaxtı, məcburi vasitəçilikdən keçmə vaxtı (tətbiq olunduqda) və ya Apellyasiya Məhkəməsində işin başa çatma vaxtı kimi komponentlər təsir göstərə bilər. Ümumi dəyəri birinci instansiya məhkəməsində çəkilmiş vəkil haqları və məhkəmə xərcləri, məcburi vasitəçilik haqları (tətbiq olunduqda) və ya Apellyasiya Məhkəməsində çəkilmiş vəkil haqları və məhkəmə xərcləri təsir edə bilər. Beləliklə, 3.2.1 alt kateqoriyası - məhkəmə prosesinin vaxtı və xərcləri- iki göstəriciyə malikdir (cədvəl 25).

 

Cədvəl 25. 3.2.1 alt kateqoriyası-məhkəmə prosesi üçün vaxt və xərclər

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

 

Məhkəmə iddiası üçün vaxt

İlkin instansiya məhkəməsində kommersiya mübahisəsinə baxılma vaxtı, məcburi vasitəçilikdən keçmə vaxtı (tətbiq edildikdə) və Apellyasiya Məhkəməsində işin başa çatması vaxtı daxildir

 

2

 

Məhkəmə iddiası üçün xərclərinə

vəkil xərcləri və iddiaçının ilkin instansiya məhkəməsində çəkdiyi məhkəmə xərcləri, məcburi vasitəçilik ilə bağlı ödənişlər (tətbiq edildikdə) və vəkilin haqqı və iddiaçının Apellyasiya Məhkəməsində çəkdiyi məhkəmə xərcləri daxildir.

 

   1. Arbitraj prosesinin vaxt və xərcləri

Arbitrajın tərəflərin məcburi qərar verdikləri başqa bir mübahisələrin həlli növü olduğunu nəzərə alsaq, arbitraj proseslərinin vaxtında və iqtisadi səmərəliliyini təmin etmək eyni dərəcədə vacibdir.77 Ümumi arbitraj müddəti ilk növbədə milli arbitraj qurumunda kommersiya mübahisəsinin həlli üçün tələb olunan vaxtdan ibarətdir. Bundan əlavə və xüsusən də arbitrajda apellyasiya şikayətinə icazə verildiyi hallarda, qarşı tərəf buna razılıq verməsə də, ümumi vaxta müvafiq məhkəmədə və ya inzibati qurumda işin başa çatması üçün vaxt daxil ola bilər. Arbitrajdakı ümumi xərclər, milli arbitraj qurumunda çəkilən vəkil, arbitraj və inzibati ödənişlər və tətbiq edildikdə, baxılma mərhələsində çəkilən vəkil və institusional ödənişlər ilə müəyyən edilir. Beləliklə, 3.2.2-Arbitraj vaxtı və xərcləri alt kateqoriyası iki göstəriciyə malikdir (cədvəl 26).

 

Cədvəl 26. Alt Kateqoriya 3.2.2-arbitraj prosesinin vaxtı və dəyəri

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

1

 

Arbitraj prosesi üçün vaxta

milli arbitraj təşkilatında kommersiya mübahisəsinin həlli üçün

və tətbiq edildikdə, müvafiq məhkəmədə və ya inzibati qurumda işi başa çatdırmaq üçün

təyin olunan vaxt daxildir.

 

2

 

Arbitraj prosesi üçün xərclərə

vəkil haqları, hakim haqları və iddiaçının milli arbitraj qurumunda çəkdiyi inzibati ödənişlər və

tətbiq edildikdə müvafiq məhkəmədə və ya inzibati qurumda iddiaçı tərəfindən çəkilmiş vəkil haqları və digər xərclər daxildir.

 

  1. Tanınma və icra

 

Kateqoriya 3.3, hər biri öz növbəsində bir neçə komponentdən ibarət ola bilən bir neçə göstəricidən ibarət iki alt kateqoriyaya malikdir.

