Beynəlxalq ticarət

I. MOTİVASİYA

 

  Beynəlxalq ticarət iqtisadi artımın və özəl sektorun inkişafının əsas rol oynayır.  Yerli və xarici firmalar arasında rəqabət vasitəsilə o, ixtisaslaşmanı və resursların ən məhsuldar firmalara yenidən bölüşdürülməsini təşviq edir.  Firmalar, işçilər və istehlakçılar arasında qaliblər və itirənlər olsa da, beynəlxalq ticarət özəl sektor və cəmiyyət üçün ümumi faydalar yarada bilər.  Rəqabətə davam etmək üçün firmalar davamlı olaraq uyğunlaşmalı, yeniliklər etməli və öz səmərəliliyini artırmalıdır, nəticədə məcmu məhsuldarlıq və rifah artır.Ticarətin açıqlığı miqyaslı iqtisadiyyatlar yaratmaq və daha keyfiyyətli və çeşidli daha ucuz aralıq daxilolmalara çıxışı təmin etməklə, həmçinin bilik və texnologiya transferlərini asanlaşdırmaqla məhsuldarlığın daha da artmasına səbəb ola bilər.Xarici mənbələrə çıxışın artırılması məhsuldarlığı və ixrac performansını artıra bilər və iqtisadiyyatı diversifikasiya etmək və onun vahid məhsul və ya bazardan asılılığını azaltmaq üçün imkanlar yarada bilər, ixrac və idxal arasında bir-birini tamamlayır və beynəlxalq ticarətin faydalarını əldə etmək üçün ticarət açıqlığının vacibliyini vurğulayır.

Beynəlxalq ticarətin faydalarını tam şəkildə həyata keçirmək üçün ticarət maneələrini azaldan və firmalar üçün uyğunluq və əməliyyat xərclərini azaldan əlverişli biznes mühiti lazımdır.  Firmaların qlobal bazarlara çıxışı onların fəaliyyət göstərdiyi tənzimləyici çərçivələrin keyfiyyətindən, eləcə də müvafiq dövlət xidmətlərindən asılıdır.  Ayrı-seçkiliyə yol verməyən, şəffaf, proqnozlaşdırıla bilən və təhlükəsiz ticarət mühiti yaradan tənzimləyici çərçivə beynəlxalq ticarətlə məşğul olmaq üçün stimul yaradır və bərabər şərait yaradır.  Bundan əlavə, effektiv tənzimləyici baza ictimai sağlamlığın və ətraf mühitin qorunması, ticarətə mane olan bazar təhrifləri yarada biləcək məhdudlaşdırıcı ticarət tədbirlərinin tətbiqi də daxil olmaqla qanuni dövlət siyasəti məqsədlərini güdür.  Bu məqsədlərlə onların qoyduğu məhdudlaşdırıcı tələblər arasında tarazlıq yaradan qaydaların olması çox vacibdir ki, bu da qarşıya qoyulan məqsədlərlə mütənasib olmalıdır.

 

 Bundan əlavə, hökumətlər ticarət proseslərini asanlaşdırmaq üçün dövlət xidmətləri göstərə bilər.Fiziki və rəqəmsal infrastrukturun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, eləcə də sərhədlərin idarə olunmasına yönəlmiş siyasətlər özəl sektora tənzimləyici çərçivənin təmin etdiyi faydaları maksimum dərəcədə artırmağa və yükü minimuma endirməyə imkan verir.Ticarətin asanlaşdırılması üzrə bu səylər ticarət üçün əhəmiyyətli maneə olan özəl sektorun çəkdiyi vaxtı və xərcləri azaldır və həm kiçik, həm də böyük firmaların beynəlxalq ticarətdə iştirakını artırır.Bununla firmalar məhsuldarlığı artırmaq və özəl sektora və daha geniş iqtisadiyyata fayda gətirmək üçün artan rəqabətdən, miqyas iqtisadiyyatından və daha keyfiyyətli materiallara çıxışdan istifadə edə bilərlər.

II. GÖSTƏRİCİLƏR

 

Beynəlxalq Ticarət göstəriciləri beynəlxalq ticarətin müxtəlif aspektlərini, o cümlədən mal ticarəti, xidmət ticarəti və rəqəmsal ticarəti burada sütunlar kimi adlandırılan üç fərqli ölçüdə ölçür.Birinci sütun beynəlxalq ticarətin potensialından istifadə etmək üçün ayrıseçkiliyə yol verməyən, şəffaf, proqnozlaşdırıla bilən və təhlükəsiz mühitin yaradılması üçün zəruri olan tənzimləyici çərçivənin de-jure xüsusiyyətlərini əhatə edən beynəlxalq ticarətə aid tənzimləmənin səmərəliliyini qiymətləndirir.İkinci sütun beynəlxalq ticarətlə bağlı rəqəmsal və fiziki infrastrukturun keyfiyyətini, eləcə də sərhədlərin idarə edilməsinin keyfiyyətini ölçür və beləliklə, beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması üçün dövlət xidmətlərinin faktiki təmin edilməsini qiymətləndirir.Üçüncü sütun ixrac və idxal tələblərinə riayət etmək, həmçinin rəqəmsal ticarətlə məşğul olmaq üçün vaxt və xərcləri ölçür.  Hər bir sütun kateqoriyalara bölünür - qruplaşmanı müəyyən bir kateqoriyada məlumatlandıran ümumi xüsusiyyətlərlə müəyyən edilir - və hər bir kateqoriya daha sonra alt kateqoriyalara bölünür.Alt kateqoriyalar ikinci dərəcəli alt kateqoriyaları birləşdirir.  Hər bir ikinci dərəcəli altkateqoriya bir neçə göstəricidən ibarətdir və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.  Hər bir göstəriciyə müvafiq ballar verilir və sonra hər bir alt kateqoriya, kateqoriya və sütun üzrə balların sayını əldə etmək üçün toplanılır.  Cədvəl 1, mövzu ilə ölçülən bütün aspektlər üçün müvafiq kateqoriyaları ilə birlikdə hər üç sütunun xülasəsini ehtiva edir.

Cədvəl 1. Beynəlxalq Ticarət mövzusu üçün hər üç sütunun xülasə cədvəli

Sütun I – Beynəlxalq Ticarət Qaydalarının Keyfiyyəti (62 göstərici)

1.1

Beynəlxalq ticarəti dəstəkləyən yaxşı tənzimləyici təcrübələr (28 göstərici)

1.1.1

Qanunvericilik bazasının adekvatlığı (11 göstərici)

1.1.1.1

Tənzimləmə Müəyyənliyi və proqnozlaşdırıla bilənlik (4 göstərici)

1.1.1.2

Normativ Qərarlar və Müraciətlər (3 göstərici)

1.1.1.3

Minimum Dəyər (1 göstərici)

1.1.1.4

NTM-lərin tətbiqi üçün hüquqi tələblər (3 göstərici)

1.1.2

Rəqəmsal və Davamlı Ticarət Təcrübələri (10 göstərici)

1.1.2.1

Rəqəmsal əməliyyatlar üçün hüquqi tələblər (4 göstərici)

1.1.2.2

Davamlı Ticarət Siyasəti (3 göstərici)

1.1.2.3

Davamlı Ticarət üzrə Beynəlxalq Öhdəliklər (3 göstərici)

1.1.3

Beynəlxalq Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Təcrübələr (7 göstərici)

1.1.3.1

İştirak və Ticarət Sazişlərinin Dərinliyi (5 göstərici)

1.1.3.2

Ticarət müqavilələri üzrə səlahiyyətli orqanlar (2 göstərici)

1.2

Beynəlxalq Ticarətdə Tənzimləyici Məhdudiyyətlər (34 göstərici)

1.2.1

Malların beynəlxalq ticarətinə məhdudiyyətlər (14 göstərici)

1.2.1.1

Texniki Qeyri Tarif Tədbirləri (5 göstərici)

1.2.1.2

Qeyri-texniki qeyri-tarif tədbirləri (4 göstərici)

1.2.1.3

Ölkədaxili yüklərin daşınması və logistika xidməti təminatçıları üçün normativ məhdudiyyətlər (5 göstərici)

1.2.2

Beynəlxalq xidmət ticarətinə məhdudiyyətlər (10 göstərici)

1.2.2.1

Bazara Giriş Məhdudiyyətləri (3 göstərici)

1.2.2.2

Xarici peşəkarların sərhədlərarası hərəkətinə məhdudiyyətlər (3 göstərici)

1.2.2.3

Digər Ayrı-seçkilik Tədbirləri (4 göstərici)

1.2.3

Rəqəmsal ticarətə məhdudiyyətlər (10 göstərici)

1.2.3.1

Ayrı-seçkilik məhdudiyyətləri (5 göstərici)

1.2.3.2

İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi (5 göstərici)

Sütun II – Beynəlxalq Ticarətin Asanlaşdırılması üçün Dövlət Xidmətlərinin Keyfiyyəti (52 göstərici)

2.1

Rəqəmsal və Fiziki İnfrastruktur (27 göstərici)

2.1.1

İnformasiyanın Şəffaflığı və Əlçatanlığı (11 göstərici)

2.1.1.1

Ticarət Məlumat Portalı (2 göstərici)

2.1.1.2

Beynəlxalq Ticarət haqqında Qanun və Əsasnamələrin nəşri (3 göstərici)

2.1.1.3

Beynəlxalq Ticarət haqqında Qanun və Qaydalar haqqında məlumat (3 göstərici)

2.1.1.4

Beynəlxalq Ticarət üzrə Qanunlar və Qaydalar üzrə Məsləhətləşmə (3 göstərici)

2.1.2

Elektron Sistemlər və Xidmətlərin Qarşılıqlı Uyğunluğu (10 göstərici)

2.1.2.1

Ticarət üçün elektron vahid pəncərə (5 göstərici)

2.1.2.2

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi (5 göstərici)

2.1.3

Ticarət infrastrukturu (6 göstərici)

2.1.3.1

Sərhəd postları (2 göstərici)

2.1.3.2

Limanlar (3 göstərici)

2.1.3.3

Hava limanları (3 göstərici)

2.2

Sərhəd İdarəetmə (25 göstərici)

2.2.1

Risklərin idarə edilməsi (8 göstərici)

2.2.1.1

Xüsusiyyətlər (3 göstərici)

2.2.1.2

İnteqrasiya (2 göstərici)

2.2.1.3

Əməliyyat qabiliyyəti (3 göstərici)

2.2.2

Əlaqələndirilmiş Sərhəd İdarəetmə (10 göstərici)

2.2.2.1

Daxili Koordinasiya (5 göstərici)

2.2.2.2

Xarici Koordinasiya (5 göstərici)

2.2.3

Sərhəd Agentliyi Proqramları (7 göstərici)

2.2.3.1

Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar (5 göstərici)

2.2.3.2

Sürətli Göndərmələr (2 göstərici)

Sütun III – Malların idxalı, malların ixracı və rəqəmsal ticarətlə məşğul olmanın səmərəliliyi (6 göstərici)

3.1

İxrac Tələblərinə Uyğunluq (2 göstərici)

3.1.1

İxrac Tələblərinə əməl etmək üçün ümumi vaxt (1 göstərici)

3.1.2

İxrac Tələblərinə Uyğunluq üçün Ümumi Xərc (1 göstərici)

3.2

İdxal tələblərinə uyğunluq (2 göstərici)

3.2.1

İdxal Tələblərinə Uyğunluq üçün Ümumi Vaxt (1 göstərici)

3.2.2

İdxal Tələblərinə Uyğunluq üçün Ümumi Xərc (1 göstərici)

3.3

Rəqəmsal sifarişli malların ixracı zamanı uyğunluq (2 göstərici)

3.3.1

Rəqəmsal Sifariş Edilən Malların İxracına Ümumi Müddət (1 göstərici)

3.3.2

Rəqəmsal Sifariş Verilən Malların İxracında Ümumi Xərc (1 göstərici)

Qeyd: NTM-lər = qeyri-tarif tədbirləri

 *4.2.2.1.3-ə baxın.

 

 1. SÜTUN I. TƏNZİMLƏMƏ ÇƏRÇİVƏSİ: BEYNƏLXALQ TİCARƏT ÜÇÜN TƏNZİMLƏRİN KEYFİYYƏTİ

 

Cədvəl 2 beynəlxalq ticarəti tənzimləyən tənzimləyici çərçivə olan Sütun I üçün strukturu göstərir. Bu sütunun kateqoriyalarının və alt kateqoriyalarının hər biri cədvəldə göstərilən ardıcıllıqla daha ətraflı müzakirə olunacaq.

 

Cədvəl 2. Sütun I – Beynəlxalq ticarəti dəstəkləyən və məhdudlaşdıran qaydaların keyfiyyəti

1.1

Beynəlxalq Ticarəti Dəstəkləyən Yaxşı Tənzimləyici Təcrübələr

1.1.1

Qanunvericilik bazasının adekvatlığı

1.1.1.1

Tənzimləyicidə əminlik və proqnozlaşdırıla bilənlik

1.1.1.2

Normativ qərarlar və şikayətlər

1.1.1.3

Minimum dəyər

1.1.1.4

Qeyri-tarif tədbirlərinin tətbiqi üçün hüquqi tələblər

1.1.2

Rəqəmsal və davamlı ticarətlə bağlı təcrübələr

1.1.2.1

Rəqəmsal əməliyyatlar üçün hüquqi tələblər

1.1.2.2

Davamlı ticarət siyasəti

1.1.2.3

Davamlı ticarət üzrə beynəlxalq öhdəliklər

1.1.3

Beynəlxalq ticarət əməkdaşlığı üzrə təcrübələr

1.1.3.1

Ticarət müqavilələrinin iştirakı və dərinliyi

1.1.3.2

Ticarət müqavilələrində səlahiyyətli orqanlar

1.2

Beynəlxalq Ticarətdə Tənzimləyici Məhdudiyyətlər

1.2.1

Malların beynəlxalq ticarətinə məhdudiyyətlər

1.2.1.1

Texniki qeyri-tarif tədbirləri

1.2.1.2

Qeyri-texniki qeyri-tarif tədbirləri

1.2.1.3

Daxili yük daşımaları və logistika xidmətləri təminatçıları üçün tənzimləyici məhdudiyyətlər

 

1.2.2

Beynəlxalq xidmət ticarətinə məhdudiyyətlər

 

1.2.2.1

Bazara giriş məhdudiyyətləri

 

1.2.2.2

Xarici mütəxəssislərin transsərhəd hərəkətinə məhdudiyyətlər

 

1.2.2.3

Digər  tədbirlər

 

1.2.3

Rəqəmsal ticarətə məhdudiyyətlər

 

1.2.3.1

Ayrı-seçkilik məhdudiyyətləri

 

1.2.3.2

İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi

 

 

  1. Beynəlxalq ticarəti dəstəkləyən tənzimləyici təcrübələr

 

Kateqoriya 1.1 bir neçə ikinci dərəcəli alt kateqoriyalardan və onların göstəricilərindən ibarət üç altkateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

 

1.1.1 Hüquqi Çərçivənin Adekvatlığı

Bu göstəricilər dəsti beynəlxalq ticarət üzrə qanunvericilik bazasının adekvatlığını ölçür.Xüsusi qanunların və qaydaların mövcudluğu, beynəlxalq standartların ratifikasiyası və tətbiqi, tənzimləmə təsirinin təhlilindən istifadə, o cümlədən lisenziyanın rədd edilməsinin səbəblərini açıqlamağı və bu cür imtinalara şikayət etmək hüququnu təmin edən tənzimləyici və hüquqi öhdəliklər bütün bunlara kömək edir. Ədalətli, şəffaf və proqnozlaşdırıla bilən beynəlxalq ticarət sisteminin yaradılmasıdır.Eynilə, de minimis qaydaları və hədləri aşağı dəyərli malların idxalı və ixracı ilə bağlı vaxtı və xərcləri azaldır, firmaların sərhədlərarası ticarətə çıxışını təşviq edir. Buna görə də, 1.1.1 altkateqoriyasının 11 göstəricisi var (cədvəl 3).

 

Cədvəl 3. Altkateqoriya 1.1.1 – Qanunvericilik bazasının adekvatlığı

 

Göstəricilər

Komponentlər

Tənzimləyicidə əminlik və proqnozlaşdırıla bilənlik

 

 

1

Beynəlxalq ticarəti tənzimləyən qanunlar və qaydalar (mallar)

 1. İdxal, ixrac və tranzit prosedurları
 2. Ekoloji malların ticarəti
 3. Beynəlxalq standartların istifadəsi
 4. Malların gömrük təsnifatı və qiymətləndirilməsi
 5. Risklərin idarə edilməsi, yanaşması və prosedurları
 6. Qabaqcıl idarəetmə sistemləri.

