İndikatorların və subindikatorların siyahısı

 

  Qlobal Rəqabətlilik hesabatından əldə olunmuş göstəricilər  
     
İqtisadi Azadlıq İndeksi
İndikatorlar Alt indikatorlar Alt faktorlar
1. Qanunun aliliyi 1.1 Mülkiyyət hüquqları  Fiziki mülkiyyət hüquqları
Əqli mülkiyyət hüquqları
İnvestorların müdafiəsi səviyyəsi
Müsadirə riski
Torpaq idarəçiliyinin keyfiyyəti
1.2 Məhkəmələrin effektivliyi Məhkəmələrin müstəqilliyi
Məhkəmə prosesinin keyfiyyəti
Qərəzli məhkəmə qərarlarının verilməsi ehtimalı
1.3 Dövlətin bütövlüyü Siyasətçilərə ictimai etimad
Qeyri-müntəzəm ödənişlər və rüşvət
Dövlət siyasətinin şəffaflığı
Korrupsiyanın yoxluğu
Korrupsiya qavrayışları
Dövlət və mülki xidmətin şəffaflığı
2. Dövlətin ölçüsü 2.1 Vergi yükü Fiziki şəxslərin gəliri üzrə ən yüksək marjinal vergi dərəcəsi
Hüquqi şəxslərin gəliri üzrə ən yüksək marjinal vergi dərəcəsi
Ümumi vergi yükünün ÜDM-də payının faizlə nisbəti
2.2 Dövlət xərcləri Son 3 il üçün orta dövlət xərclərinin ÜDM-də faizlə payı
2.3 Fiskal sağlamlıq Son 3 il üçün orta büdcə kəsirinin ÜDM-də faizlə payı
Borcun ÜDM-ə faizlə nisbəti
3. Tənzimləmənin səmərəliliyi 3.1 Biznesin azadlığı  Biznesə başlama —prosedur (sayı)
Biznesə başlama —vaxt (günlər)
Biznesə başlama —xərc (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində)
Biznesə başlama — minimal kapital (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində)
Lisenziyanın alınması —prosedur (sayı)
Lisenziyanın alınması —vaxt (günlər)
Lisenziyanın alınması — xərc (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində)
Müəssisənin bağlanması— vaxt (illər)
Müəssisənin bağlanması—xərc (daşınmaz əmlakın dəyərindən %-lə)
Müəssisənin bağlanması— ödəmə (qaytarma) əmsalı (bir dollara düşən sentlərlə)
 Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma —prosedur (sayı)
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma —vaxt (günlər)
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma — xərc (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində)
3.2 Əməyin azadlığı  Minimum əmək haqqının işçi başına orta əlavə dəyərə nisbəti
Əlavə işçilərin işə götürülməsinə maneə
İş saatlarının sabitliyi 
Artıq işçilərin işdən çıxarılmasının çətinliyi
Qanunla tələb olunan xəbərdarlıq müddəti
İcbari işdənçıxarma müavinəti
İşçi qüvvəsində iştirak səviyyəsi
3.3 Monetar azadlıq Ən son üç ilin orta çəkili inflyasiya dərəcəsi
Qiymətlərin tənzimlənmə səviyyəsi
4. Açıq bazarlar 4.1 Ticarət azadlığı  Ticarətdə orta çəkili tarif dərəcəsi
Qeyri-tarif baryerləri (QTB)
4.2 İnvestisiya azadlığı Xarici investisiyanın milli analizi 
Xarici investisiya barədə qanunlar
Torpaq mülkiyyəti üzrə məhdudiyyətlər
Sektorial investisiya məhdudiyyətləri
Ədalətli kompensasiya olmadan investisiyaların müsadirə edilməsi
Xarici valyuta nəzarəti
Kapitalın hərəkətinə nəzarət
12. Maliyyə azadlığı Maliyyə xidmətlərinin dövlət tənzimlənməsinin həddi
Dövlətin birbaşa və dolayı olaraq sahiblik yolu ilə banklara və digər maliyyə təşkilatlarına müdaxilə dərəcəsi
Kredit ayrılmasında dövlətin təsiri
Maliyyə və kapital bazarının inkişaf dərəcəsi
Xarici rəqabətə açıqlıq