 

   1. Xarici qərarlar

Çox vaxt mübahisələrin həlli hökmün çıxarılması ilə bitmir. Məsələn, xarici məhkəmə və arbitraj qərarları milli məhkəmələrdə tanınma və icra prosesinə tabedir.78 Müəssisələrin ədalətdən məhrum edilməməsini təmin etmək üçün müvafiq məhkəmə işləri effektiv aparılmalıdır. Konkret olaraq, xarici məhkəmə qərarının tanınması və icrası prosesinin effektivliyi yerli məhkəmənin belə bir sorğuya baxması üçün lazım olan vaxtdan, habelə müvafiq vəkil və məhkəmə xərclərindən asılı ola bilər. Eynilə, xarici arbitraj qərarının tanınması və icrası prosesinin effektivliyi yerli məhkəmənin xarici arbitraj qərarının tanınması və icrası üçün vəsatəti nəzərdən keçirməsi üçün tələb olunan vaxtdan, habelə vəkilin əlaqəli xərclərindən məhkəmə xərclərindən asılı ola bilər. Beləliklə, 3.3.1 – xarici həllər alt kateqoriyası dörd göstəriciyə malikdir (cədvəl 27).

 

Cədvəl 27. Alt Kateqoriya 3.3.1-xarici həllər

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Xarici məhkəmə qərarının tanınması və icra müddətinə

yerli məhkəmənin xarici hökmün tanınması və icrası ilə bağlı müraciətə baxması vaxtı daxildir.

2

Xarici məhkəmə qərarının tanınması və icrası

xərclərinə

xarici məhkəmə qərarının tanınması və icrası prosesində iddiaçının çəkdiyi vəkil xərcləri və məhkəmə xərcləri daxildir

 

3

Xarici arbitraj qərarının

tanınması və icrası müddətinə

yerli məhkəmənin xarici hökmün tanınması və icrası ilə bağlı müraciətə baxması vaxtı daxildir.

 

4

Xarici arbitraj qərarının

tanınması və icrası müddətinə

xarici arbitraj qərarının tanınması və icrası prosesində iddiaçının çəkdiyi vəkil xərcləri və məhkəmə xərcləri daxildir.

 

   1. Yekun daxili qərarlar

Yekun qərarlar, uduzan tərəf onları yerinə yetirməkdən imtina edərsə, icra edilməsini tələb edə bilər.79 Məhkəmə qərarı ilə kreditor belə bir vəziyyətlə qarşılaşdıqda, kreditorun bu prosesi tez və minimum əlavə xərclə həyata keçirməsi ən yaxşı maraq doğurur. İcra müddətinə müvafiq qurumun — icra orqanının və ya

- məhkəmənin borclunun aktivlərini tapmaq və kreditora təhvil vermək üçün lazım olan vaxt təsir edə bilər. Əlaqədar xərclərə vəkil haqları və institusional ödənişlər daxil ola bilər. Beləliklə, 3.3.2 – son daxili məhkəmə qərarlarının alt kateqoriyası iki göstəriciyə malikdir (cədvəl 28).

 

Cədvəl 28. Alt Kateqoriya 3.3.2-yekun daxili məhkəmə qərarları

 

Göstəricilər

Komponentlər

1

Yekun məhkəmə qərarının icrası

müddətinə

müvafiq qurumun borclunun pul vəsaitlərini aşkar etməsi, müsadirə edilməsi və kreditora təhvil verilməsini başa çatdırması üçün lazım olan vaxtı əhatə edir.

2

Yekun məhkəmə qərarının icrası xərcləri

müvafiq hallarda kreditorun çəkdiyi vəkil və təşkilat haqları daxildir.

 

 

 1. MƏLUMAT MƏNBƏLƏRİ

 

  1. Məlumat toplama mənbələri

 

I və II komponent məlumatları özəl sektor mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmələr zamanı toplanır. Bunlar kommersiya məhkəməsi, kommersiya arbitrajı, kommersiya vasitəçiliyi, beynəlxalq mübahisələrin həlli və ətraf mühit hüququ ilə məşğul olan hüquqşünaslar və kommersiya işləri üzrə icraat aparıcılarıdır. Lazım gələrsə, özəl sektorun hakimləri və vasitəçiləri ilə də əlaqə qurmaq mümkündür. III komponent üçün məlumatlar ekspert məsləhətləri və Dünya Bankı müəssisələrinin sorğuları vasitəsilə əldə edilir. Konkret olaraq, mübahisənin həlli, tanınması və icrası üçün vaxt və xərclərlə əlaqəli kateqoriyalara dair məlumatlar özəl sektor mütəxəssisləri tərəfindən toplanır, mübahisələrin həlli üçün etibarlılıq məlumatları isə müəssisə anketləri vasitəsilə toplanır.