 

2

Beynəlxalq ticarəti (xidmətləri) tənzimləyən qanunlar və qaydalar

i)   Yük daşıma xidmətləri (dəniz; avtomobil yolu)

 1. Logistika xidmətləri (yüklərin daşınması; saxlama və anbar; gömrük brokerləri; ekspeditorlar)
 2. Maliyyə xidmətləri (kommersiya bankçılığı; sığorta)

 

 

 

 

3

 

 

 

Beynəlxalq konvensiyaların ratifikasiyası və həyata keçirilməsi

 1. Harmonikləşdirilmiş Əmtəə Təsviri və Kodlaşdırma Sistemi haqqında Beynəlxalq Konvensiya (2022) (HS Konvensiyası)
 2. Gömrük Prosedurlarının Sadələşdirilməsi və Uyğunlaşdırılması üzrə Beynəlxalq Konvensiyanın (1999) Ümumi Əlavəsi (Yenidən İşlənmiş Kioto Konvensiyası)
 3. Beynəlxalq Dəniz Hərəkətinin Asanlaşdırılması üzrə Konvensiya (2005)
 4. Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında Konvensiya (2006)
 5. Malların müvəqqəti idxalı haqqında Konvensiya (1990) (İstanbul Konvensiyası)
 6. Dənizlə yüklərin daşınması haqqında Beynəlxalq Konvensiya (Hamburq qaydaları, 1978)

4

Tənzimləyici təsirlərin təhlili

 1. Malların ticarəti
 2. Xidmətlərin ticarəti

Normativ qərarlar və şikayətlər

 

5

Lisenziyanın rədd edilməsi, dayandırılması və ləğv edilməsinin səbəbləri

 1. Yükdaşıma xidmətləri (dəniz; avtomobil yolu)
 2. Logistika xidmətləri (yüklərin daşınması; saxlama və anbar; Gömrük brokerləri; ekspeditorlar)
 3. Maliyyə xidmətləri (kommersiya bankçılığı; sığorta)

 

 

 

6

 

 

 

Apellyasiya hüququ (mallar)

Aşağıdakı sahələrdə normativ qərarlardan (inzibati və məhkəmə şikayəti) şikayət etmək hüququ:

 1. Rüsumlar və vergilər (hər cür), rüsumlar və ödənişlər
 2. Gömrük təsnifatı və qiymətləndirmə prosedurları
 3. Texniki qeyri-tarif tədbirləri (NTM)
 4. Qeyri-texniki NTM-lər, şərti ticarətin qorunması tədbirləri və mənşə qaydaları
 5. İxracla əlaqəli sahələr

 

 

7

 

 

Müraciət etmək hüququ (xidmətlər)

Aşağıdakı xidmət sahələrində normativ qərarlardan (inzibati və məhkəmə şikayəti) şikayət etmək hüququ:

 1. Yükdaşıma xidmətləri (dəniz, avtomobil)
 2. Logistika xidmətləri (yüklərin daşınması; saxlama və anbar; gömrük brokerləri; ekspeditorlar)
 3. Maliyyə xidmətləri (kommersiya bankçılığı, sığorta)

Minimum Dəyər

8

Minimum Dəyər

   Minimum dəyərinin qüvvədə olması

NTM-lərin tətbiqi üçün hüquqi tələblər

 

9

Sanitar və fitosanitar tədbirlər, ticarətdə texniki maneələr və ilkin yoxlama tədbirləri

Aşağıdakı texniki qeyri-tarif tədbirlərinin tətbiqini tənzimləyən tənzimləmənin mövcudluğu:

 1. Sanitariya və fitosanitar tədbirlər
 2. Ticarətdə texniki maneələr

 

 

c.   Əvvəlcədən yoxlama tədbirləri

 

 

10

 

Kontingent ticarətin mühafizəsi tədbirləri

Aşağıdakı şərti ticarət mühafizə tədbirlərinin tətbiqini tənzimləyən tənzimləmənin mövcudluğu:

 1. Antidempinq tədbirləri
 2. Kompensasiya tədbirləri
 3. Mühafizə tədbirləri

 

 

11

Kvotalar, lisenziyalar, qiymət nəzarətləri, yerli məzmun tələbləri və ixrac məhdudiyyətləri

Aşağıdakı qeyri-texniki qeyri-tarif tədbirlərinin tətbiqini tənzimləyən tənzimləmənin mövcudluğu

 1. İdxal kvotaları
 2. İdxal lisenziyaları
 3. Qiymətə nəzarət
 4. Yerli məzmun tələbi
 5. İxrac məhdudiyyətləri

Qeyd: NTM-lər = qeyri-tarif tədbirləri.

 

1.1.2 Rəqəmsal və Davamlı Ticarət üzrə Təcrübələr

Bu göstəricilər dəsti rəqəmsal və davamlı ticarətlə bağlı təcrübələri ölçür.  Rəqəmsal əməliyyatlar üçün hüquqi tələblər,məsələn, xarici elektron müqavilələrin və imzaların tanınması, texnologiyanın neytrallığı və transsərhəd elektron ödənişlərlə bağlı müddəalar, ticarəti asanlaşdırır.Onlar rəqəmsal bazarlara çıxışı və son istehlakçıların artan iştirakını təşviq edirlər.Eynilə, transsərhəd məlumat axınına məhdudiyyətlərin qoyulmasını tənzimləyən hüquqi alətlər məlumatların qorunması ehtiyacını ticarətin təşviqi və sərhədlər arası məlumat axını ilə balanslaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bundan əlavə, tənzimləyici baza müvafiq ekoloji və sosial məqsədləri güdən siyasətləri qəbul etməklə davamlı ticarət sistemi yarada bilər.Bunlara ekoloji mallar üçün tariflərin azaldılması, transsərhəd karbon qiymətlərinin müəyyən edilməsi alətlərinin qəbul edilməsi və dəniz nəqliyyatının mənfi təsirlərini azaltmaq və transsərhəd tullantıların hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün digər beynəlxalq standartların qəbulu daxil ola bilər.Buna görə də, 1.1.2 alt kateqoriyasının 10 göstəricisi var (cədvəl 4).

 

Cədvəl 4. Alt kateqoriya 1.1.2 – Rəqəmsal və Davamlı Ticarət Təcrübələri

 

Göstəricilər

Komponentlər

Rəqəmsal əməliyyatlar üçün hüquqi tələblər

1

Elektron müqavilələr və imzalar

Aşağıdakılar üçün hüquqi qüvvə və icra qabiliyyətini təyin etmək üçün hüquqi mandat:

 1. Xarici verilmiş elektron müqavilələr
 2. Xarici elektron imzalar

2

Elektron ödənişlər

Transsərhəd elektron ödənişlərə imkan verən normativ hüquqi bazanın mövcudluğu

3

Texnologiyanın neytrallığı

Texnologiyanın neytrallığı prinsipinin tanınması üçün hüquqi mandatın mövcudluğu

4

Sərhədlərarası məlumat axını

Sərhədlərarası məlumat axınını tənzimləyən fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə normativ bazanın mövcudluğu

Davamlı ticarət siyasəti

5

Sərhədlərarası karbon qiymətləndirmə alətləri

Transsərhəd karbon qiymətləri alətinin qəbulu

6

Ekoloji mallara tariflər

Ən yüksək ekoloji malların idxalı üçün səmərəli tətbiq olunan tariflərin dərəcəsi (APEC siyahısı)

7

Ekoloji məhsulların idxalı ilə bağlı xidmətlərin ticarətinə məhdudiyyətlər

Ekoloji malların idxalı ilə bağlı xidmətlər və təcrübələr göstərən xarici mütəxəssislərin sərhədyanı hərəkətinə əlavə məhdudiyyətlərin olmaması

Davamlı ticarət üzrə beynəlxalq öhdəliklər

8

Beynəlxalq konvensiyalar

 1. CITES (Nəsli kəsilməkdə olan vəhşi fauna və flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında Konvensiya)
 2. MARPOL Konvensiyası (Gəmilərdən Çirklənmənin Qarşısının Alınması üzrə Beynəlxalq Konvensiya)
 3. Təhlükəli tullantıların transsərhəd daşınmasına və onların utilizasiyasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyası
 4. Beynəlxalq Ticarətdə Bəzi Təhlükəli Kimyəvi Maddələr və Pestisidlər üçün Əvvəlcədən Məlumatlı Razılıq Proseduru haqqında Rotterdam Konvensiyası

9

Ticarət müqavilələrində əmək müddəaları

 1. Məcburi və ya məcburi əməyin hər hansı formasından istifadənin qadağan edilməsi
 2. Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsi və aradan qaldırılması
 3. Məşğulluq və peşə ilə bağlı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması

 

 

 1. Sərbəst toplaşma azadlığı və kollektiv sövdələşmə hüququnun effektiv şəkildə tanınması
 2. Əməyin mühafizəsi və sağlamlığı haqqında qanunvericiliyin həyata keçirilməsi

10

Ticarət müqavilələrində genderlə bağlı xüsusi müddəalar

 1. Gender bərabərliyi
 2. Qadınların iqtisadi və inkişaf fəaliyyətlərində iştirakı
 3. Sosial problemlər və qadınların sosial həyatda rolu
 4.  Qərar vermə rollarında qadınların təmsil olunması

Qeyd: APEC = Asiya-Sakit Okean Əməkdaşlığı.

 

1.1.3 Beynəlxalq Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Təcrübələr

Bu göstəricilər dəsti beynəlxalq ticarət əməkdaşlığı üzrə təcrübələri ölçür. Ticarət müqavilələri tənzimləyici konvergensiyanı artırır və ticarəti asanlaşdırır. Onların dərinliyinin artması ticarətin böyüməsinə və müsbət yayılma təsirlərinə kömək edir.İqtisadi inteqrasiya hüquqlarının yaradılması və bu iqtisadi inteqrasiya hüquqlarını dəstəkləmək üçün hökumətin mülahizəsinin məhdudlaşdırılması üzrə artan beynəlxalq əməkdaşlıq və tənzimləyici konvergensiya daha proqnozlaşdırıla bilən ticarət mühitinə və uyğunluq xərclərinin azalmasına səbəb ola bilər. Eynilə, sosial və ya istehlakçı rifahının yüksəldilməsi üzrə artan əməkdaşlıq və yaxınlaşma ekoloji, istehlakçı və sosial rifahı artıra bilər. Ticarət sazişlərinin icrasına nəzarət etmək üçün yaxşı əlaqələndirilmiş səlahiyyətli orqanların yaradılması bu cür öhdəliklərin daha rahat yerinə yetirilməsinə, tənzimləyici konvergensiyanın gücləndirilməsinə imkan verir.Buna görə də, 1.1.3-Beynəlxalq Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Təcrübələr Alt kateqoriyasının aşağıdakı 2 ikinci dərəcəli alt kateqoriya üzrə 7 göstəricisi var: ticarət müqavilələrinin iştirakı və dərinliyi və ticarət müqavilələrində səlahiyyətli orqanlar (cədvəl 5).

 

Cədvəl 5. Alt kateqoriya 1.1.3 – Beynəlxalq Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Təcrübələr

 

Göstəricilər

Komponentlər

Qoşulma və ticarət sazişlərinin dərinliyi

1

Xəbərdar edilməmiş PTA-larda iştirak

ÜTT üzvlərinin GTR-də iştirakı ÜTT-yə bildirilməyib

 

2

İqtisadi inteqrasiya hüquqları (öhdəlik və icra)

 1. Tarif üstünlükləri və ixrac vergiləri
 2. İnvestisiya və kapitalın hərəkəti
 3. Xidmətlərin ticarəti
 4. Rəqəmsal ticarət

 

 

3

İqtisadi inteqrasiya hüquqlarının qorunması (öhdəlik və icra)

 1. Ticarətin asanlaşdırılması və Gömrük
 2. Sanitariya və fitosanitar tədbirlər
 3. Ticarət üçün texniki maneələr
 4. Mənşə qaydaları
 5. Kontingent ticarəti mühafizə tədbirləri

 

4

Xidmət sektorunun əhatə dairəsi (öhdəlik və icra)

 1. Yük daşıma xidmətləri (dəniz; avtomobil yolu)
 2. Logistika xidmətləri (yüklərin daşınması; saxlama və anbar; Gömrük brokerləri; ekspeditorlar)
 3. Maliyyə xidmətləri (kommersiya bankçılığı; sığorta)

 

5

İstehlakçı hüquqları və sosial rifah (öhdəlik və icra)

 1. Ətraf mühit
 2. Əmək

Səlahiyyətli orqanlar və ticarət müqavilələrində keçid dövrləri

6

Səlahiyyətli orqanlar (həyata keçirmə)

GTR-lərın icrasına nəzarət etmək üçün səlahiyyətli orqanın yaradılması

 

7

Səlahiyyətli orqanlar (koordinasiya və məlumat mübadiləsi)

Onların həyata keçirilməsinə cavabdeh olan hər iki iqtisadiyyatın səlahiyyətli orqanlarının əlaqələndirilməsi və məlumat mübadiləsi

Qeyd: GTR = güzəştli ticarət razılaşmaları;  ÜTT = Dünya Ticarət Təşkilatı.

 

1.2 Beynəlxalq Ticarətdə Tənzimləyici Məhdudiyyətlər

 

 

Kateqoriya 1.2 bir neçə ikinci dərəcəli alt kateqoriyalardan və onların göstəricilərindən ibarət üç alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

1.2.1 Malların Beynəlxalq Ticarətinə Məhdudiyyətlər

Bu göstəricilər dəsti malların beynəlxalq ticarətinə məhdudiyyətləri ölçür. Ticarət siyasətlərinə məhdudlaşdırıcı ticarət tədbirləri daxil ola bilər.Tariflər azaldığı halda, NTM-lərin ticarətdə əsas maneələr kimi əhəmiyyəti durmadan artmaqdadır.  Baxmayaraq ki, bu cür maneələr ictimai təhlükəsizliyin, sağlamlığın və ətraf mühitin qorunması, eləcə də bazardakı uğursuzluqların aradan qaldırılması üçün vacib olsa da, ticarət axınına mane ola bilər.Eynilə, malların ticarəti üçün giriş elementləri olan nəqliyyat və logistika xidmətləri təminatçıları üçün tənzimləyici tələblər bu sektorlarda rəqabətə mane olmaqla qanuni dövlət siyasəti məqsədi güdə bilər.Buna görə də, 1.2.1 alt kateqoriyasının 14 göstəricisi var (cədvəl 6).

 

Cədvəl 6. Altkateqoriya 1.2.1 – Malların Beynəlxalq Ticarətinə Məhdudiyyətlər

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

Qeyri-tarif texniki tədbirlər

 

 

1

Sanitariya və fitosanitar tədbirlər

 1. Sağlamlıq yoxlamaları və yaxud sertifikatlar
 2. Fitosanitar yoxlama və ya sertifikatlar
 3. Fumiqasiya,dezinfeksiya və yaxud sertifikatlar
 4. Zərərvericilərə qarşı nəzarət yoxlaması və yaxud sertifikatlar

2

Sanitariya və fitosanitar tədbirlər (milli müalicə)

 1. Əlavə məhdudiyyətlər
 2. Oxşar tənzimləmə

 

 

3

 

 

Ticarətdə texniki maneələr

 1. Məhsulun xüsusiyyətlərinə aid texniki reqlamentlər
 2. Məhsulla əlaqəli proseslər və istehsal üsulları ilə bağlı texniki reqlamentlər
 3. Terminologiya və ya simvollarla bağlı texniki reqlamentlər
 4. Qablaşdırma ilə bağlı texniki reqlamentlər
 5. Etiketləmə və markalanma üzrə texniki reqlamentlər

4

Ticarətdə texniki maneələr (milli rejim)

 1. Əlavə məhdudiyyətlər
 2. Oxşar tənzimləmə

 

5

 

 1. Keyfiyyətə nəzarət
 2. Uyğunluğun yoxlanılması
 3. Gömrük dəyəri

Qeyri-texniki qeyri-tarif tədbirləri

 

6

Kontingent ticarətin mühafizəsi tədbirləri

 1. Antidempinq tədbirləri
 2. Kompensasiya tədbirləri
 3. Qoruyucu tədbirlər

 

 

7

İqtisadi məqsədlər üçün qeyri-avtomatik idxal lisenziyası, kvotalar, qadağalar, kəmiyyətə nəzarət tədbirləri, mənşə qaydaları

 1. Avtomatik olmayan idxal lisenziyası
 2. İdxal kvotaları
 3. İdxal qadağaları
 4. Kəmiyyətə nəzarət tədbirləri

8

Qiymətə nəzarət və maliyyə tədbirləri

 1. Qiymətə nəzarət tədbirləri
 2. Maliyyə tədbirləri

9

İxrac məhdudiyyətləri

İxrac məhdudiyyətləri

Ölkədaxili yük daşımaları (avtomobil, dəmir yolu, dəniz, hava) və logistik xidmət təminatçıları (yüklərin daşınması, gömrük brokerliyi, ekspeditorluq, saxlama və anbar) üçün tənzimləyici məhdudiyyətlər

 

 

 

10

 

 

Rəqabət əleyhinə məhdudiyyətlər (yük daşımaları)

