İndikatorların və subindikatorların siyahısı

Sıra
№-si
Komponent İndikator Alt indikator
1 İnstitutlar Siyasi mühit Siyasi sabitlik və şiddətin olmaması
Hökumətin effektivliyi
Tənzimləyici mühit Tənzimləmə keyfiyyəti
Qanunun aliliyi
İşdən çıxarılma xərcləri
Biznes mühiti Biznesə başlamanın asanlığı
Müflisləşməni rəsmiləşdirməyin asanlığı
2 İnsan kapitalı və tədqiqatlar Təhsil  Təhsilə xərclər
Orta təhsildə sagird başına görə dövlət xərcləri
Təhsilin davametmə müddəti  
Oxu, riyaziyyat və elm üzrə qiymətləndirmə
Şagird-müəllim nisbəti, orta təhsil
Ali təhsil Ali məktəblərdə təhsil alanlar 
Təbiət və texniki elmlər (mühəndislik) məzunları
Xaricdən gələn tələbə sayı, ölkədəki universitet tələbələrinin ümumi sayına nisbətdə.
Tədqiqat və işləmələr Tədqiqatçılar
Tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər (GERD) 
Tədqiqat və işləmələrlə investisiya yatıran top 3-də olan qlobal şirkətlər.
Universitetlərin reytinqi, ilk 3-də olan universitetlərin orta göstəricisi
3 İnfrastruktur İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) İKT-nin əlçatarlığı
İKT-dən istifadə
Onlayn dövlət xidmətləri
Elektron iştirak (onlayn məlumat mübadiləsi)
Ümumi infrastruktur Elektrik enerjisinə çıxış
Logistikanın effektivliyi
Ümumi kapital formalaşması (investisiyaların ÜDM-ə nisbəti)
Ekoloji davamlılıq Enerji istehlakı vahidinə düşən ÜDM
Ətraf mühitin mühafizəsi
ISO 14001 ekoloji sertifikatları
4 Bazar inkişafı Kreditlər Kredit almağın asanlığı
Özəl sektora daxili kreditlər (ÜDM-də payı)
Mikromaliyyə kreditləri (ÜDM-də payı)
İnvestisiyalar Kiçik səhm sahiblərinin hüquqlarının qorunması
Bazarın kapitallaşması
Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – investorlar 
Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – alıcılar 
Bazarın miqyası və diversifikasiya Orta çəkili tarif dərəcəsi
Yerli sənayenin diversifikasiyası
Daxili bazarın həcmi
5 Biznesin inkişaf səviyyəsi Bisnes sektorunda əqli əmək işçiləri Elmtutumlu müəssisələrdə məşğulluq
İşçilərinə treninqlər təklif edən şirkətlər
Kommersiya müəssisələrinin tədqiqatlara yönəltdiyi vəsaitlər (ÜDM-də payı)
Elmi-tədqiqat xərclərində özəl sektorun payı
Elmi dərəcəsi olan işləyən qadınlar
İnnovasiya əlaqələri Universitet-sənaye-tədqiqat əməkdaşlığı 
Klasterlərin inkişafı
Xaricdən maliyyələşdirilən elmi tədqiqatlar
Birgə müəssisələrin strateji əməkdaşlıq müqavilələri
Patentlər
Biliklərin mənimsəməsi Əqli mülkiyyətdən istifadəyə görə ödənişlər
Yüksək texnologiyalı məhsul idxalı
İKT xidmətləri idxalı
Birbaşa xarici investisiyalar
Biznesdə (müəssisələrdə) çalışanların tədqiqatçılıq bacarıqları
6 Bilik və texnologiya sahəsində nəticələr Biliyin yaradılması Rezidentlər tərəfindən patent almaq üçün edilən müraciətlər (dəyər ifadəsində)
PCT mənşəli patentlər
Rezidentlər tərəfindən hazırlanmış faydalı modellər
Elmi-texniki məqalələr
İstinad edilən sənədlər (H-indeksi)
Biliyin təsiri Əmək məhsuldarlığının artması
Yeni bizneslər (şirkətlər)
Proqram təminatı xərclərinin ÜDM-də payı
ISO 9001 keyfiyyət sertifikatları
Yüksək texnologiyalı istehsal
Biliklərin yayılması Əqli mülkiyyətdən daxilolmalar
İstehsal və ixracın mürəkkəbliyi
Yüksək texnologiyaların ixracı
İKT xidmətlərinin ixracı
7 Kreativ nəticələr Qeyri-maddi aktivlər Rezidentlər tərəfindən təqdim edilən əmtəə nişanları
Dünyaca tanınan brendlər
Rezidentlər tərəfindən təqdim edilən yeni sənaye məhsulları
İKT və təşkilati model yaradılması
Kreativ məhsul və xidmətlər Mədəniyyət və yaradıcılıq xidmətlərinin ixracı
Milli bədii filmlər
Əyləncə və media bazarı
Çap mətbuatı və digər media
Kreativ məhsulların ixracı
Online yaradıcılıq Üst səviyyəli ümumi domenlər
Ölkə kodlu üst səviyyəli domenlər
Vikipediyada düzəlişlər
Mobil proqram əlavələrinin yaradılması