 

Müəssisə anketləri, müəssisələrin praktikada qarşılaşdıqları kimi MAH etibarlılığı barədə xarakterik məlumatları təqdim edir. Şirkətlərin xarakterik nümunəsi hər iqtisadiyyatda istifadəçi təcrübəsindəki fərqləri əks etdirir. Ölçü, bölgə və sektor kimi müxtəlif xüsusiyyətlərə malik müəssisələr,

sorğularda iştirak edir. Müəssisə sorğuları vasitəsilə məlumatların toplanması haqqında daha ətraflı məlumat üçün bu metodoloji təlimatın icmal fəslinə müraciət edin.

 

  1. Mütəxəssislərin yoxlanılması və seçilməsi

 

Doğrulama anketi, bir sıra meyarlara əsaslanaraq mübahisələrin həlli mövzusunda anket alan mütəxəssislərin seçilməsini təşviq etmək üçün istifadə olunur (Cədvəl 29). Yoxlama anketlərində təqdim olunan məlumatlar mübahisələrin həlli qrupuna ekspert peşələrini, ixtisas sahələrini və mübahisələrin həlli prosesi ilə bağlı bilik və ya təcrübəni daha yaxşı başa düşməyə imkan verir.

 

Cədvəl 29. Sorğu anketi və cavabdehin seçim meyarları

Ekspert peşələri:

Hüquqşünaslar / özəl sektor işləri üzrə vəkillər, hakimlər və vasitəçilər

Mütəxəssislərin nəzərdən keçirilmiş ixtisas sahələri:

Kommersiya məhkəmə çəkişmələri, kommersiya arbitrajı, kommersiya vasitəçiliyi, beynəlxalq mübahisələrin həlli, ətraf mühit hüququ və kommersiya işləri üzrə icraat

Ticarət mübahisələrinin həlli və müvafiq qaydalarla əlaqəli mütəxəssislərin bilik və təcrübəsinin qiymətləndirilməsi, xidmətlər və proseslər:

Ticarət məhkəməsi, arbitraj və ya vasitəçilik üçün firmalar adından sənədlərin hazırlanmasında bilik və təcrübə; məhkəmələrdə, arbitraj məhkəmələrində və vasitəçilərdə firmaların maraqlarının təmsil olunması; beynəlxalq ticarət mübahisələrinin həllində iştirak; ətraf mühit işlərinə baxılması; xarici məhkəmə qərarlarının və arbitraj qərarlarının tanınması və icrası üçün prosedurların aparılması; və yekun ticarət qərarlarının icrası üçün məcburi prosedurların aparılması.

 

 

 1. SEÇİMLƏR

 

Müxtəlif ölkələrdəki ekspert məsləhətləşmələri nəticəsində əldə edilən məlumatların müqayisəsini təmin etmək üçün "Mübahisələrin həlli" bölməsi həm ümumi, həm də xüsusi parametrlərdən istifadə edir. Parametr müəssisənin yeri (bütün sütunlar üçün), məhkəmə səviyyəsi (yalnız II komponent üçün) və iddianın dəyəri (yalnız III komponent üçün) ilə bağlı edilən fərziyyəyə aiddir.

 

  1. Ümumi parametrlər

 

Mübahisələrin həllində müəssisənin yeri olan bir ümumi parametr istifadə olunur. Bu, bütün əsas sahələrə, həm məhkəmə çəkişmələrinə, həm də MAH-a aiddir.