 1. Əməliyyat lisenziyalarının sayına məhdudiyyət qoyulur
 2. Yollara və ya limanlara giriş qadağaları
 3. Mövcud firmalara yeni əməliyyat lisenziyalarının verilməsi qərarında iştirak etməyə icazə verilir
 4. Yeni daxil olanlar üçün xidmətlərin yeni marşrutlara və ya coğrafi ərazilərə genişləndirilməsini məhdudlaşdıran qaydalar
 5. Qiymət əsasları və qiymət qaydaları (hökumət və ya digər qurumlar tərəfindən müəyyən edilir)
 6. Sertifikatlaşdırılmış operatorların məcburi istifadəsi

 

 

 

11

 

 

 

Rəqabət əleyhinə məhdudiyyətlər (logistika)

 1. Əməliyyat lisenziyalarının sayına məhdudiyyət qoyulur
 2. Mövcud firmalara yeni əməliyyat lisenziyalarının verilməsi qərarında iştirak etməyə icazə verilir
 3. Yeni daxil olanlar üçün xidmətlərin yeni marşrutlara və ya coğrafi ərazilərə genişləndirilməsini məhdudlaşdıran qaydalar
 4. Qiymət əsasları və qiymət qaydaları (hökumət və ya digər qurumlar tərəfindən müəyyən edilir)
 5. Sertifikatlaşdırılmış operatorların məcburi istifadəsi

 

12

Təhlükəsizlik qaydaları (yük daşınması)

 1. Operatorlar üçün qanuni sertifikatlaşdırma və təlim tələbləri
 2. Avadanlığın təftiş intervallarına və yenidən sertifikatlaşdırılmasına dair qanunvericilik tələbi
 3. Məcburi istirahətdən əvvəl qanunla müəyyən edilmiş maksimum iş saatları

 

13

Təhlükəsizlik qaydaları (logistika)

 1. Operatorlar üçün qanuni sertifikatlaşdırma və təlim tələbləri
 2. Avadanlığın təftiş intervallarına və yenidən sertifikatlaşdırılmasına dair qanunvericilik tələbi
 3. Məcburi istirahətdən əvvəl qanunla müəyyən edilmiş maksimum iş saatları

 

 

14

 

Qadın xidmət təminatçıları üçün əlavə məhdudiyyətlər

 1. Dəniz yükdaşımaları
 2. Avtomobil daşımaları
 3. Yüklərin emalı
 4. Saxlama və anbar
 5. Gömrük brokerliyi
 6. Nəqliyyat
           

 

   1. Xidmətlərin Beynəlxalq Ticarətinə Məhdudiyyətlər

Bu göstəricilər dəsti xidmətlər üzrə beynəlxalq ticarət üzrə məhdudiyyətləri ölçür.  Bazara girişi və yaradılmasını məhdudlaşdıran, fiziki şəxslərin transsərhəd hərəkətlərini məhdudlaşdıran və digər ayrı-seçkilik tədbirlərini təmin edən ticarət siyasətləri ticarəti məhdudlaşdırır. Rəqabətə mane olan bu tədbirlər digər bazar subyektlərinə, o cümlədən istehlakçılara mənfi xarici təsirlər tətbiq edir. Buna görə də, 1.2.2 alt kateqoriyasında 10 göstərici var (cədvəl 7).

Cədvəl 7. Alt kateqoriya 1.2.2 – Xidmətlərin Beynəlxalq Ticarətinə Məhdudiyyətlər

 

Göstəricilər

Komponentlər

Bazara giriş məhdudiyyətləri (yük, nəqliyyat və maliyyə xidmətləri)

 

 

1

 

 

Bazara giriş məhdudiyyətləri (yük daşımaları)

 1. Dövlət bayraqları altında gəmilərin xarici qeydiyyata alınmasına məhdudiyyətlər
 2. Xarici bayraqlı gəmilərin kabotaj/giriş hüquqlarından xaric edilməsi (qismən istisna olmaqla)
 3. Kəmiyyət məhdudiyyətləri (kvotalar)
 4. İqtisadi ehtiyac testinə məruz qalan məhdudiyyətlər
 5. Torpaq və daşınmaz əmlakın alınması və istifadəsi üzrə məhdudiyyətlər

 

2

Bazara giriş məhdudiyyətləri (logistika)

 1. Kəmiyyət məhdudiyyətləri (kvotalar)
 2. İqtisadi ehtiyac testinə məruz qalan məhdudiyyətlər
 3. Torpaq və daşınmaz əmlakın alınması və istifadəsi üzrə məhdudiyyətlər

 

3

Bazara giriş məhdudiyyətləri (sığorta və maliyyə xidmətləri)

 1. Kəmiyyət məhdudiyyətləri (kvotalar)
 2. İqtisadi ehtiyac testinə məruz qalan məhdudiyyətlər
 3. Torpaq və daşınmaz əmlakın alınması və istifadəsi üzrə məhdudiyyətlər

Xarici mütəxəssislərin transsərhəd hərəkətinə məhdudiyyətlər (yük, nəqliyyat və maliyyə xidmətləri)

 

 

4

Xarici mütəxəssislərin sərhəddən hərəkətinə məhdudiyyətlər

 1. Lisenziyalaşdırma və ya icazə tələblərinə dair əlavə məhdudiyyətlər
 2. Müqavilə əsasında və müstəqil xidmət təminatçıları üçün yerli xidmət təminatçılarını xarici işçilərdən/məsləhətçilərdən istifadə etməkdən çəkindirən kvotalar
 3. Yerli xidmət təminatçılarını xarici işçilərdən/məsləhətçilərdən istifadə etməkdən çəkindirən müqavilə və müstəqil xidmət təminatçıları üçün test tələb olunur
 4. Xaricdə əldə edilmiş ixtisasların, təlimin və ya təcrübənin tanınması ilə bağlı məhdudiyyətlər

 

 

5

Xarici mütəxəssislərin transsərhəd hərəkətinə məhdudiyyətlər (logistika)

 1. Lisenziyalaşdırma və ya icazə tələblərinə dair əlavə məhdudiyyətlər
 2. Müqavilə əsasında və müstəqil xidmət təminatçıları üçün yerli xidmət təminatçılarını xarici işçilərdən/məsləhətçilərdən istifadə etməkdən çəkindirən kvotalar
 3. Yerli xidmət təminatçılarını xarici işçilərdən/məsləhətçilərdən istifadə etməkdən çəkindirən müqavilə və müstəqil xidmət təminatçıları üçün test tələb olunur
 4. Xaricdə əldə edilmiş ixtisasların, təlimin və ya təcrübənin tanınması ilə bağlı məhdudiyyətlər

 

 

6

Xarici mütəxəssislərin sərhəddən hərəkətinə məhdudiyyətlər

 1. Lisenziyalaşdırma və ya icazə tələblərinə dair əlavə məhdudiyyətlər
 2. Müqavilə əsasında və müstəqil xidmət təminatçıları üçün yerli xidmət təminatçılarını xarici işçilərdən/məsləhətçilərdən istifadə etməkdən çəkindirən kvotalar
 3. Yerli xidmət təminatçılarını xarici işçilərdən/məsləhətçilərdən istifadə etməkdən çəkindirən müqavilə və müstəqil xidmət təminatçıları üçün test tələb olunur
 4. Xaricdə əldə edilmiş ixtisasların, təlimin və ya təcrübənin tanınması ilə bağlı məhdudiyyətlər

Digər ayrı-seçkilik tədbirləri (yük, nəqliyyat və maliyyə xidmətləri)

7

Digər ayrı-seçkilik tədbirləri (yük daşımaları)

i) Ekipaj üzvləri/xidmət təminatçıları üçün viza proseslərinə məhdudiyyətlər (vizadan azadolma və ya gəliş zamanı və ya ekipaj üzvü vizası yoxdur)

 

 

 1. Ekipaj/xidmət təminatçıları üçün iş vizaları və ya ekipaj üzvü vizaları ilə bağlı prosedur maneələri (50 ABŞ dolları və 15 gündən yuxarı)
 2. Yerli dəniz və liman xidmətlərindən istifadə etmək öhdəliyi (məsələn, yerli liman agenti, yedək və yedəkləmə xidmətləri)
 3. Xarici tədarükçülərə, vergilərə münasibətdə daha yüngül rəftar edilir

 

 

8

Digər ayrı-seçkilik tədbirləri (logistika)

 1. Ekipaj üzvləri/xidmət təminatçıları üçün viza proseslərinə məhdudiyyətlər (vizadan azad edilmə və ya gəliş zamanı, yaxud ekipaj üzvü vizası yoxdur)
 2. Ekipaj/xidmət təminatçıları üçün biznes vizaları və ya ekipaj üzvü vizaları ilə bağlı prosedur maneələri (50 ABŞ dolları və 15 gündən yuxarı)
 3. Xarici tədarükçülərə, vergilərə münasibətdə daha yüngül rəftar edilir

 

 

9

Digər ayrı-seçkilik tədbirləri (sığorta və maliyyə xidmətləri)

 1. Ekipaj üzvləri/xidmət təminatçıları üçün viza proseslərinə məhdudiyyətlər (vizadan azad edilmə və ya gəliş zamanı, yaxud ekipaj üzvü vizası yoxdur)
 2. Ekipaj/xidmət təminatçıları üçün biznes vizaları və ya ekipaj üzvü vizaları ilə bağlı prosedur maneələri (50 ABŞ dolları və 15 gündən yuxarı)
 3. Xarici tədarükçülərə, vergilərə münasibətdə daha yüngül rəftar edilir

 

 

 

10

Digər ayrı-seçkilik tədbirləri (xarici qadın mütəxəssislər)

 1. Dəniz yükdaşımaları
 2. Avtomobil daşımaları
 3. Yüklərin emalı
 4. Saxlama və anbar
 5. Gömrük brokerliyi
 6. Nəqliyyat
 7. Kommersiya bankçılığı
 8. Sığorta

 

   1. Rəqəmsal Ticarət üzrə Məhdudiyyətlər

Bu göstəricilər dəsti rəqəmsal ticarətə məhdudiyyətləri ölçür.Məlumatların qorunması, məxfilik, rəqəmsal reklam və rəqəmsal müəllif hüquqları ilə bağlı məsələlər üzrə ticarət siyasətləri rəqəmsal ticarət istifadəçiləri və xidmət təminatçıları üçün qanuni qorunma təmin edir və bununla da rəqəmsal ticarət mühitində təhlükəsizlik və etibarı artırır. Bununla belə, rəqəmsal ticarət üzrə ayrı-seçkilik siyasəti, rəqəmsal sifarişli mal və xidmətlərin onlayn satışına qadağalar, transsərhəd məlumat axınına dair məhdudlaşdırıcı standartlar və vergi neytrallığı prinsipini poza biləcək vergi tədbirləri - rəqəmsal ticarətə tətbiq edilən ticarəti məhdudlaşdırır.Rəqabətə mane olan bu tədbirlər digər bazar subyektlərinə, o cümlədən istehlakçılara mənfi xarici təsirlər tətbiq edir.Buna görə də 10 göstəriciyə malikdir (cədvəl 8).

 

Cədvəl 8. Alt kateqoriya 1.2.3 – Rəqəmsal Ticarət üzrə Məhdudiyyətlər

 

Göstəricilər

Komponentlər

Ayrı-seçkilik məhdudiyyətləri

1

Əlavə dövlət lisenziyaları

Rəqəmsal olaraq təklif olunan mal və ya xidmətlərə əlavə dövlət lisenziyası (ümumi biznes lisenziyasından başqa) əldə etmək tələbi

2

Onlayn satış qadağaları

Alıcının şəxsiyyətinin yoxlanılmasını tələb edən əməliyyatlar nəzərə alınmaqla rəqəmsal sifarişli mal və xidmətlərin (tütün, alkoqol və s.) onlayn satışının qadağan edilməsi

 

3

Vergi neytrallığı prinsipinin pozulması

Yerli rəqəmsal sifarişli mal və xidmətlərə münasibətdə transsərhəd rəqəmsal sifarişli mal və xidmətlərə əlavə yük qoyan xüsusi vergi rejiminin qüvvəyə minməsi

4

Transsərhəd elektron ödənişlər üzrə ödənişlər

 1. Vergilər və rüsumlar nəzərə alınmaqla daxil olan transsərhəd elektron ödənişlər
 2. Vergilər və rüsumlar nəzərə alınmaqla gedən transsərhəd elektron ödənişlər

5

Transsərhəd elektron ödənişlərə məhdudiyyətlər

Transsərhəd elektron ödənişlər üzrə əməliyyatların dəyərinə məhdudiyyətlər

İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi

6

Transsərhəd məlumat axını üzrə məhdudiyyətlər

Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi üçün xüsusi məlumat ötürmə müqavilələri və ya məlumat subyektlərindən rəsmi razılıq tələb edən hüquqi müddəaların mövcudluğu

 

 

7

 

 

Müvafiq məlumatların açıqlanması

 1. Satıcı məlumatı (ünvan, biznes qeydiyyat nömrəsi və əlaqə məlumatları)
 2. Məhsul və xidmətlərin xüsusiyyətləri
 3. Çatdırılma seçimləri
 4. Ödəniş prosesi
 5. Məhkəmədənkənar şikayətlər prosesi
 6. Geri ödəmələr və ləğvetmə siyasəti

 

8

İstehlakçı hüquqları (reklam məhdudiyyətləri, ləğvlər, pulların geri qaytarılması)

 1. Reklamla bağlı məhdudiyyətlər (spam, istənməyən rabitə və s.)
 2. Hər hansı əsaslandırma və ya cəza olmadan müəyyən bir müddət ərzində onlayn alış-verişi ləğv etmək imkanı
 3. Zədələnmiş malların geri qaytarılması və dəyişdirilməsi üçün seçim

9

Uyğunsuzluğa görə cərimələr

Transsərhəd istehlakçılarla bağlı onlayn istehlakçıların müdafiəsi müddəalarına əməl etməməyə görə cəzaların tətbiqi

 

10

Mübahisələrin onlayn həlli mexanizmi

 1. Rəqəmsal ticarət şikayətlərini, o cümlədən transsərhəd əməliyyatları idarə etmək və həll etmək üçün onlayn mübahisələrin həlli mexanizminin (ODR) mövcudluğu
 2. Tənzimləyici çərçivənin mövcudluğu istehlakçılara transsərhəd rəqəmsal ticarətlə bağlı məcburi ODR işlərini pulsuz təqdim etməyə imkan verir

 

 1. SÜTUN II.  DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ: BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN ASANLIĞI ÜÇÜN DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNİN KEYFİYYƏTİ

 

Cədvəl 9-da Sütun II üçün struktur, beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması üçün dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti göstərilir.Bu sütunun kateqoriyalarının və alt kateqoriyalarının hər biri cədvəldə göstərilən ardıcıllıqla daha ətraflı müzakirə olunacaq.

 

Cədvəl 9. Sütun II – Beynəlxalq Ticarətin Asanlaşdırılması üçün Dövlət Xidmətlərinin Keyfiyyəti

2.1

Rəqəmsal və Fiziki İnfrastruktur

2.1.1

İnformasiyanın şəffaflığı və əlçatanlığı

2.1.1.1

Ticarət məlumat portalı

2.1.1.2

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanun və qaydaların nəşri

2.1.1.3

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanunlar və qaydalar haqqında məlumat

2.1.1.4

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanunlar və qaydalar üzrə məsləhətləşmələr

2.1.2

Elektron sistemlər və xidmətlərin qarşılıqlı əlaqəsi

2.1.2.1

Ticarət üçün elektron vahid pəncərə

2.1.2.2

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi

2.1.3

Ticarət infrastrukturu

2.1.3.1

Sərhəd postları

2.1.3.2

Limanlar

2.1.3.3

Hava limanları

2.2

Sərhəd İdarəetmə

2.2.1

Risklərin idarə edilməsi

2.2.1.1

Xüsusiyyətləri

2.2.1.2

İnteqrasiya

2.2.1.3

Əməliyyat qabiliyyəti

2.2.2

Koordinasiyalı sərhəd idarəsi

2.2.2.1

Daxili koordinasiya

2.2.2.2

Xarici koordinasiya

2.2.3

Sərhəd agentliyi proqramları

2.2.3.1

Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar

2.2.3.2

Sürətli daşımalar

 

  1. Rəqəmsal və Fiziki İnfrastruktur

 

Kateqoriya 2.1 bir neçə ikinci dərəcəli altkateqoriyalardan və onların göstəricilərindən ibarət üç alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malik ola bilər.

 

2.1.1 İnformasiyanın Şəffaflığı və Əlçatanlığı

Bu göstəricilər toplusu şəffaflıq və məlumatların əlçatanlığı, habelə maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr üzrə yaxşı tənzimləmə təcrübələrinin həyata keçirilməsini ölçür.Xüsusi hökumət veb-saytı və ya ticarət məlumat portalı – istifadəçilərin mal və xidmətlərin ticarəti ilə bağlı ən müasir məlumatlara daxil ola biləcəyi – ticarət mühitinin şəffaflığını və proqnozlaşdırıla bilənliyini artırır və məlumat asimmetriyasını azaldır.Məlumatın dərci, ticarət tərəfdaşları arasında inam və əməkdaşlığı gücləndirir, əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməkdə biznesə dəstək verir və onların rəqabət qabiliyyətini artırır.Bu məlumat tənzimləyici tələblər və prosedurları, tətbiq olunan rüsum və vergi dərəcələrini, təsnifat və ya qiymətləndirmə qaydalarını, rüsum və ödənişləri və şikayət prosedurlarını əhatə etməlidir.Bundan əlavə, beynəlxalq ticarət qaydalarının layihəsini hazırlayarkən və ya ticarət siyasətinə dəyişikliklər etməzdən əvvəl, əvvəlcədən bildirişləri ictimaiyyətə çatdırmaq və ağlabatan müddət ərzində maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr aparmaq lazımdır.Buna görə də, 2.1.1 alt kateqoriyasının 11 göstəricisi var (cədvəl 10).

Cədvəl 10. Alt kateqoriya 2.1.1.–Şəffaflıq və İnformasiyanın Əlçatanlığı

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

Ticarət məlumat portalı

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ticarət məlumat portalı (TMP) (mövcudluğu)

Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik TMP-in ictimai əlçatanlığı:

 

 a.  Ticarət və uyğunluqla bağlı qanunlar, fərmanlar, qaydalar, təlimatlar, bildirişlər və hər hansı digər hüquqi sənədlər

 b.  Əmtəələrin təsnifatı və əlaqəli tariflər

 c.  İstənilən ölkə və ya ölkələrlə müqavilələr, o cümlədən status və yeniləmələr də daxil olmaqla birtərəfli müqavilələr

 d.  Xüsusi mallara və ya məhsullara tətbiq olunan xüsusi tədbirlər (məsələn, sanitar və ya fitosanitar tədbirlər və ya məhsulların xüsusi kateqoriyaları üçün tələb olunan texniki standartlar)

 e.  Rəsmiliklərin və şikayət və ya baxılma prosedurlarının pozulmasına görə cərimə müddəaları

 f.  İcazələr, lisenziyalar və gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün müraciət etmək üçün istifadə olunan təlimatlar və formalar və müxtəlif sənədlərdə tələb olunan kodların siyahıları (məsələn, ölkə kodları, ölçü vahidləri, valyuta kodları və s.)

 g.  Sorğu nöqtələri üçün əlaqə məlumatları

 

2

Ticarət məlumat portalı (TMP) (günümüzə qədər)

 

TMP-dəki məlumatlar yenidir

 

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanun və qaydaların nəşri

 

 

 

3

Nəşr – Rüsumlar, vergilər, qərarlar və ödənişlər

 1. Malların ticarəti, xidmətlər ticarəti və rəqəmsal ticarət sahələrində aşağıdakı məlumatların ictimaiyyətə açıq olması:

 a.  İdxal və ya ixraca (mallara) və ya onunla əlaqədar olaraq tətbiq edilən rüsumların, vergilərin və rüsumların dərəcələri

 b.  Xarici xidmət təminatçılarını və ya xarici mütəxəssisləri (xidmətləri) işə götürərkən tətbiq edilən rüsumların, vergilərin, rüsumların və hər hansı növ ödənişlərin dərəcələri

 c.  Təcrübədə rəqəmsal qaydada sifariş edilmiş mal və xidmətlərə tətbiq edilən rüsumlar, vergilər, rüsumlar və ödənişlərin tətbiqi dərəcələri (rəqəmsal ticarət)

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Nəşr – Prosedurlar, lisenziyalaşdırma meyarları və əvvəlcədən qərarlar

Malların ticarəti, xidmətlər ticarəti və rəqəmsal ticarət sahələrində aşağıdakı məlumatların ictimaiyyətə açıq olması:

 a.  İdxal, ixrac və tranzit prosedurları (bütün giriş nöqtəsi prosedurları daxil olmaqla), həmçinin tələb olunan formalar və sənədlər (addım-addım təlimatlar daxil olmaqla) (mallar)

 b.  Gömrük məqsədləri üçün məhsulların (malların) təsnifatı və ya qiymətləndirilməsi qaydaları

 c.  Qeyri-tarif tədbirləri (mallar) haqqında qanunlar, qaydalar və inzibati qərarlar

 d.  Nəqliyyat xidmətləri (dəniz və avtomobil yolu ilə yükdaşımalar) və logistika xidmətləri (yüklərin daşınması, saxlanması və anbarı, gömrük brokerliyi və ekspeditorluq) (xidmətlər) üçün lisenziyalaşdırma meyarları

 e.  Nəqliyyat və logistika xidmətləri göstərən xarici təchizatçıların işə götürülməsi qaydaları, habelə tələb olunan formalar və sənədlər (xidmətlər)

 f.  Rəqəmsal ticarət əməliyyatları və forma və sənədlər (rəqəmsal ticarət) üçün prosedurlar.

 

 

 

5

 

Nəşr – Cərimələr, apellyasiya prosedurları və ticarət müqavilələri

Malların ticarəti, xidmətlər ticarəti və rəqəmsal ticarət sahələrində aşağıdakı məlumatların ictimaiyyətə açıq olması:

 a.  Rəsmiliklərin pozulmasına görə cərimə müddəaları

 b.  Apellyasiya və ya baxılma prosedurları

 c.  Gömrük əməliyyatlarının səmərəlilyinə dair statistika (məsələn, orta rəsmiləşdirmə və buraxılış vaxtları) (mallar)

 

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanunlar və qaydalar haqqında məlumat

6

Qanun təklifləri və normativ hüquqi aktların layihələri

Əmtəə ticarəti, xidmət ticarəti və rəqəmsal ticarət sahələrində onların məqsədlərini izah etmək üçün praktikada qanun təkliflərinin və normativ hüquqi akt layihələrinin ictimaiyyətə açıq olması

 

7

Qabaqcadan bildirişlər

Malların ticarəti, xidmətlər ticarəti və rəqəmsal ticarət sahələrində praktikada dəyişikliklərin tətbiq edilməsindən əvvəl əvvəlcədən bildirişlərin ictimaiyyətə açıq olması

 

 

8

 

Sorğu nöqtələri

 1. Məlumat sorğuları üçün sorğu məntəqələrinin yaradılması və təcrübədə nəzarət orqanlarına məlumatların verilməsi
 • ii) Ticarətin asanlaşdırılması sorğu nöqtəsi ilə əlaqə saxlanıldıqda, əksər hallarda zənglərə iki dəqiqə ərzində, e-poçtlara isə bir həftə ərzində cavab verilir.

 

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanunlar və qaydalar üzrə məsləhətləşmələr

 

9

Məsləhətləşmə – Təcrübə

Malların ticarəti, xidmətlər ticarəti və rəqəmsal ticarət sahələrində praktikada qanun və qaydalara dəyişikliklərin tətbiqi və ya qəbul edilməsindən əvvəl maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr

 

 

10

Məsləhətləşmə – Ağlabatan fürsət

Malların ticarətinə, xidmət ticarətinə və rəqəmsal ticarətə təsir edən qanun və qaydaları tətbiq etməzdən və ya dəyişdirməzdən əvvəl maraqlı tərəflərə şərh vermək üçün ən azı 30 təqvim günü ərzində ağlabatan fürsət verilir.

 

 

11

Məsləhətləşmə – Şərhlərin nəzərə alınması prosesi

 1. Alınan şərhlərə praktikada mal ticarəti, xidmət ticarəti və rəqəmsal ticarət sahələrində cavab verilir
 • ii) Malların ticarətinə, xidmətlər ticarətinə və rəqəmsal ticarətə təsir edən sahələrdə alınan şərhlərin daxil edilməməsi halında əsaslandırmanın təmin edilməsi.

 

 

   1. Elektron Sistemlər və Xidmətlərin Qarşılıqlı Uyğunluğu

Bu göstəricilər dəsti ticarət əməliyyatları üçün iqtisadiyyatın elektron sistemlərinin mövcudluğunu, əhatə dairəsini, əlaqəni və funksionallığını ölçür.Bu sistemlər arasında Elektron tək pəncərələr ticarətin asanlaşdırılmasının əsas alətlərindən birinə çevrilmişdir.Bu cür mexanizmlər dövlət qurumları və digər ticarət subyektləri arasında ticarətlə bağlı məlumat mübadiləsini gücləndirir, sənədsiz ticarət xüsusiyyətlərini dəstəkləyir və həmçinin ikitərəfli, regional və ya çoxtərəfli qarşılıqlı fəaliyyətə malik ola bilər.Həyata keçirilməsi çətin olsa da, onlar prosedurları sadələşdirir və uyğunluq xərclərini azaldır, eyni zamanda əməliyyatın şəffaflığını, uyğunluğunu və təhlükəsizliyini artırır.Bu platformalar təkcə dövlət qurumlarını deyil, həm də özəl sektorun subyektlərini birləşdirə bilər.Digər elektron sistemlər, xüsusən də bir neçə moduldan ibarət və müxtəlif agentlikləri birləşdirə bilən təkmil inteqrasiya olunmuş Gömrük idarəetmə sistemləri də oxşar xüsusiyyətlərə malik ola bilər.Buna görə də, 2.1.2 alt kateqoriyasının 10 göstəricisi var (cədvəl 11).

 

Cədvəl 11. Alt kateqoriya 2.1.2.– Elektron sistemlər və xidmətlərin qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi

 

Göstəricilər

Komponentlər

Ticarət üçün elektron tək pəncərə

 

 

 

1

 

 

 

Ticarət üçün elektron vahid pəncərə (mövcudluğu)

 1. Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərənin mövcudluğu
 • ii) Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olan tranzaksiya elektron platforması vasitəsilə dövlət qurumlarını və digər ticarət subyektlərini birləşdirir:

 a. Tək giriş nöqtəsi

 b. Tək giriş

 c. Məlumatların tək təqdim edilməsi

 d. Qərar vermənin tək nöqtəsi

 e. Tək ödəniş nöqtəsi

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Ticarət üçün elektron vahid pəncərə (agentliklər)

Agentliklərin Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərəyə inteqrasiyası:

 a. Vergi idarəsi

 b. Sanitariya və fitosanitariya orqanları

 c. Standartlaşdırma agentlikləri

 d. Təhlükəsizlik sərhəd orqanları

 e. Ətraf mühitin mühafizəsi agentlikləri

 f.  Lisenziya və icazə agentlikləri

 g. Ticarətin təşviqi və nəzarəti agentlikləri

 h. Nəqliyyat agentliyi

 i. Ticarət Nazirliyi (və ya ekvivalent daxili nazirlik)

 j. Statistika şöbəsi

 

 

3

Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə (maraqlı tərəflər)

Maraqlı tərəflərin Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərəyə inteqrasiyası:

 a. İxracatçılar və idxalçılar

 b.  Anbar operatorları

 c. Gömrük brokerləri

 d. Logistika operatorları

 

 

e.  Daşıyıcılar və nəqliyyat operatorları

 f.  Konteyner operatorları və terminal operatorları

 g.  Hava limanı/dəmiryolu/liman orqanları

 h.  Ticarət və nəqliyyat assosiasiyaları (yəni, ticarət qurumları və ya digər məhsul sertifikatlaşdırma şuraları)

 i.  Keyfiyyət/standartları yoxlayan şirkətlər

 j.  Maliyyə qurumları (yəni banklar, sığorta şirkətləri)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Ticarət üçün elektron vahid pəncərə (xüsusiyyətlər)

Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə vasitəsilə mövcud olan xüsusiyyətlər:

 a.  Kommersiya və nəqliyyat sənədlərinin təqdim edilməsi

 b.  Gömrük bəyannamələrinin və buraxılışlarının təqdim edilməsi

 c.  Lisenziyaların və icazələrin işlənməsi

 d.  Yoxlama, sanitar və fitosanitar sertifikatlarının işlənməsi

 e.  Texniki standartlar sertifikatlarının işlənməsi

 f.  Mənşə sertifikatlarının işlənməsi

 g.  Yüklərin yığılması və çatdırılmasının planlaşdırılması

 h.  Elektron ödənişlər

 i.  Rəqəmsal müştəri xidməti masası

 j.  Ticarət Məlumat Portalına (TMP) giriş

 

5

Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə (birlikdə işləmə qabiliyyəti)

Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə ticarət və nəqliyyat sənədləri və Gömrük bəyannaməsi haqqında məlumat mübadiləsini istənilən ticarət tərəfdaşının Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə və ya inteqrasiya olunmuş Gömrük idarəetmə sistemi ilə həyata keçirir.

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi

 

6

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi (mövcudluğu)

Beynəlxalq ticarət üçün əməliyyat xüsusiyyətləri ilə inteqrasiya olunmuş Gömrük idarəetmə sisteminin mövcudluğu

 

 

 

 

7

 

 

 

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi (agentliklər)

Agentliklərin gömrük idarəetmə sisteminə inteqrasiyası:

 a. Vergi idarəsi

 b. Sanitariya və fitosanitariya orqanları

 c. Standartlaşdırma agentlikləri

 d. Təhlükəsizlik sərhəd orqanları

 e. Ətraf mühitin mühafizəsi agentlikləri

 f. Lisenziya və icazə agentlikləri

 g. Ticarətin təşviqi və nəzarəti agentlikləri

 h. Nəqliyyat agentliyi

 i. Ticarət Nazirliyi (və ya ekvivalent daxili nazirlik)

 j. Statistika şöbəsi

 

 

 

 

8

 

 

 

 

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi (maraqlı tərəflər)

Maraqlı tərəflərin Gömrük idarəetmə sisteminə inteqrasiyası:

 a. İxracatçılar və idxalçılar

 b. Anbar operatorları

 c. Gömrük brokerləri

 d. Logistika operatorları

 e. Daşıyıcılar və nəqliyyat operatorları

 f. Konteyner operatorları və terminal operatorları

 g. Hava limanı/dəmiryolu/liman orqanları

 h. Ticarət və nəqliyyat assosiasiyaları (yəni, ticarət palataları və ya digər məhsul sertifikatlaşdırma şuraları)

 i. Keyfiyyət/standartları yoxlayan şirkətlər

 j. Maliyyə qurumları (yəni banklar, sığorta şirkətləri)

 

 

 

9

 

 

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi (xüsusiyyətləri)

Gömrük idarəetmə sistemi vasitəsilə mövcud olan xüsusiyyətlər:

 a. Kommersiya və nəqliyyat sənədlərinin təqdim edilməsi

 b. Gömrük bəyannamələrinin verilməsi və buraxılması

 c. Lisenziyaların və icazələrin işlənməsi

 d. Yoxlama, sanitar və fitosanitar sertifikatlarının işlənməsi

 e. Texniki standartlar sertifikatlarının işlənməsi

 f.  Mənşə sertifikatlarının işlənməsi

 g. Yüklərin yığılması və çatdırılmasının planlaşdırılması

 h. Elektron ödənişlər

 

10

İnteqrasiya edilmiş Gömrük

 idarəetmə sistemi (birlikdə işləmə qabiliyyəti)

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi ticarət və nəqliyyat sənədləri, Gömrük bəyannaməsi haqqında məlumat mübadiləsini istənilən ticarət tərəfdaşının Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə və ya inteqrasiya olunmuş Gömrük idarəetmə sistemi ilə həyata keçirir.

   1. Ticarət infrastrukturu

Bu göstəricilər dəsti iqtisadiyyatın ticarət infrastrukturunun keyfiyyətini ölçür.  Adekvat ticarət infrastrukturu ticarət və nəqliyyat xərclərini azaldır və regional və qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyanı təmin edir.Ticarət infrastrukturunun keyfiyyəti sərhəd nəzarəti, yüklərin emalı, ekspertiza və anbar və saxlama üçün zəruri olan obyektlərin, avadanlıqların və xidmətlərin mövcudluğunun, habelə internet bağlantısı və informasiya texnologiyaları sistemlərinin mövcudluğunun qiymətləndirilməsi ilə ölçülə bilər. Əhəmiyyətli olan odur ki, belə qiymətləndirmə zamanı ölçülmüş yerlərin coğrafiyası nəzərə alınmalıdır, məsələn, ada və dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyatlarda müvafiq olaraq quru sərhəd postları və dəniz limanları yoxdur. Müqayisə məqsədi ilə sahilyanı iqtisadiyyatlar üçün yalnız iki əsas sərhəd növü ölçülür.Buna görə də, 2.1.3 alt kateqoriyasının 8 göstəricisi var (cədvəl 12).