 

   1. Müəssisənin yeri

Əsaslandırma:

Coğrafi mövqe mübahisələrin həllinin effektivliyini və etibarlılığını qiymətləndirmək üçün əsas parametrdir. Bütün istiqamətlərdə mübahisələrin həlli mövzusu ən böyük şəhərə yönəlmişdir. Xüsusilə, I komponentə gəldikdə, mübahisələrin həllini tənzimləyən tənzimləmə bazası bir çox ölkədəki submilli fərqlərdən asılı ola bilər. Hüquqi sənədlərin ölkə, regional və ya bələdiyyə xarakterli ola biləcəyini nəzərə alsaq, məlumatların düzgünlüyünü təmin etmək üçün bu parametr lazımdır. II Komponentdə coğrafi mövqe daha da vacibdir, çünki dövlət xidmətlərinin mövcudluğu və keyfiyyəti iqtisadiyyat daxilində müəyyən bir yerə görə çox vaxt əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Buna görə ən böyük şəhərə diqqət yetirmək müqayisə və məlumat keyfiyyəti məqsədləri üçün vacibdir. Eynilə, III komponentdə mübahisələrin həlli səmərəliliyi müəssisənin yerləşdiyi yerə görə fərqlərə məruz qalır. Məsələn, mübahisələrin həllinə yüksək tələbatın olduğu bir şəhərdə bir işi həll etmək, tələbin nisbətən az olduğu bir iqtisadiyyatda başqa bir şəhərə nisbətən xeyli çox vaxt və xərc tələb edə bilər. Beləliklə, ən böyük şəhəri istinad nöqtəsi kimi istifadə etmək, bütün iqtisadiyyatlara bərabər münasibət göstərilməsinə və məlumatların müqayisə olunmasına zəmanət verir.

 

Tətbiq:

Ən böyük şəhər bu təlimatın icmal fəslində ətraflı təsvir olunduğu kimi əhali sayına görə seçilir. I və II komponentlərdə müəssisənin yerləşmə parametri tənzimləmə bazasının və dövlət mübahisələrin həlli xidmətlərinin qiymətləndirildiyi müəyyən bir şəhəri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. III Komponentdə bu parametr yalnız məlumatların müəssisə sorğuları ilə deyil, ekspert məsləhətləri ilə toplandığı hallarda tətbiq olunur. Xüsusilə, bu parametr mübahisənin həlli üçün vaxt xərc kateqoriyasındakı tədbirlər, habelə tanınma və icra üçün aktualdır.

 

  1. Xüsusi parametrlər

 

Mübahisələrin həllində iki xüsusi parametr istifadə olunur. Bunlardan biri yalnız ikinci komponentə tətbiq olunan məhkəmə səviyyəsidir. Başqa bir parametr, yalnız III komponentə aid olan iddianın dəyəridir.

 

   1. Məhkəmə səviyyəsi

Əsaslandırma:

Dövlət xidmətlərinin mövcudluğu və keyfiyyəti məhkəmə səviyyəsinə görə dəyişə bilər (yəni ilkin instansiya məhkəməsi, Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və s.). Məsələn, ilkin instansiya məhkəmələrində rəqəmsallaşma dərəcəsi çox vaxt böyük mənbələrə sahib olan Ali Məhkəməyə nisbətən daha aşağı ola bilər. Şəffaflıq baxımından dərc olunan məlumatların xarakteri və həcmi də müxtəlif məhkəmə səviyyələrində fərqlənə bilər. Məlumatların müqayisəsini təmin etmək üçün II sütun daxilində mövzu birinci instansiya məhkəmələrində dövlət xidmətlərinə yönəldiləcəkdir. Bunlar ümumiyyətlə mübahisələrə baxan ilk məhkəmələrdir və buna görə işlərin əksəriyyəti onlardan keçir. İlkin instansiya məhkəmələrinin vəkil kimi seçilməsi də daha yaxşı təmsilçilik təmin edir, çünki məlumatlar məhkəmədəki əksər tərəflərin təcrübəsinə uyğundur.