 

 

 

Cədvəl 12. Alt kateqoriya 2.1.3.-Ticarət infrastrukturu

 

Göstəricilər

Komponentlər

 

Sərhəd postları

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Avadanlıq və qurğular (sərhəd postu)

i) Məhdudlaşdırılmış əsas region

  ii) müdaxilə edən və müdaxilə etməyən yoxlama sahələri

 1. Yük üçün ayırma və çeşidləmə sahələri

  iv) Piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxış yolları müvafiq qaydada müəyyən edilmiş, ayrılmış, işıqlandırılmış və işarələnmişdir

  v) Gömrük idarəsinin və digər nəzarət orqanlarının şəxsi heyətinin idarələri

  vi) Şəxsi kommunikasiya sistemi və internetə çıxış (məsələn, səs, data, video) (7x24)

  vii) Sabit və ya mobil brauzerlər

 1. Hərəkətdə Çəki (WIM) tərəzisi

  ix) Girov anbarı

  x) Nümunələr üçün sınaq laboratoriyası

 

 

 

2

Xidmətlər və şərait (sərhəd postu)

i) Yük maşınları üçün dayanacaq yerləri

  ii) Saxlama obyektlərini açın

  iii) Bağlı saxlama qurğuları

  iv) Soyuducu anbarlar

 • v) Göndərilən anbarlar

  vi) Təhlükəsiz/qapalı sahə

  vii) İmmiqrasiya İdarəsi

  viii) Əsas sanitariya və səhiyyə müəssisələri

Limanlar

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Avadanlıq və qurğular (liman)

i) Məhdudlaşdırılmış əsas region

  ii) müdaxilə edən və müdaxilə etməyən yoxlama sahələri

 1. Yük üçün ayırma və çeşidləmə sahələri

  iv) Piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxış yolları müvafiq qaydada müəyyən edilmiş, ayrılmış, işıqlandırılmış və işarələnmişdir

  v) Gömrük idarəsinin və digər nəzarət orqanlarının şəxsi heyətinin idarələri

  vi) Şəxsi kommunikasiya sistemi və internetə çıxış (məsələn, səs, data, video) (7x24)

  vii) Sabit və ya mobil brauzerlər

 1. Hərəkətdə Çəki (WIM) tərəzisi

  ix) Girov anbarı

  x) Nümunələr üçün sınaq laboratoriyası

 

 

 

 

4

Xidmətlər və şərait (liman)

i) Yük maşınları üçün dayanacaq yerləri

  ii) Saxlama obyektlərini açın

  iii) Bağlı saxlama qurğuları

  iv) Soyuducu anbarlar

 • v) Göndərilən anbarlar

  vi) Təhlükəsiz/qapalı sahə

  vii) İmmiqrasiya İdarəsi

  viii) Əsas sanitariya və səhiyyə müəssisələri

 

 

5

İnformasiya sistemləri və Məşvərət Komitəsi (port)

i) Əsas limanda informasiya sistemlərinin tətbiqi:

  a. Ticarət üçün elektron vahid pəncərə

  b. Dəniz tək pəncərəsi

 

 

 

c.  Liman icma sistemi

 d.  Terminal əməliyyat sistemi

 e.  Yük maşını sifariş sistemi

 f.  Yük izləmə sistemi

 ii) Liman və gəmilər arasında elektron məlumat mübadiləsi

 iii) Özəl sektor da daxil olmaqla əsas maraqlı tərəfləri təmsil edən və ildə ən azı iki dəfə iclas keçirən Liman Məşvərət Komitəsinin mövcudluğu.

 

Hava limanları

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Avadanlıq və qurğular (hava limanı)

i) Məhdudlaşdırılmış əsas region

  ii) müdaxilə edən və müdaxilə etməyən yoxlama sahələri

 1. Yük üçün ayırma və çeşidləmə sahələri

  iv) Piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxış yolları müvafiq qaydada müəyyən edilmiş, ayrılmış, işıqlandırılmış və işarələnmişdir

  v) Gömrük idarəsinin və digər nəzarət orqanlarının şəxsi heyətinin idarələri

  vi) Şəxsi kommunikasiya sistemi və internetə çıxış (məsələn, səs, data, video) (7x24)

  vii) Sabit və ya mobil brauzerlər

 1. Hərəkətdə Çəki (WIM) tərəzisi

  ix) Girov anbarı

  x) Nümunələr üçün sınaq laboratoriyası

 

 

 

 

7

 

 

Xidmətlər və şərait (hava limanı)

i) Yük maşınları üçün dayanacaq yerləri

  ii) Saxlama obyektlərini açın

  iii) Bağlı saxlama qurğuları

  iv) Soyuducu anbarlar

 • v) Göndərilən anbarlar

  vi) Təhlükəsiz/qapalı sahə

  vii) İmmiqrasiya İdarəsi

 1. Əsas sanitariya və səhiyyə müəssisələri

i) Əsas limanda informasiya sistemlərinin tətbiqi:

   a. Ticarət üçün elektron vahid pəncərə

   b. Dəniz tək pəncərəsi

 

 

 

 

8

 

İnformasiya Sistemləri və Məsləhət Komitəsi (hava limanı)

c.  Liman icma sistemi

 d.  Terminal əməliyyat sistemi

 e.  Yük maşını sifariş sistemi

 f.  Yük izləmə sistemi

 ii) Liman və gəmilər arasında elektron məlumat mübadiləsi

 iii) Özəl sektor da daxil olmaqla əsas maraqlı tərəfləri təmsil edən və ildə ən azı iki dəfə iclas keçirən Liman Məşvərət Komitəsinin mövcudluğu.

 

               

 

  1. Sərhəd İdarəetmə

 

Kateqoriya 2.2 bir neçə ikinci dərəcəli altkateqoriyadan və onların göstəricilərindən ibarət üç alt kateqoriyaya bölünür və onların hər biri öz növbəsində bir neçə komponentə malikdir.

 

2.2.1 Risklərin İdarə Edilməsi

Bu göstəricilər toplusu risklərin idarə edilməsi sistemlərinin xüsusiyyətlərini, inteqrasiya səviyyəsini və işləkliyini ölçür.Sərhəddə buraxılış və rəsmiləşdirmə müddətləri təkcə Gömrük orqanlarının fəaliyyətindən deyil, digər sərhəd nəzarəti orqanlarının fəaliyyətindən də təsirlənir.Risklərin idarə edilməsi sistemləri müvafiq qurumlara ehtiyatları yüksək riskli daşımalara səmərəli şəkildə yönəltməklə yanaşı, özbaşına ayrı-seçkiliyin və malların rəsmiləşdirilməsində lüzumsuz gecikmələrin qarşısını almağa imkan verir.Ən səmərəli risk idarəetmə sistemləri bütün sərhəd nəzarəti agentliklərini birləşdirir.Mürəkkəb texnikaların istifadəsi, əvvəlcədən hədəfləmə və rəsmiləşdirmədən sonrakı auditlər də risklərin idarə edilməsi sistemlərinin fəaliyyətinə təsir göstərir, xüsusən də yoxlamalara və əlavə nəzarətlərə ehtiyacı minimuma endirməkdə. Buna görə də, 2.2.1 alt kateqoriyasının 8 göstəricisi var (cədvəl 13).

 

Cədvəl 13. Alt kateqoriya 2.2.1.– Risklərin idarə edilməsi

 

Göstəricilər

Elementlər

Xüsusiyyətləri

1

Agentliklər

Risk idarəetmə sistemi ilə dəstəklənən sərhəd agentlikləri:

 

 

a. Gömrük qurumu

 b.Sanitariya və fitosanitariya orqanları

 c.Standartlaşdırma agentlikləri

 d. Ətraf mühitin mühafizəsi agentlikləri

 e.Təhlükəsizlik sərhəd orqanları

 

2

Əhatə (Gömrük)

Gömrük risklərinin idarə edilməsi sistemi bütün sərhədlərdə eyni effektivlik və səmərəlilik səviyyələri ilə idarələr və ya gömrük orqanlarının fiziki mövcudluğu ilə işləyir.

 

 

3

Təhlil səviyyəsi (Gömrük)

Göndərmənin risk profilini müəyyən etmək üçün aparılan təhlil səviyyəsi:

 a.Əsas

 b.Qabaqcıl

 

İnteqrasiya

 

 

 

4

 

 

Agentliklər inteqrasiya olunub

Risk idarəetmə sistemi ilə dəstəklənən sərhəd agentlikləri.

a.Gömrük qurumu

 b.Sanitariya və fitosanitariya orqanları

 c.Standartlaşdırma agentlikləri

 d. Ətraf mühitin mühafizəsi agentlikləri

 e.Təhlükəsizlik sərhəd orqanları

 

 

5

 

İnteqrasiya səviyyəsi

Göndərmənin risk profilini müəyyən etmək üçün aparılan təhlil səviyyəsi:

 a.Əsas

 b.Qabaqcıl

 

Əməliyyat qabiliyyəti

 

6

Avtomatlaşdırma

Həm ixrac, həm də idxal üçün yoxlama hallarını minimuma endirmək üçün gömrük orqanları tərəfindən risklərin idarə edilməsi sisteminin bir hissəsi kimi avtomatlaşdırılmış profilləşdirmə və hədəfləmədən istifadə edilmə.

 

7

Əvvəlcədən hədəfləmə

Risk idarəetmə sistemi həm ixrac, həm də idxal üçün yükün sərhədə çatmasından əvvəl yüksək risk profillərini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

 

8

Təmizləmə sonrası yoxlamalar

Seçicilik meyarlarından istifadə etməklə idxal üçün riskə əsaslanan rəsmiləşdirmədən sonrakı auditlər

 

           

 

   1. Koordinasiyalı Sərhəd İdarəetməsi

Bu göstəricilər dəsti daxili sərhəd nəzarəti orqanları arasında sərhəd və sərhədarası əməkdaşlığın həcmini, eləcə də ticarət tərəfdaşı olan iqtisadiyyatlarda oxşar qurumlarla xarici əməkdaşlığı ölçür.Gömrük və digər sərhəd nəzarəti qurumları arasında həm sərhəd daxilində, həm də sərhəddən kənarda koordinasiyanın artırılması prosedurları sadələşdirmək və təkrarlanma və gecikmələrin qarşısını almaq üçün resurslardan istifadədə mühüm rol oynayır.Bundan əlavə, özəl sektordan olan maraqlı tərəflərin iştirakı və onlarla əməkdaşlıq da sərhəddə daha yaxşı səmərəliliyə töhfə verir.Bu əməkdaşlıq müxtəlif dövlət qurumlarının, özəl sektor təşkilatlarının və ticarət ictimaiyyətinin cəlb edilməsində mühüm rol oynaya bilən Ticarətə Yardımlaşma üzrə Milli Komitə (TYMK) kimi digər müvafiq maraqlı tərəflərin nümayəndələrindən ibarət qurum vasitəsilə strukturlaşdırıla bilər.  Buna görə də, 2.2.2 alt kateqoriyasının 10 göstəricisi var (cədvəl 14).

 

Cədvəl 14. Alt kateqoriya 2.2.2. Koordinasiyalı Sərhəd İdarəetməsi

 

Göstəricilər

Elementlər

Daxili koordinasiya

 

1

Paylaşılan verilənlər bazası

Transsərhəd ticarət əməliyyatları ya bütün agentliklər arasında vahid məlumat bazasında, ya da fərqli, lakin əlaqəli verilənlər bazalarında (məlumat avtomatik olaraq yenilənir və agentliklər arasında paylaşılır) qeydə alınır.

2

Unikal yük arayışı

Gömrük orqanı və digər qurumlar tərəfindən istifadə edilən unikal yük arayışı mövcuddur.

3

Nəzarətlərə qoşulun (daxili

Yerli sərhəd nəzarəti orqanları digər milli qurumlarla birgə yoxlamalar aparır və ya yoxlamaları onlara həvalə edirlər.

 

4

Milli Ticarətə Yardım Komitəsi (mövcudluq)

Ticarətin asanlaşdırılması üzrə islahatların planlaşdırılması və həyata keçirilməsi ilə bağlı maraqlı tərəflərlə koordinasiya və məsləhətləşmələrə cavabdeh olan və ildə ən azı iki dəfə iclas keçirən Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Milli Komitənin və ya oxşar agentliyin mövcudluğu

 

 

5

 

       Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Milli Komitə (maraqlı tərəflər)

 

 

i) Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Milli Komitənin bir hissəsi olan maraqlı tərəflər:

 a.Beynəlxalq ticarətdə iştirak edən dövlət qurumları

 b.KOM birlikləri

 c.Özəl sektor təşkilatları (yalnız treyderlər deyil, ticarət sənayesi ilə əlaqəli olanlar da daxil olmaqla)

 

 

d.Vətəndaş cəmiyyəti (yəni beynəlxalq ticarətlə əlaqəsi olan QHT-lər)

 e.Qadın Assosiasiyaları

Xarici koordinasiya

6

İnteqrasiya edilmiş sərhəd keçid məntəqəsi

Quru sərhədini paylaşan əsas ticarət tərəfdaşı ilə inteqrasiya olunmuş sərhəd keçid məntəqəsinin mövcudluğu.

 

7

 

Məlumat mübadiləsi

Gömrük orqanı tərəfindən əsas ticarət tərəfdaşının gömrük orqanı ilə sərhəddə kommersiya və nəqliyyat sənədləri və Gömrük bəyannaməsi haqqında məlumat mübadiləsi.

8

Birgə nəzarət (xarici)

Tərəfdaş iqtisadiyyatın sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən aparılan yoxlamaların və ya birgə yoxlamaların aparılmasının sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən tanınması

 

9

İş saatlarının və rəsmiyyətlərin uyğunlaşdırılması

i) Gömrük iş saatları quru sərhədini paylaşan əsas ticarət tərəfdaşının saatları ilə üst-üstə düşür.

 ii) Əsas ticarət tərəfdaşının sərhəd nəzarəti orqanlarına təqdim olunan vahid sənəd və ya sənədlər toplusu mövcuddur

10

Lisenziyaların və peşəkar sertifikatların tanınması

Nəqliyyat və logistika sektorlarında xidmət təminatçılarının lisenziyalarının və peşəkar ixtisaslarının əsas ticarət tərəfdaşından tanınması.

Qeyd: QHT-lər = qeyri-hökumət təşkilatları.

 

2.2.3 Sərhəd Agentliyinin Proqramları

Bu göstəricilər toplusu Səlahiyyətli İqtisadi Operatorun (SİO) və sürətləndirilmiş göndərmə proqramlarının mövcudluğunu və xüsusiyyətlərini ölçür.SİO sxemləri beynəlxalq təchizat zəncirlərinin gücləndirilməsi və sərhəd nəzarəti agentlikləri tərəfindən həyata keçirilən təhlükəsizlik standartlarının təkmilləşdirilməsi üçün mühüm alətə çevrilmişdir.Uğurlu SİO proqramları müxtəlif növ operatorlar üçün uzun bir üstünlüklər siyahısını əhatə edən tətbiq edilmişdir.SİO proqramlarına cavabdeh olan agentliklər Qarşılıqlı Tanınma Sazişlərini (QTS) genişləndirməyə və SİO sertifikatlarının əldə edilməsi və yenilənməsi proseslərini sadələşdirməyə çalışırlar.  Sürətli göndərmə proqramlarına gəldikdə, onlar ticarət operatorları üçün müxtəlif xüsusiyyətləri və üstünlükləri ilə bütün dünyada sürətlə genişlənən standart göndərmə ilə müqayisədə daha sürətli bir göndərmə xidmətinə diqqət yetirirlər.Göndərmə proqramlarında yaxşı təcrübələr çəki və ya dəyər məhdudiyyətləri müəyyən etmir və onlar xüsusi tip operatorlara abunə olmurlar.  Buna görə də, 2.2.3 alt kateqoriyasının 7 göstəricisi var (cədvəl 15).

 

Cədvəl 15. Alt kateqoriya 2.2.3 – Sərhəd Agentliyinin Proqramları

 

Göstəricilər

Elementlər

Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar

 

 

 

 

1

 

 

 

Səlahiyyətli İqtisadi Operator (mövcudluğu)

Səlahiyyətli İqtisadi Operatorun (SİO) sertifikatlaşdırma proqramı aşağıdakı operatorlar üçün həyata keçirilmişdir:

 a.İxracatçılar

 b.İdxalçılar

 c.Anbar operatorları

 d.Gömrük brokerləri

 e.Logistik operatorlar

 f.Daşıyıcılar/nəqliyyat operatorları

 g.Hava limanı/liman/terminal operatorları

 h.İstehsalçılar

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Səlahiyyətli İqtisadi Operator (imtiyazlar)

SİO operatoru olmağın üstünlükləri:

 a.Malların gəlişindən əvvəl buraxılması

 b.Yüklərin prioritet rəsmiləşdirilməsi və buraxılması

 c.Sadələşdirilmiş rəsmiləşdirmədən sonrakı prosedurlar

 d.Dövri bəyannamələrin istifadəsi

 e.Gömrük və digər qurumlar tərəfindən sənədli baxışların və fiziki yoxlamaların aşağı nisbəti

 f.Yoxlama üçün yük seçilərsə, prioritet müalicə

 g Fiziki yoxlamalar/nəzarətlər üçün yer seçimi

 h.Rüsumların, vergilərin, ödənişlərin və ödənişlərin təxirə salınması

 i.Azaldılmış gömrük və ya anbar lisenziyası rüsumları və ödənişləri

 j.Zəmanətlərin azaldılması və ya imtina edilməsi

 

3

Səlahiyyətli İqtisadi Operator (qurumlararası tanınma)

Gömrük orqanı ilə yanaşı, SİO statusu digər sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən də tanınır

4

Səlahiyyətli İqtisadi Operator (SİO)

SİO-ların QTS-lərı üç əsas ticarət tərəfdaşından hər hansı biri ilə imzalanmışdır

 

5

Səlahiyyətli İqtisadi Operator (sertifikasiya və yenilənmə prosesi)

Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə, Gömrük idarəetmə sistemi və ya xüsusi ticarət portalı vasitəsilə yenilənmə prosesinin SİO sertifikatını həyata keçirmək imkanı

Sürətli Göndərmələr

6

Sürətli göndərişlər (mövcudluq)

Sürətli daşımalar proqramı ən azı bir səlahiyyətli ekspress yük operatoru ilə həyata keçirilmişdir

 

 

7

Sürətli daşımalar (xüsusiyyətlər)

Sürətli Göndərmə Proqramının mövcud xüsusiyyətləri:

 a.Gəlişdən əvvəl məlumatların təqdim edilməsi və işlənməsi

 b.Sürətli buraxılış

 c.Heç bir çəki və ya dəyər məhdudiyyəti yoxdur

 d.Minimum sənədlər tələb olunur, Bir məlumatın təqdim edilməsindən istifadə

 e.Minimum dəyər

Qeyd: SİO = Səlahiyyətli İqtisadi Operator;  QTS-lər = Qarşılıqlı Tanıma Sazişləri.