 

Tətbiq:

Məhkəmə səviyyəsi parametri yalnız II komponentə aiddir. Bu, sütun daxilində məhkəmə xidmətlərini qiymətləndirən bütün kateqoriyalara aiddir: institusional quruluş, rəqəmsallaşma və şəffaflıq. Bu parametr MAH ilə əlaqəli xidmətlər kateqoriyasına aid deyil.

 

   1. Bildirilən dəyər

Əsaslandırma:

Mübahisələrin həlli üçün vaxt və xərc xüsusiyyətləri iddianın miqdarından asılı olaraq dəyişə bilər. Onlarla müəssisənin iştirak etdiyi çox mürəkkəb və geniş bir işi həll etmək üçün lazım olan mənbələr ümumiyyətlə iki kiçik firma arasındakı sadə mübahisəni həll etmək üçün lazım olan mənbələrdən fərqlənir. Qeyd etmək vacibdir ki, iddianın dəyəri parametri yalnız mübahisənin həlli vaxtı və xərclərinə deyil, həm də tanınma və icra prosedurlarının effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Məlumatların müqayisəliliyini təmin etmək üçün bu parametrdən istifadə etmək vacibdir.

 

Tətbiq:

Mübahisələrin həlli mövzusu iddia məbləğinin iqtisadiyyatın adambaşına düşən ümumi milli gəlirinin (ÜMG) 20 qatına bərabər olduğunu göstərir. Bu məbləğ mübahisənin firmalar üçün kifayət qədər əhəmiyyətli olmasını təmin etdiyi üçün nəzərə alınır: yəni onlar işi davam etdirməmək qərarına gəlsələr, itkilər əhəmiyyətli olacaqdır. Eynilə, bu məbləğ işi vəkillər üçün cəlbedici edir. Göstərilən iddia dəyəri də aydın edir ki, mübahisənin həlli sadələşdirilmiş prosedurdan çox, adi məhkəmə prosedurundan istifadə etməyi tələb edir. Eyni zamanda, adambaşına düşən iqtisadiyyatın ÜMG-dən 20 dəfə çox olan bir məbləğ, işin tipik olduğunu və çox bahalı olmadığını göstərir; daha yüksək bir məbləğ, məlumatların böyük şirkətlərin təcrübəsi lehinə təhrif olunmasına səbəb ola bilər. Ümumiləşdirsək, iddianın dəyəri ümumi kommersiya işlərinin həcmini əks etdirir; onun nə çox kiçik, nə də çox böyük olması nəzərdə tutulur ki, bu da məlumatların həm müqayisəliliyini, həm də reprezentativliyini təmin edir.

 

Bundan əlavə, iqtisadiyyatın adambaşına çox aşağı ÜMG olduğu və ya iqtisadiyyatın hiperinflyasiyadan əziyyət çəkdiyi halları nəzərə almaq üçün bölmə 20,000 ABŞ dolları iddiasının məbləği üçün

minimum həddi təyin edir. Bu fərziyyəyə görə, adambaşına düşən iqtisadiyyatın ÜMG-i 20.000 ABŞ dollarından 20.000 dəfə çox olduqda, mövzuda iddia məbləğinin 20.000 ABŞ dollarına bərabər olduğunu ehtimal edilir.

 1. MÖVZU ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ

 

Mübahisələrin həlli mövzusu üç komponentdən ibarətdir: I komponent – mübahisələrin həlli üçün tənzimləmə bazası; II komponent –mübahisələrin həlli üzrə Dövlət Xidmətləri; və III komponent – Təcrübədə ticarət mübahisəsinin həllinin asanlığı. Hər bir komponent üçün xalların ümumi sayı əlavə olaraq 0-dan 100-ə qədər olan dəyərlərə qədər ölçülür və daha sonra mövzu üzrə ümumi qiymətləndirməyə birləşdirilir. Hər bir komponent mövzu üzrə ümumi balın üçdə birini təşkil edir. Ballar (firma çeviklik nöqtələri kimi qəbul edilən) firma üçün faydalar və (sosial fayda nöqtələri kimi qəbul edilən) cəmiyyətin daha geniş maraqları üçün faydalar arasında fərqlənir. Cədvəl 30 "mübahisələrin həlli" mövzusunda qiymətləndirmələri göstərir. Əlavə bal təfərrüatları üçün bu bölməni tamamlayan Əlavə A-ya baxın.

 

Cədvəl 30. Ümumi xalların icmalı

Sütun nömr əsi.

 

Sütunl ar

Göstəricilərin sayı

Qiymətlənd irmə

 

Dəyişdir ilmiş ballar

(0-100)

 

Çəki

Firma çevikliyi üçün ballar

Sosial müavin ət üçün ballar

Xalların ümumi

sayı

I

Mübahisələrin həlli üçün normativ baza

31

29

31

60

100

0,33

II

Dövlət   Xidmətləri üçün

MÜBAHİSƏLƏRİN

HƏLLİ

30

30

30

60

100

0,33

III

Ticarət mübahisəsini praktikada həll etməkdə asanlıq

13

100

t.e.

100

100

0,33

Qeyd: n. a. = tətbiq olunmur (firmalara və ya cəmiyyətə təsirinin birmənalı olmadığı və ya ümumiyyətlə olmadığı hallara aiddir).

 

  1. I Komponent. Normativ baza: mübahisələrin həlli üçün normativ baza

 

I komponent ümumi 60 bal ilə 31 göstəricini əhatə edir, (firmanın çevikliyi üzrə 29 bal və sosial müavinət üzrə 31 bal). Bu komponent daxilində hər bir kateqoriya üzrə qiymətləndirmə aşağıdakı kimidir:

 

   1. Məhkəmə iddiası ümumi maksimum 30 baldan (firmanın çevikliyi üçün 10 bal və sosial müavinət üçün 16 bal) 16 göstəricini əhatə edir. Xüsusilə, "Vaxt standartları"alt kateqoriyasında 2 göstərici var; Prosessual düzgünlük 5 göstəriciyə malikdir; Məhkəmə toxunulmazlığı 4 göstəriciyə; Xarici mühakimələr 2 göstəriciyə; Gender bərabərliyi və ekoloji davamlılıq 3 göstəriciyə malikdir. Həm biznes (firmanın çevikliyi), həm də bütövlükdə cəmiyyət (sosial müavinətlər) mübahisələrin həlli üçün səmərəliliyi və keyfiyyəti təmin edən tənzimləyici çərçivədən faydalanır. Beləliklə, əksər hallarda hər iki kateqoriyaya bərabər bal verilir. Yeganə istisna ekoloji davamlılıqdır, burada ballar firmanın çevikliyinə təyin olunmur. Bu ondan irəli gəlir ki, qanunvericilik biznesə qarşı ekoloji iddia təqdim etməyi asanlaşdırdıqdan sonra bəzi firmalar öz əməliyyatlarını ekoloji cəhətdən təmiz qaydalara uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalacaqları üçün itirə bilərlər. Bununla belə, digər firmalar çox güman ki, faydalanacaqlar, çünki təmiz mühit onlara uzunmüddətli hədəflər qoymağa imkan verəcək.
   2. Kateqoriya mübahisələrin alternativ həlli (MAH) 15 göstəricini əhatə edir, ümumi maksimum 30 bal (firmanın çevikliyi üçün 15 bal və sosial faydalar üçün 15 bal). Xüsusilə, "Arbitraj qəbulualt kateqoriyasında "3 göstərici var; "Arbitrajın əsas elementlərində"4 göstərici ; "İnvestor-dövlət

arbitrajında" 2 göstərici, Arbitraj qərarlarının tanınması və icrasında" 2 göstərici; və "Vasitəçilik"üzrə 4 göstərici var. Mübahisələrin həlli üçün etibarlı alternativlərin yaradılmasını

 

irəli çəkən normativ baza həm firmalar (firmanın çevikliyi), həm də cəmiyyət (sosial müavinət) üçün faydalıdır. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər bal verilir.