 

 1. SÜTUN III.  SƏMƏRƏLİLİK: MALLARIN İDXALININ, İXRACININ VƏ ONLAYN TİCARƏTƏ MƏŞUL EDİLMƏNİN SƏMƏRƏLİYİ

Cədvəl 16-da III Sütun strukturu, malların idxalı, ixracı və praktikada onlayn ticarətlə məşğul olmanın səmərəliliyi göstərilir. Bu sütunun kateqoriyalarının və alt kateqoriyalarının hər biri cədvəl 16-da göstərilən ardıcıllıqla müzakirə olunacaq.

 

 

Cədvəl 16. Sütun III – Malların idxalı, ixracı və rəqəmsal ticarətlə məşğul olmanın səmərəliliyi

3.1

İxrac Tələblərinə Uyğunluq

3.1.1

İxrac tələblərinə riayət etmək üçün ümumi vaxt

3.1.2

İxrac tələblərinə cavab vermək üçün ümumi xərc

3.2

İdxal Tələblərinə Uyğunluq

3.2.1

İdxal tələblərinə riayət etmək üçün ümumi vaxt

3.2.2

İdxal tələblərinə cavab vermək üçün ümumi xərc

3.3

Onlayn Sifariş Verilən Malların İxracında Uyğunluq

3.2.1

Onlayn olaraq sifariş edilmiş malları ixrac edərkən ümumi vaxt

3.2.2

Onlayn sifarişli malların ixracı zamanı ümumi xərc

 

  1. İxrac Tələblərinə Uyğunluq

 

İxracla bağlı əməliyyat və əməliyyat xərcləri getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.Yekun Gömrük rəsmiləşdirilməsi prosedurları, sərhəd qurumları arasında koordinasiyanın olmaması, qeyri-adekvat ticarət infrastrukturu və məhdud logistika xidmətləri kimi amillər ixrac tələblərinə riayət etmək üçün vaxtı və xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artırır.Buna görə də, 3.1-ci kateqoriya iki göstəriciyə malikdir (cədvəl 17).

 

Cədvəl 17. Kateqoriya 3.1 – İxrac Tələblərinə Uyğunluq

 

Göstəricilər

Elementlər

1

İxrac tələblərinə riayət etmək üçün ümumi vaxt

Birbaşa ixrac edilən malların bütün sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən buraxılması üçün tələb olunan müddət, o cümlədən çıxış məntəqəsinə çatmazdan əvvəl rəsmiləşdirmə prosedurları.

 

2

İxrac tələblərinə cavab vermək üçün ümumi xərc

Gömrük rüsumları, digər tələb olunan ödənişlər, Gömrük brokerlərinə və ya ekspeditorlara edilən ödənişlər, daşıma yükü, ticarətin maliyyələşdirilməsi və sığorta xidmətləri daxil olmaqla, bütün ixrac tələblərinə riayət edilməsi ilə bağlı ümumi xərclər.

 

  1. İdxal Tələblərinə Uyğunluq

Eynilə, idxalla bağlı əməliyyat və əməliyyat xərcləri beynəlxalq ticarət etmək istəyən firmalar üçün baha başa gələ bilər.Yekun Gömrük rəsmiləşdirilməsi prosedurları, sərhəd agentlikləri arasında koordinasiyanın olmaması, qeyri-adekvat ticarət infrastrukturu və məhdud logistika xidmətləri kimi amillər idxal tələblərinə riayət etmək üçün vaxtı və xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artırır.  Buna görə də, 3.2-ci kateqoriya iki göstəriciyə malikdir (cədvəl 18).

 

Cədvəl 18. Kateqoriya 3.2 – İdxal Tələblərinə Uyğunluq

 

Göstəricilər

Elementlər

 

1

İdxal tələblərinə riayət etmək üçün ümumi vaxt

Birbaşa idxal edilmiş material girişləri və təchizatı (yaxud yenidən satmaq üçün alınmış hazır məhsul və materialların) bütün sərhəd nəzarəti orqanları tərəfindən buraxılması üçün tələb olunan günlərlə, o cümlədən giriş nöqtəsinə çatmadan əvvəl bütün material girişləri və təchizatları buraxılana qədər rəsmiləşdirmə prosedurları.

 

2

İdxal tələblərinə cavab vermək üçün ümumi xərc

Gömrük rüsumları, digər tələb olunan ödənişlər, Gömrük brokerlərinə və ya ekspeditorlara edilən ödənişlər daxil olmaqla, bütün idxal tələblərinə riayət edilməsi ilə bağlı ümumi xərclər.

 

  1. Onlayn Sifariş Edilmiş Malların İxracındakı Uyğunluq

 

Əməliyyat və tranzaksiya xərcləri, eləcə də rəqəmsal sifarişli malların ixracı üçün uzun prosedurlar firmaların beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarına mane olur və beləliklə, firmaların böyümə qabiliyyətini məhdudlaşdırır.Buna görə də, Kateqoriya 3.3 – Onlayn Sifariş Verilmiş Malların İxracındakı Uyğunluq tətbiq olunan minimum hədddən aşağı olan və poçt bağlaması və ya kuryer çatdırılması kimi rəsmiləşdirilən rəqəmsal sifariş edilmiş malların ixracı ilə bağlı ümumi vaxtı və xərcləri qiymətləndirir (cədvəl 19).

 

Cədvəl 19. Kateqoriya 3.3 – Onlayn sifarişli malların ixracı zamanı uyğunluq

 

Göstəricilər

Elementlər

 

1

Onlayn olaraq sifariş edilmiş malları ixrac edərkən ümumi vaxt

Onlayn sifariş edilmiş malların (tətbiq olunan minimum hədddən aşağı qiymətləndirilir və poçt bağlaması və ya kuryer çatdırılması kimi rəsmiləşdirilir) poçt və ya kuryer xidməti tərəfindən götürülməyə hazır olduğu andan çatdırılana qədər günlərlə olan dövrlər.

 

2

Onlayn sifarişli malların ixracı zamanı ümumi xərc

Sərhəd nəzarəti orqanlarının tələblərinə riayət edilməsi, logistika və onlayn olaraq poçt bağlaması və ya kuryer xidməti ilə göndərilən malların ixracı ilə bağlı ümumi xərclər.

 

 

 1. MƏLUMAT MƏNBƏLƏRİ

 

4.1 Məlumat toplama mənbələri

 

Sütun I və II Sütun üzrə məlumatlar özəl sektor ekspertləri ilə ekspert məsləhətləşmələri vasitəsilə toplanır.Özəl sektor ekspertləri arasında ticarət iqtisadçıları, ticarət hüquqşünasları, ekspeditorlar, gömrük brokerləri, tənzimləmə agentləri, daşıma xətləri və digər ticarət ekspertləri var.

 

 Sütun III üçün məlumatlar Müəssisə Sorğuları vasitəsilə toplanır.Bu Sorğular malların idxalı, ixracı və praktikada biznesin təcrübəsi olan rəqəmsal ticarətlə məşğul olmaq üçün vaxt və xərclər haqqında təmsilçi məlumatları təqdim edir.  Şirkətlərin nümayəndəli nümunəsi hər bir iqtisadiyyat daxilində istifadəçi təcrübəsinin dəyişməsini əhatə edir.Ölçüsü, bölgəsi və sektoru kimi fərqli xüsusiyyətlərə malik müəssisələr sorğularda iştirak edirlər.Müəssisə Sorğuları tərəfindən məlumatların toplanması haqqında daha ətraflı məlumat üçün bu Metodologiya Təlimatının İcmal bölməsinə müraciət edin.

 

4.2 Ekspertlərin yoxlanılması və seçilməsi

 

Beynəlxalq Ticarət mövzusunda dörd sorğu var: mal ticarəti, xidmət ticarəti, ictimai xidmətlər və onlayn ticarət.Hər bir sorğu anketi öz ixtisas sahələrində ekspertləri hədəfləyir.Anketlərdə iştirak etmək üçün potensial ekspertləri seçmək məqsədilə ticarət qaydaları və ictimai xidmətlər üzrə anket sorğusu vərəqələri hazırlanmışdır (cədvəl 20).  Nəhayət, bu, Qrupa bu sahələrin hər biri (mal ticarəti, xidmət ticarəti və ictimai xidmətlər) üzrə sorğuya cavab verəcək ekspertləri seçməyə imkan verəcək.

 

 Onlayn Ticarət haqqında məlumatlar Kommunal Əlaqələr, Maliyyə Xidmətləri və Vergilər mövzuları ilə toplanır.

 

 Beləliklə, onlayn ticarət üzrə ekspert seçimi müvafiq mövzunun yoxlanılması proseslərini izləyəcəkdir.

 

Cədvəl 20. Anket sorğusu və məsuliyyət meyarları

Müvafiq ekspert peşələri:

Malların ticarəti

Ticarət iqtisadçıları, ticarət hüquqşünasları, ticarət məsləhətçiləri, ticarət menecerləri, digər ticarət ekspertləri və s.

Xidmətlərin ticarəti

Ticarət iqtisadçıları, ticarət hüquqşünasları, ticarət məsləhətçiləri, ticarət menecerləri, digər ticarət ekspertləri və s.

Dövlət xidmətləri

Nəqliyyat, Gömrük brokerləri, tənzimləmə agentləri və göndərmə yolları, ticarət məsləhətçiləri, ticarət menecerləri və s.

Müvafiq ixtisas sahələri:

Ticarət qaydaları

Ticarət iqtisadçıları, ticarət hüquqşünasları, digər ticarət ekspertləri və s.

Dövlət xidmətləri

Nəqliyyat, Gömrük brokerləri, tənzimləmə agentləri və göndərmə yolları, ticarət məsləhətçiləri, ticarət menecerləri və s.

Malların və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti və dövlət xidmətləri ilə bağlı ekspertlərin bilik və təcrübəsinin qiymətləndirilməsi, beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması:

Malların ticarəti

Mallar üzrə ÜTT öhdəlikləri, mal ticarətinə dair daxili qaydalar, qeyri-tarif tədbirləri və digər ticarət maneələri, ticarət sazişləri və davamlı ticarət üzərində işləmək təcrübəsi;beynəlxalq ticarət qaydalarına dair məsələlər üzrə məsləhət və ya məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi;malların beynəlxalq ticarəti ilə bağlı danışıqların aparılması, qanun layihəsinin hazırlanması və ya həyata keçirilməsi;  beynəlxalq ticarətlə bağlı istənilən formada mübahisələrdə iştirak;  qaydaların və ya siyasət dəyişikliklərinin təhlili, kəmiyyət təhlili və ya beynəlxalq ticarət sahəsində tədqiqat.

Xidmətlərin ticarəti

Xidmətlər sahəsində ÜTT öhdəlikləri, xidmət ticarəti ilə bağlı daxili qaydalar, ticarət müqavilələri və davamlı ticarət üzərində iş təcrübəsi;  beynəlxalq ticarət qaydalarına dair məsələlər üzrə məsləhət və ya məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi;  xidmətlərin beynəlxalq ticarəti ilə bağlı danışıqların aparılması, qanun layihəsinin hazırlanması və ya həyata keçirilməsi;  beynəlxalq ticarətlə bağlı istənilən formada mübahisələrdə iştirak;qaydaların və ya siyasət dəyişikliklərinin təhlili, kəmiyyət təhlili və ya beynəlxalq ticarət sahəsində tədqiqat.

Dövlət xidmətləri

Müqavilə danışıqları, Gömrük buraxılışı və rəsmiləşdirilməsi, Gömrük mübahisələri, sürətli çatdırılma, logistika (təchizat zəncirləri) və banklarla ödənişlərin təşkili üzrə təcrübə;  malların ixracı, idxalı və ya tranziti üçün tələb olunan sənəd tələbləri və prosedurları ilə bağlı təcrübə;mallar üzrə ÜTT öhdəlikləri, ticarətlə bağlı daxili qaydalar, qeyri-tarif tədbirləri və digər ticarət maneələri, ticarət sazişləri və davamlı ticarət üzərində iş təcrübəsi.

Qeyd: ÜTT = Dünya Ticarət Təşkilatı.

 

Beləliklə, sorğu anketlərində təqdim olunan məlumatlar komandaya ekspertlərin peşələrini daha yaxşı başa düşməyə imkan verəcək;malların, xidmətlərin və onlayn ticarətin beynəlxalq ticarəti və əlaqəli qaydalar, xidmətlər və proseslərlə bağlı ixtisas sahələri və ekspertlərin bilik və ya təcrübəsi. Nəhayət, bu, komandaya mal ticarəti, ictimai xidmətlərin ticarəti və onlayn ticarətlə bağlı sorğuya cavab vermək üçün ekspertlər seçməyə imkan verəcək.

 

 

IV. PARAMETERLƏR

 

Məlumatların müqayisəliliyini təmin etmək və məlumatların təmsilçiliyini artırmaq üçün Beynəlxalq Ticarət mövzusu ümumi və xüsusi parametrlərdən istifadə edir.  Parametr sərhəd növlərinin, xidmət sektorlarının və ticarət əməliyyatlarının spesifik xüsusiyyətlərinin xüsusiyyətləri haqqında edilən fərziyyəyə istinad edir.  Anket nəticələrində bu parametrlər və fərziyyələr təqdim olunur və iqtisadiyyatlar arasında müqayisəyə imkan verən standartlaşdırılmış ssenarini qiymətləndirmələri xahiş olunur.

 

5.1 Ümumi parameterlər

 

Beynəlxalq Ticarət mövzusu iqtisadiyyatın coğrafi quruluş və müvafiq xidmət alt sektorları üzrə iki ümumi parametrdən istifadə edir.

 

403 

Beynəlxalq Ticarət mövzusu bütün iqtisadiyyatların coğrafi təbiətini sahil, ada və ya dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyat kimi təsnif edir.

 

Əsaslandırma:

İqtisadiyyatın coğrafi xarakteri bilavasitə onun ticarət infrastrukturunun inkişafı və nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi imkanları ilə bağlıdır. Coğrafi mövqedən asılı olaraq iqtisadiyyat üç qrupdan birinə bölünə bilər: sahil, ada və ya dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyat. Beynəlxalq Ticarət mövzusu aşağıdakı tərif əsasında iqtisadiyyatın coğrafi mahiyyətini əvvəlcədən müəyyənləşdirir.

Ərizə:

Bu parametr həm I, həm də II Sütunlara aiddir. Konkret olaraq, o, I və II Sütunlarda ölçülən nəqliyyat xidmətləri alt sektorlarını, eləcə də II Sütundakı Ticarət İnfrastrukturuna əsasən ölçüləcək xüsusi sərhədləri (sərhədləri) müəyyən edir.

5.1.1.2 Ada iqtisadiyyatı

Ada iqtisadiyyatı üçüncü ölkədən tranzit keçmədən yalnız dəniz limanı və hava limanı vasitəsilə ixrac və idxalı həyata keçirmək imkanı olan iqtisadiyyata aiddir.

5.1.1.3 Dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyat

Dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyat dedikdə, üçüncü ölkədən tranzit keçmədən yalnız quru sərhədi keçidi və hava limanı vasitəsilə ixrac və idxalı həyata keçirmək imkanı olan iqtisadiyyat nəzərdə tutulur.

5.1.2 Xidmət sektorları və alt sektorlar

Beynəlxalq Ticarət mövzusu yük daşımaları, logistika və maliyyə xidmətləri sektorları daxilində spesifik alt sektorları nəzərdən keçirir.

Əsaslandırma:

Xidmətlərin ticarəti ilə bağlı qaydalar alt sektor səviyyələrində dəyişir. Beynəlxalq Ticarət mövzusu üçün, müəyyən xidmət sektorlarının malların beynəlxalq ticarəti üçün girişlər və asanlaşdırıcılar kimi mühüm rollarını nəzərə alaraq, doqquz beləliklə, ümumi parametrlər kimi yük daşımaları, logistika xidmətləri və maliyyə xidmətləri üzrə alt sektorlar seçilir. Nəzərə alınan alt sektorlar dəniz yükdaşımaları, avtomobil yolu ilə yükdaşımalar, hava daşımaları, yüklərdir emal, saxlama və anbar, Gömrük brokerliyi, ekspeditorluq, kommersiya bankçılığı və sığorta. Qiymətləndirilən iqtisadiyyatın coğrafi xarakterini nəzərə alaraq, yalnız iki yük nəqliyyatı alt sektoru nəzərə alınacaq, beləliklə, hər bir iqtisadiyyatda ölçülən yük daşımaları, logistika xidmətləri və maliyyə xidmətləri üzrə cəmi səkkiz alt sektor olacaq (daha ətraflı məlumat üçün bölmə 5.2.7-yə baxın).

Ərizə:

Bu parametr xidmət ticarəti ilə bağlı bütün suallara I və II Sütunlara aiddir.

5.2 Xüsusi parametrlər

 

Ticarət qaydaları və onların tətbiqi satılan məhsullardan və ticarət tərəfdaşlarından asılı olaraq dəyişə bilər. Ölkələrarası müqayisəlilik və iqtisadiyyata xas təmsilçilik arasında tarazlıq yaratmaq üçün Beynəlxalq Ticarət mövzusu müxtəlif sütunlarda qiymətləndiriləcək müvafiq qaydaları müəyyən etmək üçün ekspertlərə kontekstual məlumat vermək üçün aşağıdakı spesifik parametrlərdən istifadə edir.

 

5.2.1 Kənd təsərrüfatı məhsullarının bölmələri

Kənd təsərrüfatı xarakteri daşıyan əvvəlcədən seçilmiş uyğunlaşdırılmış sistem (HS) fəsilləri (2 rəqəmli səviyyə).

 

Əsaslandırma:

Qeyri-tarif tədbirlərinə (NTM) gəldikdə, bütün məhsul bölmələri bərabər yaradılmır. Bəzi fəsillər NTM-lərə daha çox həssas ola bilər, digərləri isə daha azdır. Bu səbəbdən qlobal miqyasda tətbiq olunan müxtəlif NTM-lərin hədəfinə çevrilməyə daha çox meylli ola biləcək məhsul fəsillərinin müəyyən edilməsi vacibdir.istehlakçıların müdafiəsi, ətraf mühit və sosial məqsədlər və ya yerli sənayelərin/istehsalçıların mühafizəsi üçün. Bu əvvəlcədən seçilmiş kənd təsərrüfatı məhsulu fəsilləri (HS 2-rəqəmli səviyyə) World Integrated Trade Solutions (WITS) şirkətinin HS bölmələri tərəfindən NTM tətbiqlərinin tezliyi haqqında məlumatlara əsasən seçilir. ) verilənlər bazası.

 

Ərizə:

Bu parametr ilk növbədə I Sütunda malların beynəlxalq ticarətinə dair tənzimləyici məhdudiyyətlər bölməsində, xüsusən qeyri-texniki NTM-lərin, o cümlədən şərti ticarətin mühafizəsi tədbirləri, idxal qadağaları və kvotaların tətbiqi ilə bağlı suallar üçün istifadə olunur. Bu parametr həm də iqtisadiyyat səviyyəsində ticarət edilən xüsusi kənd təsərrüfatı məhsullarının yerlərinin müəyyən edilməsində istifadə olunur ki, bu da ticarət edilən məhsullar üçün 5.2.3-cü bölmədə daha ətraflı təsvir edilir.

 

5.2.2 İstehsal olunmuş məhsulun bölmələri

İstehsal xarakterli əvvəlcədən seçilmiş uyğunlaşdırılmış sistem (HS) fəsilləri (2 rəqəmli səviyyə).

 

Əsaslandırma:

Kənd təsərrüfatı məhsulları fəsillərinə bənzər olaraq, istehsal olunan məhsullara NTM-lərin tətbiqi ilə bağlı bütün məhsul fəsilləri eyni deyil. Alqı-satqı zamanı müxtəlif texniki tədbirlərə daha çox həssas olan istehsal məhsul bölmələri ola bilər, digərləri isə daha azdır. Buna görə də qlobal miqyasda istehlakçıların müdafiəsi, ətraf mühit və sosial məqsədlər və ya yerli sənayelərin/istehsalçıların müdafiəsi üçün tətbiq edilən müxtəlif NTM-lərə daha çox meylli ola bilən məhsul bölmələrinin müəyyən edilməsi vacibdir. Bu əvvəlcədən seçilmiş istehsal olunmuş məhsul bölmələri (HS 2-rəqəmli səviyyə) World Integrated Trade Solutions (WITS) verilənlər bazasından HS bölmələri üzrə NTM tətbiqlərinin tezliyi haqqında məlumatlara əsasən seçilir.

 

Ərizə:

Bu parametr ilk növbədə I Sütunda malların beynəlxalq ticarətinə tənzimləyici məhdudiyyətlər bölməsində, xüsusən qeyri-texniki NTM-lərin, o cümlədən şərti ticarətin mühafizəsi tədbirləri, idxal qadağaları və kvotalar və s. tətbiqi ilə bağlı suallar üçün istifadə olunur. Bu parametr Bundan əlavə, ticarət edilən məhsullar üzrə 5.2.3-cü bölmədə daha ətraflı təsvir edilən iqtisadiyyat səviyyəsində xüsusi ticarət edilən istehsal olunan məhsulların yerlərinin müəyyən edilməsində istifadə olunur.

 

5.2.3 Alış-veriş edilən məhsullar

Bölmə 5.2.1 və 5.2.2-də müzakirə edildiyi kimi, əvvəlcədən müəyyən edilmiş HS fəsilləri daxilində Harmonikləşdirilmiş Sistem (HS) alt başlığı səviyyəsində (6-rəqəmli) 2015-2019-cu illər arasında ümumi idxal dəyərinə görə ən çox idxal edilən istehsal edilmiş və kənd təsərrüfatı məhsulları.

 

Əsaslandırma:

Ticarət qaydalarının necə tətbiq olunduğu ticarət edilən məhsulların növü ilə sıx bağlıdır. Beləliklə, ticarət edilən məhsulların müəyyən edilməsi ekspertlər üçün ən uyğun qaydalara və onların tətbiqinə istinad etmək üçün çox vacibdir. Xüsusilə, bir çox ticarət qaydaları məhsullar baxımından daha ətraflı səviyyədə tətbiq olunur, yəni yalnız HS bölməsi səviyyəsində məhsulları müəyyən etmək kifayət olmaya bilər. Bu, bu qaydaların tətbiqi ilə bağlı spesifikliyi ələ keçirmək üçün məhsulun alt başlıq səviyyəsində müəyyən edilməsinin dəqiq səbəbidir. Məhsul seçimləri 2015-2019-cu illər arasında idxal məlumatlarından istifadə etməklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əmtəə Ticarəti (UN COMTRADE) məlumat bazası əsasında həyata keçirilir.

Ərizə:

Bu parametr I Sütunda malların beynəlxalq ticarətinə dair tənzimləyici məhdudiyyətlər bölməsində, xüsusən sanitariya və fitosanitar tədbirlər, ticarətdə texniki maneələr və göndərilmə öncəsi yoxlamalar daxil olmaqla texniki NTM-lərin tətbiqi ilə bağlı suallar üçün istifadə olunur.

 

5.2.4 Alver edilən ekoloji mallar

Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) ekoloji mallar siyahısında 2015-2019-cu illər arasında dünya səviyyəsində ümumi ticarət dəyərinə görə ilk beş ən çox satılan ətraf mühit məhsulları (UN COMTRADE)

HS alt başlığının səviyyəsi (6-rəqəmli). Bu məhsullar HS 854140, HS 901380, HS 847989, HS 903289 və HS 903180-dir.

 

Əsaslandırma:

Ekoloji malların idxalına tətbiq edilən tariflər və rüsumlar ticarət edilən məhsullardan asılı olaraq dəyişə bilər. Qlobal miqyasda ən çox idxal edilən ilk beş ekoloji malın seçilməsi təmsilçilik və müqayisəlilik arasında tarazlığa nail olur. O, həm seçilmiş ekoloji malların əhatə olunan iqtisadiyyatlara uyğunluğunu, həm də ölkələrarası müqayisəni nəzərə alır.

 

Ərizə:

Bu parametr I sütunda dayanıqlı ticarət siyasəti bölməsində, xüsusilə dünya səviyyəsində ən çox satılan bu ilk beş ekoloji məhsul üzrə effektiv tətbiq olunan tarif dərəcəsi ilə bağlı sual üçün istifadə olunur.

 

5.2.5 Ticarət tərəfdaş(lar)ı

2015 və 2019-cu illər arasında müxtəlif ticarət kateqoriyalarına görə iqtisadiyyatın təbii tərəfdaşlarına birlikdə istinad edilir. Ticarət əməkdaşlığı və sərhəd agentliyi proqramları kontekstində ticarət tərəfdaş(lar)ı iqtisadiyyatın mallar üzrə ən yaxşı üç ticarət tərəfdaşına (UN COMTRADE) istinad edir. ) və xidmətlərin (OECD) idxalı. Xarici koordinasiya kontekstində ticarət tərəfdaş(lar)ı iqtisadiyyat üçün malların əsas ticarət tərəfdaşına və ya quru sərhədini paylaşan malların əsas ticarət tərəfdaşına (UN COMTRADE) istinad edir.

 

Əsaslandırma:

Digər ticarət tərəfdaşları ilə ticarət əməkdaşlığı və xarici koordinasiya üçün stimullar onların aktuallığından asılı olaraq dəyişə bilər. Bundan əlavə, ticarət əməkdaşlığında ilk üç ticarət tərəfdaşının ölçülməsi əməkdaşlıq etmək istəməyən əsas tərəfdaşlarla heç bir razılaşmanın olma ehtimalını azaldır. Tərəfdaş seçimləri 2015 və 2019-cu illər arasında ikitərəfli idxal məlumatlarından istifadə etməklə UN COMTRADE verilənlər bazası əsasında aparılır.

 

Ərizə:

Bu parametr I Sütunda beynəlxalq ticarət əməkdaşlığı üzrə təcrübələri əhatə edən bölmədə, II Sütunda isə ticarət infrastrukturu, xarici əməkdaşlıq və sərhəd agentliyini əhatə edən bölmələr altında istifadə olunur.proqramlar.

 

5.2.6 Əsas sərhəd

Hər bir daşıma növü üzrə əsas sərhəd (dəniz, hava və ya avtomobil yolu ilə), nəqliyyat növü üzrə sərhəd üzrə ümumi ticarət dəyəri ilə müəyyən edilir. İqtisadiyyatın coğrafi xarakterini nəzərə alaraq, yalnız iki ən uyğun yük daşıma növünə aid əsas sərhədlər ölçülür (bax 5.2.7).

 

Əsaslandırma:

Ticarət infrastrukturunu ölçmək üçün ticarət dəyəri baxımından iqtisadiyyata ən uyğun olan sərhədləri müəyyən etmək vacibdir. Sərhədin aktuallığını nəqliyyat növünə görə fərqləndirmək də çox vacibdir, çünki obyektlər, şərait və infrastruktur müxtəlif növ sərhədlər (yəni liman, quru sərhədi və ya hava limanı) arasında dəyişə bilər. Əsas sərhədin daşıma növü üzrə seçilməsi yardımçı dövlət mənbələrindən (məsələn, statistika orqanları) əldə edilən məlumatlara əsaslanır və ekspertlər tərəfindən təsdiqlənir.

 

Ərizə:

Bu parametr II Sütunda ticarət infrastrukturu və xarici koordinasiya bölmələrində istifadə olunur, burada əsas sərhədin müəyyən edilməsi ekspertlərin obyektlər, abadlıq və digər infrastrukturun qurulması ilə bağlı suallara cavab verməsi üçün kifayət qədər kontekst təmin edəcək.

 

5.2.7 Yük daşımaları

İqtisadiyyatın coğrafi mahiyyətini nəzərə alaraq, ən uyğun iki yük daşıma növü ölçülür.

 

Əsaslandırma:

Hər bir iqtisadiyyat üçün, coğrafi xarakterindən asılı olaraq, müvafiq nəqliyyat yükdaşıma xidmətləri fərqli ola bilər. Bölmə 5.1.1-də təfərrüatlı olduğu kimi, Beynəlxalq Ticarət mövzusu iqtisadiyyatın coğrafiyasını əvvəlcədən təyin edir.təbiət. Beləliklə, bu parametr iqtisadiyyatın təsnifatına (sahil, ada və ya dənizə çıxışı olmayan) uyğun olaraq hansı nəqliyyat növünün yükdaşıma xidmətinin ölçüldüyünü müəyyən edir.

 

Ərizə:

Bu parametr I Sütunda xidmətlərin beynəlxalq ticarətinə tənzimləyici məhdudiyyətlər, xüsusən də nəqliyyat yükdaşımaları sektorunda alt sektorlar üzrə suallar üzrə istifadə olunur. Sahil iqtisadiyyatları avtomobil və dəniz yükdaşıma xidmətləri üzrə, ada iqtisadiyyatları hava və dəniz yükdaşımaları xidmətləri üzrə, dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyatlar isə hava və avtomobil nəqliyyatı xidmətləri üzrə qiymətləndirilir.

 

5.2.8 ÜTT-yə üzvlük

İqtisadiyyatın ÜTT-yə üzvlük statusu (yəni, Üzv, Müşahidəçi və ya heç biri).

 

Əsaslandırma:

Ticarət əməkdaşlığı kontekstində Beynəlxalq Ticarət mövzusu ilə ölçülən müəyyən sahələr üçün ÜTT üzvü olan və olmayan iqtisadiyyatları fərqləndirmək vacibdir. təmin edir ÜTT ilə bağlı hər hansı öhdəliklərin tətbiqini qiymətləndirmək üçün zəruri kontekst.

 

Ərizə:

Bu parametr, ilk növbədə, imtiyazlı ticarət razılaşmaları (PTA) haqqında ÜTT-yə bildirişlərə münasibətdə ticarət əməkdaşlığı bölməsinin I sütununda istifadə olunur.

 

 

V. MÖVZUNUN QORLANMASI

 

Beynəlxalq Ticarət mövzusunun üç sütunu var: Sütun I – Beynəlxalq Ticarət Qaydalarının Keyfiyyəti; Sütun II – Beynəlxalq Ticarətin Asanlaşdırılması üçün Dövlət Xidmətlərinin Keyfiyyəti; və Sütun III – Effektivliyi Malların idxalı, malların ixracı və rəqəmsal ticarətlə məşğul olmaq. I sütun ümumi balı 108 bal olan 62 göstəricini əhatə edir (49 bal firma çevikliyi və 59 bal sosial müavinətlər). II sütuna 52 daxildir ümumi balı 104 bal olan göstəricilər (firma çevikliyi üzrə 52 bal və sosial müavinətlər üzrə 52 bal). Sütun III firma çevikliyi üzrə 0-dan 100-ə qədər bal olan 6 göstəriciyə malikdir. Hər biri üçün ümumi xal Sütun daha sonra 0-dan 100-ə qədər olan dəyərlərə dəyişdirilir və sonra ümumi mövzu xalına birləşdirilir. Hər sütun ümumi mövzu xalının üçdə birini təşkil edir. Beynəlxalq Ticarət göstəriciləri qaydaların və biznes təcrübələrinin firmalara (firma çevikliyi), eləcə də cəmiyyətə (sosial faydalar) iqtisadi təsirini nəzərə alır (cədvəl 21). Əlavə bal təfərrüatları üçün bu bölməni tamamlayan İcmal bölməsinə baxın.

 

Cədvəl 21. Ümumi xalların icmalı

 

 

Sütun nömrəsi

Sütun

Göstəricilərin sayı

Möhkəm elastiklik

Sosial müavinətlər

Ümumi xal

Yenidən ölçülən xal (0-100)

Çəki

I

Beynəlxalq Ticarət Qaydalarının Keyfiyyəti

62

49

59

108

100

0.33

II

Beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması üçün dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti

52

52

52

104

100

0.33

III

Malların idxalı, malların ixracı və rəqəmsal ticarətlə məşğul olmanın səmərəliliyi

6

100

n.a

100

100

0.33

Qeyd: yox. = tətbiq edilmir (firmalara və ya cəmiyyətə təsirin qeyri-müəyyən və ya mövcud olmadığı hallara aiddir).