 

 

 

 

 

I Komponent - Mübahisələrin həlli üçün normativ baza

Göstəri cilərin sayı

 

FÇB

 

SMB

Xalların ümumi sayı

Yenidən ölçülən ballar

1,1

Məhkəmə iddiası

16

14

16

30

50

1.1.1

Vaxt normaları

2

2

2

4

6,66

1.1.2

Prosessual düzgünlük

5

5

5

10

16,66

1.1.3

Məhkəmə toxunulmazlığı

4

4

4

8

13,33

1.1.4

Xarici mühakimələr

2

2

2

4

6,66

1.1.5

Gender bərabərliyi və ekoloji davamlılıq

3

1

3

4

6,66

1,2

Mübahisələrin alternativ həlli (MAH)

15

15

15

30

50

1.2.1

Arbitraj qərarının qəbulu

3

3

3

6

10

1.2.2

Arbitrajın əsas elementləri

4

4

4

8

13,33

1.2.3

İnvestor-dövlət arbitrajı

2

2

2

4

6,66

1.2.4

Arbitraj qərarlarının tanınması və icrası

2

2

2

4

6,66

1.2.5

Vasitəçilik

4

4

4

8

13,33

 

Ümumi

31

29

31

60

100

Qeyd: FÇP = Firmanın çeviklik balı; SFB = sosial faydalar balı.

 

  1. KOMPONENT II-MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ ÜÇÜN DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

 

 1. komponent 30 göstəricini əhatə edir, ümumi balı 60 baldır. (Firmanın çevikliyi üçün 30 bal və sosial müavinət üçün 30 bal). Bu sütun daxilində hər bir kateqoriya üzrə qiymətləndirmə aşağıdakı kimidir:

 

   1. İnstitusional çərçivə 6 göstəricini əhatə edir, ümumi maksimum bal 12 baldır (Firmanın çevikliyi üçün 6 bal və sosial müavinət üçün 6 bal). "Təkmilləşdirilmiş məhkəmələr"və"Xüsusi şikayət mexanizmləri" alt kateqoriyalarının hər birində 3 göstərici var. Həm müəssisələr, həm də geniş ictimaiyyət mübahisələrin həlli üçün etibarlı institusional bazanın yaradılmasında birbaşa maraqlıdır. Nəticədə bu kateqoriyalara bərabər ballar verilir.

 

   1. Rəqəmsallaşdırma 7 göstəricini əhatə edir, ümumi maksimum bal 14 baldır (Firmanın çevikliyi üçün 7 bal və osial müavinət üçün 7 bal). Xüsusilə, "Elektron qeydiyyat və texniki xidmət" alt kateqoriyasında 3 göstərici var, "Rəqəmsal istehsal"alt kateqoriyasında isə 4 göstərici var. Məhkəmələrin artan rəqəmsallaşdırılması ədalətə çıxışı yaxşılaşdıra və firmaların (firmaların çevikliyi) və cəmiyyətin (sosial faydalar) xeyrinə səmərəliliyin artırılmasına kömək edə bilər. Nəticədə bu kateqoriyalara bərabər ballar verilir.

 

   1. Şəffaflıq 8 göstəricini əhatə edir, ümumi maksimum bal 16 baldır. (Firmanın çevikliyi üçün 8 bal sosial faydalar üçün 8 bal). Bu kateqoriya daxilində məhkəmələrin açıqlığı 5 göstəriciyə malikdir əsas statistik məlumatların hazırlanması3 göstəriciyə malikdir. Müəssisələr (firmanın çevikliyi) və geniş ictimaiyyət (sosial faydalar) mübahisələrin şəffaf həllindən eyni dərəcədə faydalanırlar. Nəticədə bu kateqoriyalara bərabər ballar verilir.

 

   1. MAH ilə əlaqəli xidmətlərümumi maksimum 9 bal ilə 18 bal (firmanın çevikliyi üçün 9 bal və sosial faydalar üçün 9 bal) əhatə edir. Arbitrajalt kateqoriyası 4 göstəriciyə, Vasitəçilik altkateqoriyası 5 göstəriciyə malikdir. MAH sahəsində qabaqcıl xidmətlər mübahisələrin həlli alternativ kanallarını firmaların (firma çevikliyi) və cəmiyyətin (sosial faydalar) xeyrinə daha cəlbedici edir. Nəticədə bu kateqoriyalara bərabər ballar verilir.