 

6.1 Sütun I – Beynəlxalq Ticarət Qaydalarının Keyfiyyəti

 

I sütun ümumi balı 108 bal olan 62 göstəricini (firma çevikliyi üzrə 49 bal və sosial müavinətlər üzrə 59 bal) əhatə edir (cədvəl 22). Bu sütunun altında hər bir kateqoriya üçün xal aşağıdakı kimidir:

 

6.1.1 Beynəlxalq ticarəti dəstəkləyən yaxşı tənzimləyici təcrübələr

 

6.1.1.1 Hüquq Çərçivəsinin Adekvatlığı altkateqoriyasında ümumi maksimum 22 bal olan 11 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 11 bal və sosial müavinətlər üzrə 11 bal). Konkret olaraq, Tənzimləyici Müəyyənlik və Proqnozlaşdırma Altkateqoriyasının 4 göstəricisi var; Normativ Qərar və Apellyasiya 3 göstəricidən ibarətdir; De Minimis Dəyəri 1 göstəriciyə malikdir; və NTM-lərin Tətbiqinə dair Hüquqi Tələblər daha 3 göstəriciyə malikdir. Şəffaf, proqnozlaşdırıla bilən və təhlükəsiz ticarət mühitini təmin edən tənzimləyici çərçivə həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

6.1.1.2 Rəqəmsal və Davamlı Ticarət üzrə Təcrübələr Altkateqoriyasında ümumi maksimum 16 bal olan 10 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 6 bal və sosial müavinətlər üzrə 10 bal). Konkret olaraq, Rəqəmsal Əməliyyatlar üçün Hüquqi Tələblər Alt Kateqoriyasında 4 göstərici var; Davamlı Ticarət Siyasətinin 3 göstəricisi var; və Dayanıqlı Ticarət üzrə Beynəlxalq Öhdəliklər daha 3 göstəriciyə malikdir. Cəmiyyət üçün müsbət təsir rəqəmsal əməliyyatlara dair qanuni tələblərdən, eləcə də ticarət siyasətinin daxili aspektləri kimi ekoloji və sosial məqsədlərin mövcudluğundan irəli gəlir. Transsərhəd karbon qiymətləri alətləri üzrə göstərici və Dayanıqlı Ticarət üzrə Beynəlxalq Öhdəliklər üzrə bütün göstəricilər firmanın çevikliyinə və beləliklə, qeyri-müəyyən təsirə malikdir (firmalar üçün qısamüddətli xərclər də uzunmüddətli faydalarla kompensasiya edilə bilər).

qol vurulmur.

 

6.1.1.3 Beynəlxalq Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Təcrübələr Altkateqoriyasında ümumi maksimum 11 bal olan 7 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 7 bal və sosial müavinətlər üzrə 4 bal). Konkret olaraq, İştirak və Ticarət Sazişlərinin Dərinliyi 5 göstəricidən ibarətdir; və Səlahiyyətli Orqanlar Ticarət Sazişlərində 2 göstəriciyə malikdir. Qeyri-ÜTT üzvləri cəmi 5 bal toplaya bilər ki, bu da eyni miqyasda 6,48 yenidən ölçülür. Preferensial ticarət üzrə göstəricilər

Sazişlər, iqtisadi inteqrasiya hüquqları və onların müdafiəsi sosial müavinətlərə qeyri-müəyyən təsir göstərir (təsirə məruz qalan sektorlar və ya regionlar iş yerlərinin/bazarın itirilməsi və ixtisar kimi bəzi sosial xərclərə malik ola bilər) və buna görə də hesablanmır.

 

6.1.2 Beynəlxalq ticarətdə tənzimləyici məhdudiyyətlər

6.1.2.1 Malların Beynəlxalq Ticarətinə Məhdudiyyətlər Alt Kateqoriyasında ümumi maksimum 24 bal olan 14 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 10 bal və sosial müavinətlər üzrə 14 bal). Konkret olaraq, ölkədaxili yükdaşımalara dair Texniki Qeyri-Tarif Tədbirləri və Tənzimləyici Məhdudiyyətlər hər birində 5, Qeyri-Texniki Qeyri-Tarif Tədbirlərində isə 4 göstərici var. Sanitar və fitosanitar tədbirlər, ticarətdə texniki maneələr və təhlükəsizlik qaydalarına dair göstəricilər firmanın çevikliyinə birmənalı təsir etmir və buna görə də bal verilmir.

 

6.1.2.2 Beynəlxalq Xidmətlərin Ticarətinə Məhdudiyyətlər Alt Kateqoriyasında ümumi maksimum 20 bal olan 10 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 10 bal və sosial müavinətlər üzrə 10 bal).

Konkret olaraq, Bazara Giriş Məhdudiyyətləri 3 göstəriciyə malikdir; Xarici Peşəkarların Sərhədlərarası Hərəkətinə məhdudiyyətlər 3 göstəriciyə malikdir; və Digər Ayrı-seçkilik Tədbirlərinin 4 göstəricisi var. Xidmətlərin ticarəti ilə bağlı ayrı-seçkilik yaratmayan beynəlxalq ticarət qaydaları həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

6.1.2.3 Rəqəmsal Ticarət üzrə Məhdudiyyətlər Alt Kateqoriyasında ümumi maksimum 17 bal olan 10 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 5 bal və sosial müavinətlər üzrə 12 bal). Konkret olaraq, Ayrı-seçkilik Məhdudiyyətləri 5, İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi isə 5 göstəriciyə malikdir. İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə göstəricilər firmanın çevikliyinə birmənalı təsir etmir və buna görə də qiymətləndirilmir.

 

Cədvəl 22. Sütun I üzrə qiymətləndirmə

 

Sütun I – Beynəlxalq Qaydaların Keyfiyyəti

Ticarət

No.

göstəricilərin

FFP

SBP

Ümumi xal

Yenidən ölçülən nöqtələr

1.1

Beynəlxalq Ticarəti Dəstəkləyən Yaxşı Tənzimləyici Təcrübələr

28

24

25

49

45.4

1.1.1

Qanunvericilik bazasının adekvatlığı

11

11

11

22

20.37

1.1.1.1

Tənzimləyici əminlik və proqnozlaşdırıla bilənlik

4

4

4

8

7.41

1.1.1.2

Normativ qərarlar və şikayətlər

3

3

3

6

5.56

1.1.1.3

Minimum dəyər

1

1

1

2

1.85

1.1.1.4

NTM-lərin tətbiqi üçün hüquqi tələblər

3

3

3

6

5.56

1.1.2

Rəqəmsal və davamlı ticarətlə bağlı təcrübələr

10

6

10

16

14.81

1.1.2.1

Rəqəmsal əməliyyatlar üçün hüquqi tələblər

4

4

4

8

7.41

1.1.2.2

Davamlı ticarət siyasəti

3

2

3

5

4.63

1.1.2.3

Davamlı ticarət üzrə beynəlxalq öhdəliklər

3

0

3

3

2.78

1.1.3

Beynəlxalq ticarət əməkdaşlığı üzrə təcrübələr

7

7

4

11

10.19

1.1.3.1

Ticarət müqavilələrinin iştirakı və dərinliyi

5

5

2

7

6.48

1.1.3.2

Ticarət müqavilələrində səlahiyyətli orqanlar

2

2

2

4

3.70

1.2

Beynəlxalq Ticarətdə Tənzimləyici Məhdudiyyətlər

34

25

34

59

54.6

1.2.1

Malların beynəlxalq ticarətinə məhdudiyyətlər

14

10

14

24

22.22

1.2.1.1

Texniki qeyri-tarif tədbirləri

5

3

5

8

7.41

1.2.1.2

Qeyri-texniki qeyri-tarif tədbirləri

4

4

4

8

7.41

1.2.1.3

Daxili yük daşımaları və logistika xidmətləri təminatçıları üçün tənzimləyici məhdudiyyətlər

5

3

5

8

7.41

1.2.2

Beynəlxalq xidmət ticarətinə məhdudiyyətlər

10

10

10

20

18.52

1.2.2.1

Bazara giriş məhdudiyyətləri

3

3

3

6

5.56

1.2.2.2

Xaricilərin transsərhəd hərəkətinə məhdudiyyətlər

peşəkarlar

3

3

3

6

5.56

1.2.2.3

Digər ayrı-seçkilik tədbirləri

4

4

4

8

7.41

1.2.3

Rəqəmsal ticarətə məhdudiyyətlər

10

5

10

15

13.89

1.2.3.1

Ayrı-seçkilik məhdudiyyətləri

5

5

5

10

9.26

1.2.3.2

İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi

5

0

5

5

4.63

 

Ümumi

62

49

59

108

100

 

Qeyd: FFP = möhkəm elastiklik nöqtələri. SBP = sosial müavinət balları.

 

6.2 II Sütun – Beynəlxalq Ticarətin Asanlaşdırılması üçün Dövlət Xidmətlərinin Keyfiyyəti

 

II sütun ümumi balı 104 bal olan 52 göstəricini əhatə edir (52 bal firma çevikliyi və 52 bal sosial müavinətlər) (cədvəl 23). Bu sütunun altında hər bir kateqoriya üçün xal aşağıdakı kimidir:

 

6.2.1 Rəqəmsal və Fiziki İnfrastruktur

 

6.2.1.1 İnformasiyanın Şəffaflığı və Əlçatanlığı Alt Kateqoriyasında ümumi maksimum 22 bal olan 11 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 11 bal və sosial müavinətlər üzrə 11 bal). Konkret olaraq, Ticarət Məlumat Portalında 2 göstərici var; Beynəlxalq Ticarət haqqında Qanun və Əsasnamələrin nəşri 3 göstəricidən ibarətdir; Beynəlxalq Ticarət Haqqında Qanunlar və Qaydalar haqqında məlumat 3 göstəriciyə malikdir; və Beynəlxalq Ticarət üzrə Qanunlar və Qaydalar üzrə Məsləhətləşmənin daha 3 göstəricisi var. Beynəlxalq ticarət üçün məlumatın şəffaflığı və ictimaiyyətə açıq olması həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

6.2.1.2 Elektron sistemlər və xidmətlərin qarşılıqlı işləmə qabiliyyəti altkateqoriyasında ümumi maksimum 20 bal olan 10 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 10 bal və sosial müavinətlər üzrə 10 bal).

Konkret olaraq, Ticarət üçün Elektron Vahid Pəncərə 5 göstəriciyə malikdir; və Vahid Gömrük İdarəetmə Sistemi daha 5 göstəriciyə malikdir. Elektron sistemlər və xidmətlərin qarşılıqlı əlaqəsi həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

6.2.1.3 Ticarət İnfrastruktur altkateqoriyasında ümumi maksimum 12 bal olan 8 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 6 bal və sosial müavinətlər üzrə 6 bal). Konkret olaraq, Sərhəd Postlarının 2-si var

göstəricilər; Limanların 3 göstəricisi var; və Hava limanlarında daha 3 göstərici var. İqtisadiyyatın coğrafi xarakterini nəzərə alaraq, yalnız iki ən uyğun yük daşıma növünə aid əsas sərhədlər ölçülür (bax 5.2.6), beləliklə, maksimum 6 göstərici qiymətləndirilir. Ada iqtisadiyyatları bu altkateqoriyada cəmi 12 bal (firma çevikliyi üzrə 6 bal və sosial müavinətlər üzrə 6 bal) toplaya bilər. Sahil və dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyatlar cəmi 10 bal (firma çevikliyi üzrə 5 bal və sosial müavinətlər üzrə 5 bal) toplaya bilər. Sahil və dənizə çıxışı olmayan iqtisadiyyatların balları olacaq

eyni 11,54 yenidən miqyaslı ballara dəyişdirildi. Ticarət infrastrukturu həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

6.2.2 Sərhədlərin idarə edilməsi

 

6.2.2.1 Risklərin İdarə Edilməsi Altkateqoriyasında ümumi maksimum 16 bal olan 8 göstərici var (şirkətin çevikliyi üzrə 8 bal və sosial müavinətlər üzrə 8 bal). Xüsusilə, Xüsusiyyətlərin 3 göstəricisi var, İnteqrasiya 2, Operativlik isə 3 göstəriciyə malikdir. Risklərin idarə edilməsi həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

6.2.2.2 Koordinasiyalı Sərhəd İdarəetmə Altkateqoriyasında ümumi maksimum 20 bal olan 10 göstərici var (firma çevikliyi üzrə 10 bal və sosial müavinətlər üzrə 10 bal). Xüsusilə, Daxili

Koordinasiyanın 5, Xarici Koordinasiyanın isə 5 göstəricisi var. Ada iqtisadiyyatları cəmi 16 bal toplaya bilər ki, bu da eyni miqyasda 19,62 yenidən ölçülür. Koordinasiya edilmiş sərhəd idarəetməsi həm firmalara (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial faydalar) fayda verir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

 

6.2.3 Sərhəd Agentliyinin Proqramları Alt Kateqoriyasında ümumi maksimum balı 14 bal olan 7 göstərici (firma çevikliyi üzrə 7 bal və sosial müavinətlər üzrə 7 bal) var. Konkret olaraq, Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar 5, Sürətli Daşınmalar isə 2 göstəriciyə malikdir. Sərhəd agentliyi proqramları həm (firma çevikliyi), həm də cəmiyyətə/müştərilərə (sosial müavinətlər) fayda gətirir. Beləliklə, hər iki kateqoriyaya bərabər ballar verilir.

Cədvəl 23. Sütu II üçün qiymətləndirmə

 

Sütun II – Beynəlxalq Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Dövlət Xidmətləri

No.

göstəricilərin

FFP

SBP

Ümumi xal

Yenidən ölçülən nöqtələr

2.1

Rəqəmsal və Fiziki İnfrastruktur

27

27

27

54

51.92

2.1.1

İnformasiyanın şəffaflığı və əlçatanlığı

11

11

11

22

21.15

2.1.1.1

Ticarət məlumat portalı

2

2

2

4

3.85

2.1.1.2

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanun və qaydaların nəşri

3

3

3

6

5.77

2.1.1.3

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanunlar və qaydalar haqqında məlumat

3

3

3

6

5.77

2.1.1.4

Beynəlxalq ticarətlə bağlı qanunlar və qaydalar üzrə məsləhətləşmələr

3

3

3

6

5.77

2.1.2

Elektron sistemlər və xidmətlərin qarşılıqlı əlaqəsi

10

10

10

20

19.23

2.1.2.1

Ticarət üçün elektron vahid pəncərə

5

5

5

10

9.62

2.1.2.2

İnteqrasiya edilmiş Gömrük İdarəetmə Sistemi

5

5

5

10

9.62

2.1.3

Ticarət infrastrukturu

6*

6*

6*

12

11.54

2.1.3.2

Sərhəd postları

2

2

2

4

3.85

2.1.3.2

Limanlar

3

3

3

6

5.77

2.1.3.3

Hava limanları

3

3

3

6

5.77

2.2

Sərhəd İdarəetmə

25

25

25

50

48.08

2.2.1

Risklərin idarə edilməsi

8

8

8

16

15.38

2.2.1.1

Xüsusiyyətləri

3

3

3

6

5.77

2.2.1.2

İnteqrasiya

2

2

2

4

3.85

2.2.1.3

Əməliyyat qabiliyyəti

3

3

3

6

5.77

2.2.2

Koordinasiyalı sərhəd idarəsi

10

10

10

20

19.23

2.2.2.1

Daxili koordinasiya

5

5

5

10

9.62

2.2.2.2

Xarici koordinasiya

5

5

5

10

9.62

2.2.3

Sərhəd agentliyi proqramları

7

7

7

14

13.46

2.2.3.1

Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar

5

5

5

10

9.62

2.2.3.2

Sürətli daşımalar

2

2

2

4

3.85

 

Ümumi

52

52

52

104

100

 

Qeyd: FFP = möhkəm elastiklik nöqtələri; SBP = sosial müavinət balları.

*Bax 4.2.2.1.3. yuxarıda.

 

4.2.3. PİLLER III. SƏMƏRƏLİLİK: MALLARIN İDHALININ, MALLARIN İXRACININ VƏ RƏQƏMLİ TİCARƏTƏ MƏŞUL EDİLMƏSİNİN SƏMƏRƏLİYİ

 

    Bu sütun balları 0-dan 100-ə qədər olan 6 göstəricini əhatə edir (cədvəl 24). Bu sütunun altındakı göstəricilər üzrə xallar yalnız firmanın çevikliyinə təyin edilir, çünki göstəricilər firmaların idxal, ixrac və rəqəmsal ticarətlə məşğul olduqları zaman çəkdikləri vaxtı və xərcləri ölçür. Məsələn, daha uzun rəsmiləşdirmə vaxtı və daha yüksək əməliyyat xərcləri firmaların beynəlxalq ticarət aparma qabiliyyətinə mane olur və beləliklə firma çevikliyinə mənfi təsir göstərir.

 

 

Cədvəl 24. Sütun III üçün qiymətləndirmə

 

Sütun III – Malların idxalı, malların ixracı və rəqəmsal ticarətlə məşğul olmanın səmərəliliyi

Göstəricilərin sayı Yenidən ölçülən ballar

Göstəricilərin sayı Yenidən ölçülən ballar

3.1

İxrac Tələblərinə Uyğunluq

2

33.3

3.1.1

İxrac tələblərinə riayət etmək üçün ümumi vaxt

1

16.7

 

3.1.2

İxrac tələblərinə cavab vermək üçün ümumi xərc

1

33.3

3.2

İdxal Tələblərinə Uyğunluq

2

16.7

3.2.1

İdxal tələblərinə riayət etmək üçün ümumi vaxt

1

16.7

3.2.2

İdxal tələblərinə cavab vermək üçün ümumi xərc

1

16.7

3.3

Rəqəmsal Sifariş Verilmiş Malların İxracında Uyğunluq

2

33.33

3.3.1

Rəqəmsal olaraq sifariş edilmiş malları ixrac edərkən ümumi vaxt

1

16.7

3.3.2

Rəqəmsal sifarişli malların ixracı zamanı ümumi xərc

1

16.7

 

Ümumi

6

100