 

 

KOMPONENT II-MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ ÜÇÜN DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

Göstəricilərin sayı

 

FÇB

 

SM B

Xalla rın ümum i sayı

Yenidən ölçülən ballar

2,1

İnstitusional çərçivə

6

6

6

12

20

2.1.1

Təkmilləşdirilmiş məhkəmələr

3

3

3

6

10

2.1.2

Xüsusi şikayət mexanizmləri

3

3

3

6

10

2,2

Rəqəmsallaşdırma

7

7

7

14

23,33

2.2.1

Elektron sənədləşmə və texniki xidmət

3

3

3

6

10

2.2.2

Rəqəmsal prosedurlar

4

4

4

8

13,33

2,3

Şəffaflıq

8

8

8

16

26,66

2.3.1

Məhkəmələrin açıqlığı

5

5

5

10

16,66

2.3.2

Əsas statistik məlumatların hazırlanması

3

3

3

6

10

2,4

MAH ilə əlaqəli xidmətlər

9

9

9

18

30

2.4.1

Arbitraj

4

4

4

8

13,33

2.4.2

Vasitəçilik

5

5

5

10

16,66

 

Ümumi

30

30

30

60

100

Qeyd: FÇP = Firmanın çeviklik balı; SFB = sosial faydalar balı.

 

  1. III Komponent -kommersiya mübahisəsinin praktikada həllinin asanlığı

 

 1. Komponent, firmanın çevikliyini 0 ilə 100 bal arasında qiymətləndirən 13 göstəricini əhatə edir. Bu komponent üzrə qiymətləndirmələr firmaların çevikliyinə verilir, çünki göstəricilər firmalara xidmət göstərilməsinin nəticələrini ölçür. Məsələn, ticarət mübahisəsinin həlli üçün uzun müddət və yüksək xərclər firmalar üçün mənfi nəticələrə səbəb ola bilər və bununla da onların çevikliyini azaldır. Bu komponent daxilində hər bir kateqoriya üzrə qiymətləndirmə aşağıdakı kimidir:

 

   1. Mübahisələrin həlli etibarlılığı iki alt kateqoriyaya bölünür. "Məhkəmələrin etibarlılığı" alt kateqoriyasına 1 göstərici,"MAH etibarlılığı" alt kateqoriyasına 2 göstərici daxildir, cəmi 3 göstərici var. Bu kateqoriya III komponent ballarının üçdə birini təşkil edir.

 

   1. Mübahisənin həlli üçün vaxt və xərclər iki alt kateqoriyadan ibarətdir – Məhkəmə iddiası vaxtı və xərcləri Arbitraj vaxtı və xərcləri.- hər birinin 2 göstəricisi olduğunu nəzərə alaraq, ümumilikdə 4 göstərici var. Bu kateqoriya III komponent ballarının üçdə birini təşkil edir.

 

   1. Tanınma və icraiki alt kateqoriyanı əhatə edir: 4 göstərici ilə xarici qərarlar və 2 göstərici ilə yekun daxili mühakimələr cəmi 6 göstərici. Bu kateqoriya III komponent ballarının qalan üçdə birini təşkil edir.

 

III Komponent -kommersiya mübahisəsinin praktikada həllinin asanlığı

Göstəricilərin sayı

Yenidən

ölçülən ballar

3,1

Mübahisələrin həlli etibarlılığı

3

33,33

3.1.1

Məhkəmələrin etibarlılığı

1

16,66

3.1.2

MAH etibarlılığı

2

16,66

3,2

Mübahisənin həlli üçün vaxt və xərclər

4

33,33

3.2.1

Məhkəmə iddiası üçün vaxt və xərclər

2

16,66

3.2.2

Arbitraj prosesinin vaxt və xərcləri

2

16,66

3,3

Tanınma və icra

6

33,33

3.3.1

Xarici qərarlar

4

16,66

3.3.2

Yekun daxili qərarlar

2

16,66

 

Ümumi

13

100

Qeyd: FÇP = Firmanın çeviklik balı; SFB = sosial faydalar balı.